Projekty obecnie realizowane

 

logo support dhcCelem projektu jest wzmocnienie pozycji i zaangażowania młodych ludzi w społeczności energetyczne, aby aktywnie przyczyniali się do transformacji energetycznej. Projekt podkreśla znaczenie przywództwa młodzieży w podejmowaniu nowego stylu życia i zdobywaniu umiejętności w zakresie wspierania zrównoważonych praktyk energetycznych.

Główne wyzwania i bariery, które uniemożliwiają aktywne uczestnictwo młodych ludzi w społecznościach energetycznych to:

 • bariery prawne dla społeczności energetycznych młodzieży i zbiorowych działań energetycznych,
 • pomijanie i wykluczanie młodych ludzi z procesów decyzyjnych w dziedzinie energii, pomimo ich aktywnego uczestnictwa w swoich społecznościach i zdolności do podejmowania działań na rzecz realizacji Agendy 2030,
 • brak wiedzy wśród młodych ludzi na temat możliwości zaangażowania się w transformację energetyczną, pomimo istnienia szeregu inicjatyw, które mogą jednak wydawać się zbyt prestiżowe, techniczne lub biurokratyczne,
 • brak świadomości istnienia różnych społeczności energetycznych i korzyści z nich płynących wśród ogółu społeczeństwa.

Dlatego też ogólnym celem projektu POWERYOUTH jest sprostanie tym wyzwaniom poprzez skuteczne zaangażowanie młodych ludzi i innych kluczowych interesariuszy w działania zbiorowe.

logo support dhcCelem projektu jest identyfikacja przyczyn rezultatów niedostatecznych renowacji budynków użyteczności publicznej w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Polska, Chorwacja, Rumunia) oraz budowanie potencjału pracowników odpowiednich instytucji w celu poprawy nieefektywnych renowacji i uniknięcia związanych z nimi problemów w przyszłości.

Projekt ten bezpośrednio dotyczy poprawy efektywności energetycznej budynków w Europie Wschodniej i Środkowej, a w szczególności kwestii nieefektywnych renowacji, które w niedostateczny sposób przyczyniają się do poprawy charakterystyki energetycznej, co skutkuje niższymi niż oczekiwano oszczędnościami energii. W Polsce budynki użyteczności publicznej odgrywają szczególną rolę w zwiększaniu potencjału oszczędności energii w sektorze budynków ogółem. Problem jednak w tym, że wyniki dotychczasowych renowacji są często niższe niż przewidywano, co generuje mniejsze oszczędności energii, a czas zwrotu inwestycji w takich przypadkach może sięgać nawet 65 lat. Ta słaba wydajność jest w dużej mierze spowodowana ograniczonymi możliwościami personelu jednostek miejskich w zakresie skutecznego planowania, wdrażania, finansowania i monitorowania głębokich renowacji. Realizacja tego projektu jest wysoce istotna z uwagi na fakt, że w Polsce jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych jest konieczność przeprowadzenia renowacji 14,2 miliona budynków.

logo support dhcCelem projektu jest wsparcie właścicieli i operatorów sektora ciepłownictwa i chłodnictwa (DHC – District heating and cooling) oraz wszystkich powiązanych interesariuszy, takich jak władze lokalne, w procesie transformacji energetycznej, a tym samym dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest Europa neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Główne wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedstawiciele sektora DHC to:

 • prowadzenie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę DHC i związane z nimi ogromne wysiłki wdrożeniowe;
 • definicja efektywnego energetycznie sektora DHC zgodnie z art. 24 dyrektywy EED określająca jasną mapę drogową do 2050 r., a tym samym wymagania holistycznego planowania transformacji operatorów DHC w celu dekarbonizacji ich systemów;
 • technologie takie jak odnawialne źródła energii (OZE) i ciepło odpadowe (WH) są nowe dla wielu operatorów i stwarzają potrzebę wsparcia technicznego dla wielu podprocesów transformacji sektora DHC i planowania nowych inwestycji.

logo european climate pact

Europejski Pakt na rzecz Klimatu to inicjatywa osób zjednoczonych wokół wspólnej sprawy, którą jest budowanie bardziej zrównoważonej Europy. Pakt jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu i pomaga Unii Europejskiej w osiągnięciu celu, jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Jest realizowany we wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej.

