Projekty obecnie realizowane

Integracja europejskich i lokalnych działań na rzecz ochrony klimatu - BEACON

 logo Beacon kompakt logo BMU-EUKI-EN neu 

BEACON (Bridging European and Local Climate Action) ma na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz ułatwienie wymiany doświadczeń pomiędzy rządami oraz samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy. 

W projekcie biorą udział 34 miasta i gminy z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii oraz Niemiec. Zaangażowane miasta wspólnie określą środki, które zwiększą świadomość na temat zmian klimatu oraz podejmą działania mogące im przeciwdziałać. W tym celu w działania projektowe włączone zostaną również instytucje edukacyjne z Czech, Rumunii, Bułgarii i Niemiec. Zespół projektowy przeanalizuje  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych, opracuje zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także poprowadzi warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie.

Projekt umożliwi również zdobycie przez decydentów politycznych, przedstawicieli miast oraz nauczycieli umiejętności, które pomogą im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

Czytaj więcej...

CLIKIS: przyjazne dla klimatu kuchnie szkolne

Logo CLIKISCelem projektu CLIKIS jest włączenie kuchni szkolnych w wysiłki na rzecz ochrony klimatu poprzez pokazanie, iż mogą one bardziej racjonalnie korzystać z energii i innych zasobów jednocześnie przygotowując smaczne, przyjazne dla klimatu posiłki. 

Organizacja żywienia wiąże się z wysokim śladem węglowym, związanym z wieloma czynnikami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z produkcją artykułów spożywczych, ich transportem i wykorzystaniem do przygotowania posiłków. Warto podjąć działania zmierzające do jego zmniejszenia. Ważną rolę do odegrania w tym zakresie mają szkoły, edukujące przyszłe pokolenia, oraz kuchnie szkolne, stanowiące placówki zbiorowego żywienia, które z jednej strony mają potencjał działania, a z drugiej swoim przykładem powinny wspierać działalność edukacyjną szkół. W ramach projektu wyróżniono zwłaszcza 3 obszary, w których kuchnie szkolne mogą stać się bardziej przyjazne dla klimatu. Są to: energia (poprzez poprawę efektywności jej wykorzystania), odpady (poprzez minimalizację ich ilości) oraz produkty spożywcze (poprzez wykorzystanie tych o niższym śladzie węglowym). 

Czytaj więcej...

REVIPOWER - zrównoważona i wydajna pod względem wykorzystania surowców rewitalizacja w polskich miastach

logo revipower
logo DBUlogo EUKI ENG

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie komponentu zrównoważonego rozwoju w celu wykorzystania w miastach interdyscyplinarnego potencjału odnowy przestrzeni miejskiej, przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów polskiej ustawy o rewitalizacji i funduszy strukturalnych UE. Problemy dotyczące niskiej emisji, zanieczyszczenia powietrza i efektywności energetycznej są wymienione w najważniejszych polskich dokumentach strategicznych; jednak te aspekty nie są zazwyczaj uwzględniane w sekcji poświęconej rewitalizacji. W ramach REVIPOWER adelphi wraz z wybranymi gminami polskimi i kluczowymi graczami zbada wartość dodaną efektywnej pod względem wykorzystania zasobów rewitalizacji i przygotuje dokument dyskusyjny, który umieści temat takiej rewitalizacji w centrum ogólnokrajowej i regionalnej debaty trwającej w obecnie w Polsce oraz opracuje innowacyjny, partycypacyjny program szkoleniowy "open-source", który będzie szeroko dostępny dla władz miejskich w Polsce. Szkolenie obejmie także kwestie, które pomogą polskim miastom i innym kluczowym graczom realizować projekty w zakresie polityki spójności UE.

Czytaj więcej...

RURES - Promocja zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na obszarach wiejskich

logo RURESRURES (Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions) ma na celu wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i efektywności energetycznej (EE) regionów wiejskich, jako obszarów pretendujących od osiągnięcia autonomii energetycznej. 

Czytaj więcej...

Ślad wodny jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach

Logo Slad wodny miast kolorCelem projektu jest wykorzystanie śladu wodnego jako narzędzia budowania potencjału i integracji różnych środowisk (włodarze miast, przedstawicieli urzędów miast, spółek komunalnych, planistów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, deweloperów, lokalnych przedsiębiorców) oraz edukacji mieszkańców na rzecz ochrony zasobów wodnych w miastach.

Czytaj więcej...

Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii (TOGETHER)

logo TOGETHERCelem projektu jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań ich użytkowników, jak również wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w celu maksymalizacji uzyskanych oszczędności.

Czytaj więcej...

Poprawa efektywności energetycznej budynków na drodze renowacji (REBUS)

logo REBUSCelem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2018 r.

Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach

logo Umwel AAP

logo FM DE

Głównym celem działań projektowych jest usprawnienie wymiany wiedzy i dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także wspieranie działań w zakresie inicjowania, rozwoju i realizacji zintegrowanych strategii i działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego w 10 gminach w Polsce.