Europejski Pakt na rzecz Klimatu obejmuje:

 • poszerzanie wiedzy o zmianach klimatu
 • opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań
 • budowanie synergii oraz maksymalizowanie wpływu przeprowadzanych działań

Jako część Europejskiego Zielonego Ładu, Pakt ma aspiracje, by stać się żywą przestrzenią do dzielenia się informacjami, debatowania i podejmowania działań w związku ze zmianą klimatu. Oferuje wsparcie dla rozwoju i działania europejskich ruchów na rzecz klimatu. Angażuje różne podmioty - zarówno osoby fizyczne, prawne, organizacje, jak i samorządy. 

cities greenCelem projektu DUET jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie narzędzi wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu zostaną przeanalizowane możliwości bardziej efektywnego monitorowania i zarządzania energią w Mieście Bydgoszczy, a następnie udoskonalony zostanie obecnie funkcjonujący system gromadzenia danych energetycznych wprowadzony w 2020 roku. Pozostałe miasta (w szczególności te z bydgoskiego obszaru funkcjonalnego) otrzymają wsparcie w tworzeniu własnych systemów zarządzania poprzez udział w procesie testowania najlepszych rozwiązań i budowaniu bazy wiedzy. Zostanie to osiągnięte również dzięki wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz ekspertami.

 

cities greenCelem projektu jest pomoc miastom i gminom w określeniu strategicznych kierunków działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz mobilizacji lokalnych interesariuszy poprzez budowanie odpowiednich kompetencji pracowników lokalnej administracji i wyposażenie ich w potrzebne narzędzia. Choć europejskie miasta i gminy są zaangażowane w działania na rzecz ochrony klimatu, często trudno im wyliczyć własną wielkość emisji gazów cieplarnianych, zrozumieć, z czego ona wynika, a także opracować oraz przeanalizować różne możliwe scenariusze redukcji emisji. Projekt CommitClimate ma im w tym pomóc podnosząc kompetencje pracowników oraz dostarczając nowy, komputerowy model symulacyjny do wyliczania śladu węglowego i modelowania scenariuszy dotyczących przyszłości (tzw. symulator CommitClimate). Przedstawiciele samorządów lokalnych będą mogli przetestować symulator i wykorzystać go podczas opracowania lokalnych planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu mających pomóc im w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

cities greenCelem projektu jest wsparcie małych i średnich gmin z Polski, Rumunii, Węgier i Chorwacji w opracowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii mających pomóc im w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Unia Europejska ma ambicję stać się pierwszym na świecie obszarem neutralnym dla klimatu. Aby udało się ten cel osiągnąć, konieczne są działania na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu lokalnym. Ponad połowa mieszkańców Europy żyje w małych i średnich gminach, które mają do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych, z czego coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę. Jednocześnie jednak dysponują ograniczonymi zasobami ludzkimi, finansowymi i kompetencjami, co utrudnia podejmowanie ambitnych, skoordynowanych działań na rzecz ochrony klimatu. Projekt Ready4NetZero ma pomóc w pokonaniu tych barier poprzez:

cities green

Celem projektu OwnYourSECAP (pełna nazwa: MIEJ PLAN: Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu Planu SECAP) jest pomoc samorządom lokalnym w procesie transformacji energetycznej poprzez zapewnienie systematycznego podejścia do opracowywania, wdrażania i monitorowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Podejście to będzie wykorzystywało trzy istotne narzędzia:

 • system zarządzania energią według normy ISO 50001;
 • koncepcję adaptacji do zmiany klimatu według normy ISO 14092;
 • innowacyjną metodę angażowania kluczowych interesariuszy (metoda Design Thinking).

Projekt OwnYourSECAP pomoże zinstytucjonalizować planowanie energetyczne i klimatyczne w gminach ustanawiając jasne struktury zarządzania, wzmacniając zaangażowanie polityczne oraz wprowadzając holistyczne podejście do planowania i integracji międzysektorowej. Projekt pomoże również włączyć zadania z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu do budżetów gminnych.

cities greenCelem projektu jest towarzyszenie szkołom w ich drodze do neutralności klimatycznej. Instytucje te odgrywają szczególną rolę będąc nie tylko konsumentami energii i znaczącymi emitentami CO2 w gminach, a przede wszystkim miejscem edukacji przyszłych pokoleń. Budowanie świadomości oraz realizacja konkretnych działań wśród najmłodszych, przy jednoczesnym zaangażowaniu dorosłych interesariuszy (dyrektorów, nauczycieli, personelu technicznego i administracyjnego, rodziców oraz przedstawicieli transportu publicznego, firm energetycznych czy cateringowych), ułatwi zmierzanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta i właściwego korzystania z zasobów. Dzięki holistycznemu podejściu możliwe będzie uczynienie ze szkół wzorców do naśladowania i inicjatorów procesu zmniejszania śladu węglowego oraz zaangażowanie ich w realizację lokalnych celów klimatycznych i energetycznych we współpracy z władzami samorządowymi.

logo Energy LiteracyCelem projektu jest wzmocnienie potencjału władz publicznych w zakresie renowacji budynków użyteczności publicznej, co pomoże im sprostać najważniejszym wyzwaniom towarzyszącym takim działaniom, umożliwienie zmiany zachowań oraz przygotowanie kluczowych graczy sektora publicznego do wprowadzania zmian, potrzebnych do realizacji unijnych celów w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i poprawy efektywności energetycznej.

logo Energy LiteracyCelem projektu EL-Practice jest wsparcie młodych dorosłych (29-39 lat) w poszerzaniu ich wiedzy oraz podnoszeniu kwalifikacji, zdolności i umiejętności w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii, a także w zwiększeniu ich pewności siebie, prowadzącego do aktywnego angażowania się w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa oraz kształcenia u nich odpowiedzialności za swoje wybory życiowe. Opracowany w ramach projektu interaktywny, łatwo dostępny na platformie mobilnej e-kurs, będzie doskonałym narzędziem do promowania i kształtowania wśród młodych ludzi zmian nawyków, związanych z efektywnym wykorzystywaniem energii, prowadzących do współdziałania na rzecz bardziej zrównoważonej Europy.

Logo EnergyMeasuresCelem projektu jest poprawa efektywności energetycznej zagrożonych ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych dzięki podniesieniu świadomości energetycznej mieszkańców,  zmianie ich nawyków oraz zastosowaniu niskonakładowych środków oszczędzania energii. Realizacja przewidzianego w ramach projektu programu doradztwa energetycznego pozwoli wybranym gospodarstwom na uzyskanie indywidualnej oceny aktualnej sytuacji i porady eksperckiej, a w efekcie ograniczenie zużycia i kosztów energii dzięki wprowadzeniu konkretnych rozwiązań. Działania projektowe pomogą również usprawnić lokalne polityki, ułatwią diagnozowanie zjawiska ubóstwa energetycznego, a także przyczynią się do poprawy dobrostanu mieszkańców i – dzięki zmniejszeniu zużycia energii – do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Logo EnergyMeasuresRace to Zero to globalna kampania na rzecz zdrowej planety, prężnej i zielonej gospodarki oraz bezemisyjnej przyszłości. Race to Zero jednoczy swoich członków wokół wspólnego, nadrzędnego celu: zmniejszenia emisji
o połowę do 2030 roku i osiągnięcia zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku.          

Do Kampanii Race to Zero przyłączyło się już dwanaście polskich miast, z których pięć to członkowie naszego Stowarzyszenia: Dzierżoniów, Cieszyn Piastów, Siemiatycze i Warszawa. Wśród uczestników kampanii znalazły się też Kraków, Wrocław i Łódź.

logo eucf blue

European City Facility to inicjatywa, która ma wspierać samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii (SEAP, SECAP i inne).  Jego nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach. 

W ramach EUCF można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości 60 000 EUR oraz pomoc ekspercką podczas prac nad wybraną koncepcją, obejmujących takie działania jak przygotowanie studiów wykonalności, analizy rynkowe, analizy interesariuszy, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe, analizy ryzyka, działania koordynacyjne i organizacyjne.