Ponadto projekt ma na celu:

  • tworzenie synergii pomiędzy działaniami na rzecz klimatu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, a także promowanie zintegrowanego podejścia;
  • stymulowanie i doskonalenie dyskusji pomiędzy różnymi aktorami z sektora publicznego, prywatnego oraz świata nauki, odgrywających ważną rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w Polsce w szerszym kontekście.

Czytaj więcej...

Węgiel toksycznym aktywem finansowym

logo KR foundationCelem projektu jest rozwinięcie dialogu z sektorem bankowym w Polsce oraz próba ukierunkowania finansowania z tego sektora w stronę inwestycji związanych z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym działaniem będzie zatem podkreślenie korzyści ekonomicznych, zdrowotnych i społecznych płynących z inwestowania w działania ograniczające niską emisję.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2017 r.

„Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole”

logo WFOSiGWCelem kampanii współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku jest podniesienie świadomości pomorskich dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w pomorskich szkołach innowacyjnej niemieckiej metodologii „50/50”. 

Projekt bazuje na doświadczeniach realizowanych w latach 2009-2016 projektów EURONET 50/50 i EURONET 50/50 MAX współfinansowanych ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

Czytaj więcej...

Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu

Logo POL-NORCelem projektu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej zwłaszcza na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym (w tym w budynkach użyteczności publicznej).

Czytaj więcej...

Wspieranie samorządów lokalnych w opracowaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i ich integracji z Systemami Zarządzania Energią wg normy ISO 50001 (50000 and 1SEAPs)

logo 50001Celem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 8 krajów uczestniczących w projekcie, w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów) przy wykorzystaniu podejścia stosowanego podczas wdrażania Systemów Zarządzania Energią zgodnych z normą ISO 50001.

Czytaj więcej...

Burmistrzowie w działaniu (MAYORS IN ACTION)

logo Mayors in ActionCelem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 7 krajów uczestniczących w projekcie, we wdrażaniu i monitorowaniu ich Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), jak również wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW) w tym zakresie.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia instruktażowego, obejmującego szkolenia dla samorządów lokalnych oraz KP i OW, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, współpracę sieciową i twinningową, współpracę typu „instruktor – praktykant” oraz bezpośrednie wsparcie w realizacji konkretnych działań.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2016 r.

OSZCZĘDZANIE ENERGII W SZKOŁACH I INNYCH BUDYNKACH PUBLICZNYCH POPRZEZ UPOWSZECHNIENIE METODOLOGII 50/50 (Roll-out of 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings) – EURONET 50/50 max

LOGO EURONET_50_50_MAX

Projekt ma na celu mobilizację oszczędności energii w budynkach publicznych poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE. Metodologia 50/50 zakłada aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią w budynkach oraz uczy ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania. Jej wdrażanie składa się z 9 kroków, a oszczędności finansowe osiągnięte dzięki podjętym działaniom są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły), a pomiot, który finansuje rachunki za energię (zwykle jest to samorząd lokalny).

W rezultacie każdy wygrywa: użytkownicy budynku zyskują dodatkowe pieniądze, samorząd lokalny ponosi niższe koszty, a efektywne energetycznie budynki przyczyniają się do osiągnięcia lokalnych celów energetycznych i klimatycznych.

Czytaj więcej...

Każdy WAT na wagę złota II – czyli małopolskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole

logo wfosigw

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w 16 małopolskich szkołach poprzez wdrożenie innowacyjnej metodologii 50/50 zakładającej aktywne zaangażowanie użytkowników budynków w proces zarządzania energią i uczącej ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne działania.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2015 r.

Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów (MESHARTILITY)

logo MESHARTILITY

Celem projektu jest opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a władzami lokalnymi podejmującymi się opracowania planów i strategii energetycznych. Narzędzia te ułatwią miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów opracowanie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2014 r.

REGIONALNE STRATEGIE DLA GMIN ŚWIADOMYCH ENERGETYCZNIE (Regional Strategies for Energy Conscious Communities) RENERGY

logo Renergy

W odpowiedzi na strategie energetyczne UE do 2020, ogólnym celem projektu RENERGY jest poprawa skuteczności i podejścia do zrównoważonej polityki energetycznej, dzięki współpracy międzyregionalnej. Tworzenie lepszych warunków dla inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną przyczyni się również do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia.

Czytaj więcej...

Ogród nad głową - czyli szwajcarskie „zielone dachy” i „żyjące ściany” modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu

logo ogrod_nad_glowa

Celem projektu jest przekazanie polskim gminom know-how i najlepszych szwajcarskich praktyk w wykorzystaniu zielonych dachów/żyjących ścian do: redukcji emisji CO2, zwiększenia energoefektywności budynków, retencji wody opadowej dla oszczędności energii w systemach ściekowych i odtwarzania strat powierzchni zielonej zw. z intensywną zabudową.