Projekty zakończone w 2023 r.

logo S3UNICACelem projektu jest wykorzystanie doświadczeń projektu „Smart Campus” do poprawy efektywności energetycznej budynków i infrastruktury uniwersyteckiej oraz wypracowania innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań wykorzystujących technologie inteligentnych sieci. Projekt ma również przyczynić się do szerszego włączenia uczelni wyższych w wypracowanie i realizację regionalnych i lokalnych strategii innowacji, w tym poprzez prowadzenie specjalistycznych badań, dostarczanie wiedzy eksperckiej oraz wykorzystanie budynków uniwersyteckich jako laboratoriów, gdzie testowane są nowe rozwiązania.

Projekty zakończone w 2022 r.

logo REBUSCelem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy.

Czytaj więcej...

logo MultiplyProjekt MULTIPLY ma na celu zachęcenie władz lokalnych do wdrażania zintegrowanego planowania miejskiego na swoich obszarach poprzez włączenie ich w dedykowany program wymiany wiedzy i doświadczeń (peer-to-peer learning). W jego ramach przedstawiciele miast i gmin będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i dyskutować, w jaki sposób łączyć rozwiązania z zakresu zrównoważonego transportu, zarządzania energią i planowania przestrzennego. 

logo ENTRAINCelem projektu jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do:

 • ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2,
 • poprawy lokalnej jakości powietrza,
 • korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i  narzędzi ich finansowania.

Projekt ENTRAIN promuje współpracę pomiędzy władzami publicznymi i kluczowymi regionalnymi interesariuszami oraz buduje wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne planowanie rozwoju lokalnych sieci ciepłowniczych bazujących na OZE (energia słoneczna, energia geotermalna – głęboka  geotermia i pompy ciepła, biomasa, ciepło odpadowe…).

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2021 r.

Logo EnPoverCelem projektu jest ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego wśród narażonych na nie gospodarstw domowych poprzez włączenie w walkę z ubóstwem władz i administracji lokalnych oraz wyposażenie ich w zestaw uniwersalnych metod i narzędzi wspierających wdrażanie bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii. Stworzona zostanie też sieć gminnych ekspertów, którzy będą wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i dobrymi praktykami, a także będą mieli możliwość wzięcia udziału w inspirujących wizytach studyjnych. Wreszcie, projekt przewiduje przygotowanie i zainicjowanie wzorcowych kampanii podnoszących świadomość energetyczną mieszkańców, które mogą zainspirować inne miasta i gminy do podjęcia podobnych działań.

logo EYES EnglishCelem projektu jest zwiększenie zaangażowania osób młodych (18-28 lat) w działania miasta na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu powołana zostanie Rada Młodych ds. Klimatu, zrzeszająca młodych ludzi (w wieku 18-29 lat) i tworzona z myślą o rozwoju ich ambicji i kompetencji w obszarze lokalnego planowania klimatycznego. Prace Rady wesprze Zespół Ekspercki składający się z kluczowych lokalnych specjalistów i interesariuszy.

W ramach prac Rady Młodych ds. Klimatu, uczestnicy będą mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez udział w serii inspirujących wydarzeń: debat, warsztatów oraz rozmów z ekspertami specjalizującymi się w procesie niskoemisyjnej transformacji, a także możliwość nawiązania aktywnej współpracy z urzędem na rzecz ochrony klimatu. 

 logo Beacon kompakt logo BMU-EUKI-EN neu 

BEACON (Bridging European and Local Climate Action) ma na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. 

W projekcie biorą udział 34 miasta i gminy z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec. Zaangażowane miasta wspólnie określą środki, które zwiększą świadomość na temat zmian klimatu oraz podejmą działania mogące im przeciwdziałać. W tym celu w działania projektowe włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Zespół projektowy przeanalizuje  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych, opracuje zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także poprowadzi warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt umożliwi również zdobycie przez decydentów politycznych, przedstawicieli miast oraz nauczycieli umiejętności, które pomogą im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2020 r.

logo GRADCelem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowanie w polskich gminach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów

Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, a zwłaszcza doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą promowania budowy zielonych dachów na terenie miasta. Zainicjowana wymiana bilateralna oraz współpraca z ekspertami w dziedzinie zielonych dachów ma na celu:

 • opracowanie lokalnych strategii dla 8 polskich miast pilotażowych
 • szerokie rozpowszechnienie materiałów i wytycznych dotyczących wspierania rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, 
 • poprawę ogólnej świadomości w zakresie roli zielonych dachów w ochronie klimatu.

Logo Slad wodny miast kolorCelem projektu jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarze miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

logo RURESRURES (Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions) ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej. 

Projekty zakończone w 2019 r.

Logo CLIKISCelem projektu CLIKIS jest włączenie kuchni szkolnych w wysiłki na rzecz ochrony klimatu poprzez pokazanie, iż mogą one bardziej racjonalnie korzystać z energii i innych zasobów jednocześnie przygotowując smaczne, przyjazne dla klimatu posiłki. 

Organizacja żywienia wiąże się z wysokim śladem węglowym, związanym z wieloma czynnikami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z produkcją artykułów spożywczych, ich transportem i wykorzystaniem do przygotowania posiłków. Warto podjąć działania zmierzające do jego zmniejszenia. Ważną rolę do odegrania w tym zakresie mają szkoły, edukujące przyszłe pokolenia, oraz kuchnie szkolne, stanowiące placówki zbiorowego żywienia, które z jednej strony mają potencjał działania, a z drugiej swoim przykładem powinny wspierać działalność edukacyjną szkół. W ramach projektu wyróżniono zwłaszcza 3 obszary, w których kuchnie szkolne mogą stać się bardziej przyjazne dla klimatu. Są to: energia (poprzez poprawę efektywności jej wykorzystania), odpady (poprzez minimalizację ich ilości) oraz produkty spożywcze (poprzez wykorzystanie tych o niższym śladzie węglowym). 

logo TOGETHERCelem projektu jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań ich użytkowników, jak również wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w celu maksymalizacji uzyskanych oszczędności.

Czytaj więcej...

logo revipower
logo DBUlogo EUKI ENG

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie komponentu zrównoważonego rozwoju w celu wykorzystania w miastach interdyscyplinarnego potencjału odnowy przestrzeni miejskiej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów polskiej ustawy o rewitalizacji i funduszy strukturalnych UE. Problemy dotyczące niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza i efektywności energetycznej są wymienione w najważniejszych polskich dokumentach strategicznych; jednak te aspekty nie są zazwyczaj uwzględniane w sekcji poświęconej rewitalizacji. W ramach REVIPOWER adelphi wraz z wybranymi gminami polskimi i kluczowymi graczami zbada wartość dodaną efektywnej pod względem wykorzystania zasobów rewitalizacji i przygotuje dokument dyskusyjny, który umieści temat takiej rewitalizacji w centrum ogólnokrajowej i regionalnej debaty trwającej w obecnie w Polsce oraz opracuje innowacyjny, partycypacyjny program szkoleniowy "open-source", który będzie szeroko dostępny dla władz miejskich w Polsce. Szkolenie obejmie także kwestie, które pomogą polskim miastom i innym kluczowym graczom realizować projekty w zakresie polityki spójności UE.

Projekty zakończone w 2018 r.

logo Umwel AAP

logo FM DE

Głównym celem działań projektowych jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w zakresie inicjowania, rozwoju i realizacji zintegrowanych strategii i działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego w 10 gminach w Polsce.

Ponadto projekt ma na celu:

 • tworzenie synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zintegrowanego podejścia;
 • stymulowanie i doskonalenie dyskusji pomiędzy różnymi aktorami z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki, odgrywających ważną rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w Polsce w szerszym kontekście.

logo KR foundationCelem projektu jest rozwinięcie dialogu z sektorem bankowym w Polsce oraz próba ukierunkowania finansowania z tego sektora w stronę inwestycji związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym działaniem będzie zatem podkreślenie korzyści ekonomicznych, zdrowotnych i społecznych płynących z inwestowania w działania ograniczające niską emisję.

Projekty zakończone w 2017 r.

logo WFOSiGWCelem kampanii współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku jest podniesienie świadomości pomorskich dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej niemieckiej metodologii „50/50”. 

Projekt bazuje na doświadczeniach realizowanych w latach 2009-2016 projektów EURONET 50/50 i EURONET 50/50 MAX współfinansowanych ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Logo POL-NORCelem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej zwłaszcza na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym (w tym w budynkach użyteczności publicznej).

logo 50001Celem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 8 krajów uczestniczących w projekcie, w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO 50001.

logo Mayors in ActionCelem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 7 krajów uczestniczących w projekcie, we wdrażaniu i monitorowaniu ich Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), jak również wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW) w tym zakresie.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia instruktażowego, obejmującego szkolenia dla samorządów lokalnych oraz KP i OW, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, współpracę sieciową i twinningową, współpracę typu „instruktor – praktykant” oraz bezpośrednie wsparcie w realizacji konkretnych działań.

Projekty zakończone w 2016 r.

LOGO EURONET_50_50_MAX

Projekt ma na celu mobilizację oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot, który finansuje rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny).

W rezultacie każdy wygrywa: użytkownicy budynku zyskują dodatkowe pieniądze, samorząd lokalny ponosi niższe koszty, a efektywne energetycznie budynki przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych celów energetycznych i klimatycznych.

logo wfosigw

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w 16 małopolskich szkołach poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 zakładającej aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią i uczącej ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Projekty zakończone w 2015 r.

logo MESHARTILITY

Celem projektu jest opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a władzami lokalnymi podejmującymi się opracowania planów i strategii energetycznych. Narzędzia te ułatwią miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów opracowanie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).

Projekty zakończone w 2014 r.

logo Renergy

W odpowiedzi na strategie energetyczne UE do 2020, ogólnym celem projektu RENERGY jest poprawa skuteczności i podejścia do zrównoważonej polityki energetycznej, dzięki współpracy międzyregionalnej. Tworzenie lepszych warunków dla inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną przyczyni się również do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia.

logo ogrod_nad_glowa

Celem projektu jest przekazanie polskim gminom know-how i najlepszych szwajcarskich praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów/żyjących ścian do: redukcji emisji CO2, zwiększenia energoefektywności budynków, retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych i odtwarzania strat powierzchni zielonej zw. z intensywną zabudową.

Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej architektury XXw, zapoczątkowanych przez urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta, Le Corbusier’a, czyli koncepcji „ogrodów na dachach”, jako kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynek.

logo green_twinningGreen Twinning to projekt mający na celu wsparcie samorządów lokalnych w opracowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz w rozpoczęciu realizacji przewidzianych w nich działań na rzecz redukcji zużycia energii i emisji CO2.

logo visnova

Projekt Sustainable and efficient Energy for Rural Regions, o akronimie VIS NOVA, łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu efektywnego wykorzystania energii. Dzięki temu przydatne dokumenty opracowane w ramach projektu będą możliwe do wykorzystania wraz z rezultatami osiągniętymi na skutek inwestycji.

Projekty zakończone w 2013 r.

logo-netcomProjekt NET-COM miał na celu wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez ułatwianie współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia i ich potencjalnymi partnerami.

Czas realizacji projektu: czerwiec 2011 – listopad 2013

Dofinansowanie: Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)logo iee 72

Celem projektu jest wsparcie unijnej inicjatywy klimatycznej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających Porozumienie, pomoc wybranym miastom w opracowaniu i wdrożeniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród samorządów lokalnych. 

logo apetyt_na_klimatProjekt „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekty zakończone w 2012 r.

altCelem projektu EURONET 50/50 jest promocja oszczędzania energii poprzez wdrożenie tzw. metodologii 50/50 w 50 ośrodkach edukacyjnych i utworzenie w ten sposób europejskiej sieci szkół ograniczających zużycie energii i zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. Projekt adresowany jest do szkół z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że użytkownicy budynków szkolnych nie ponoszą bezpośrednio kosztów związanych z wykorzystaniem energii, w związku z czym często nie są zainteresowani jej oszczędzaniem. Po drugie dlatego, że szkoły stanowią idealne miejsce do promowania zrównoważonego rozwoju energetycznego. Wybór ten zapewni, że przyszłe pokolenia będą korzystały z energii w bardziej odpowiedzialny sposób, motywując do tego także swoje rodziny.

Projekty zakończone w 2011 r.

Projekt ma przede wszystkim na celu promocję gmin wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zachęcenie gmin do lepszego ich wykorzystania poprzez utworzenie lig krajowych w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech na wzór 3 lig istniejących w Niemczech, Francji i Czechach. Wszystkie stworzą ogólnoeuropejską Ligę Mistrzów OZE, mającą zrzeszać w sumie 6 000 gmin i działać także po zakończeniu projektu.

Projekty zakończone w 2010 r.

Projekt zmierza do zaktywizowania samorządów lokalnych, aby stały się wzorcem/MODELem dla mieszkańców, miejscowych interesariuszy oraz innych władz lokalnych. W projekcie udział bierze 41 gmin pilotażowych, także 7 gmin z Polski: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Nowa Dęba, Raciechowice, Poddębice.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) i wody w 75-100 małych i średnich przedsiębiorstwach (SMEs) z różnych sektorów gospodarki (5 w Polsce).

Organizując Miejskie Dni Inteligentnej Energii samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

Celem projektu jest promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych

Porozumienie Burmistrzów to ambitna inicjatywa Komisji Europejskiej, angażująca władze lokalne miast/gmin (oraz reprezentowane przez nie społeczności lokalne) w działania na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu poprzez zobowiązanie sygnatariuszy do zmniejszenia emisji dwutlenku  węgla do 2020 roku o wartość przekraczającą 20%, tj. przekraczającą zobowiązanie przyjęte przez Parlament Europejski dla całej UE.

Projekty zakończone w 2007 r.

Projekt dotyczący zrównoważonego zarządzania energią w miastach miał na celu przygotowanie czterech nowych państw członkowskich (Polska, Słowacja, Litwa i Czechy) do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych – i innych źródeł finansowania – w realizacji projektów związanych z lokalną polityką energetyczną.

Celem projektu była promocja energii odnawialnej w Małopolsce, wzrost wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym bilansie  energetycznym oraz przygotowanie potencjalnych beneficjentów zainteresowanych wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych do aplikowania do funduszy unijnych.

Projekt miał na celu przekazanie partnerom z Mołdowy wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego, w tym energii odnawialnych (energii słonecznej i biomasy).

Projekty realizowane w latach 2003-2006

W ramach projektu Stowarzyszenie dokonało identyfikacji, opisania i upowszechnienia najlepszych innowacyjnych projektów, aby mogły służyć jako wzór do naśladowania.

Celem projektu było przekazanie partnerom z Kirgizji wiedzy i doświadczeń gminy Raciechowice w zakresie tworzenia strategii rozwoju lokalnego według przetestowanych w UE wzorców i metody Climate Menu.

Projekt miał na celu przekazanie przedstawicielom gmin z Mołdowy polskich doświadczeń w zakresie zarządzania energią i wykorzystania jej alternatywnych źródeł.

Celem projektu była poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie Raciechowice poprzez stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Celem projektu było promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych

Działania w projekcie objęły przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie 22 1-dniowych szkoleń we wszystkich powiatach Małopolski, dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów uczelni Małopolski oraz wydanie poradnika (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”.

W ramach projektu opracowano CD –ROM „Zarządzanie energią i środowiskiem. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego”,  wydany w nakładzie 10 000 egzemplarzy, zawierający m.in. opisy 60 przykładów dobrych praktyk dotyczących projektów współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania energią i ochrony środowiska oraz wspierania lokalnych mechanizmów finansowania inicjatyw obywatelskich w dziedzinach ważnych dla zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Projekt dotyczył zrównoważonego rozwoju energetycznego w szkołach oraz budynkach gminnych i komunalnych i miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej w dziedzinie zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii odnawialnej w budynkach szkolnych.

Celem projektu było przygotowanie i wydanie 5 000 kompletów dwóch CD-ROMów. Pierwszy z nich jest tłumaczeniem wersji angielskojęzycznej pt. „Energia odnawialna na terenie miast” i zawiera 105 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 19 krajach Europy. Drugi CD-ROM pt. „Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć” zawiera opis 72 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.