Projekt nawiązuje do trendów modernistycznej architektury XXw, zapoczątkowanych przez urodzonego w Szwajcarii, światowej sławy architekta, Le Corbusier’a, czyli koncepcji „ogrodów na dachach”, jako kompensacji przestrzeni zielonej zajętej przez budynek.

Czytaj więcej...

Budowanie kompetencji i wymiana doświadczeń w zakresie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego w miastach (GREEN TWINNING)

logo green_twinningGreen Twinning to projekt mający na celu wsparcie samorządów lokalnych w opracowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz w rozpoczęciu realizacji przewidzianych w nich działań na rzecz redukcji zużycia energii i emisji CO2.

Czytaj więcej...

Sustainable and efficient Energy for Rural Regions

logo visnova

Projekt Sustainable and efficient Energy for Rural Regions, o akronimie VIS NOVA, łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu efektywnego wykorzystania energii. Dzięki temu przydatne dokumenty opracowane w ramach projektu będą możliwe do wykorzystania wraz z rezultatami osiągniętymi na skutek inwestycji.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2013 r.

Budowanie sieci wspierającej Porozumienie Burmistrzów (NET-COM)

logo-netcomProjekt NET-COM miał na celu wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez ułatwianie współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia i ich potencjalnymi partnerami.

Czas realizacji projektu: czerwiec 2011 – listopad 2013

Dofinansowanie: Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)logo iee 72

Czytaj więcej...

„Porozumienie burmistrzów dla poprawy klimatu” (ENERGY FOR MAYORS)

Celem projektu jest wsparcie unijnej inicjatywy klimatycznej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających Porozumienie, pomoc wybranym miastom w opracowaniu i wdrożeniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz promocję Porozumienia wśród samorządów lokalnych. 

Czytaj więcej...

Apetyt na klimat

logo apetyt_na_klimatProjekt „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2012 r.

„50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych” (EURONET 50/50)

altCelem projektu EURONET 50/50 jest promocja oszczędzania energii poprzez wdrożenie tzw. metodologii 50/50 w 50 ośrodkach edukacyjnych i utworzenie w ten sposób europejskiej sieci szkół ograniczających zużycie energii i zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. Projekt adresowany jest do szkół z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że użytkownicy budynków szkolnych nie ponoszą bezpośrednio kosztów związanych z wykorzystaniem energii, w związku z czym często nie są zainteresowani jej oszczędzaniem. Po drugie dlatego, że szkoły stanowią idealne miejsce do promowania zrównoważonego rozwoju energetycznego. Wybór ten zapewni, że przyszłe pokolenia będą korzystały z energii w bardziej odpowiedzialny sposób, motywując do tego także swoje rodziny.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2011 r.

„Liga mistrzów OZE” (RES Champions league)

Projekt ma przede wszystkim na celu promocję gmin wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zachęcenie gmin do lepszego ich wykorzystania poprzez utworzenie lig krajowych w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech na wzór 3 lig istniejących w Niemczech, Francji i Czechach. Wszystkie stworzą ogólnoeuropejską Ligę Mistrzów OZE, mającą zrzeszać w sumie 6 000 gmin i działać także po zakończeniu projektu.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2010 r.

„Zarządzanie energią w gminach” (MODEL)

Projekt zmierza do zaktywizowania samorządów lokalnych, aby stały się wzorcem/MODELem dla mieszkańców, miejscowych interesariuszy oraz innych władz lokalnych. W projekcie udział bierze 41 gmin pilotażowych, także 7 gmin z Polski: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Nowa Dęba, Raciechowice, Poddębice.

Czytaj więcej...

„Zautomatyzowane inteligentne pomiary zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach (AIM 4 SMEs)

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) i wody w 75-100 małych i średnich przedsiębiorstwach (SMEs) z różnych sektorów gospodarki (5 w Polsce).

Czytaj więcej...

"Miejskie Dni Inteligentnej Energii narzędziem ochrony klimatu"

Organizując Miejskie Dni Inteligentnej Energii samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

Czytaj więcej...

"Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych"

Celem projektu jest promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych

Czytaj więcej...

„Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)”

Porozumienie Burmistrzów to ambitna inicjatywa Komisji Europejskiej, angażująca władze lokalne miast/gmin (oraz reprezentowane przez nie społeczności lokalne) w działania na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu poprzez zobowiązanie sygnatariuszy do zmniejszenia emisji dwutlenku  węgla do 2020 roku o wartość przekraczającą 20%, tj. przekraczającą zobowiązanie przyjęte przez Parlament Europejski dla całej UE.

Czytaj więcej...

Projekty zakończone w 2007 r.

„Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii” (RUSE)

Projekt dotyczący zrównoważonego zarządzania energią w miastach miał na celu przygotowanie czterech nowych państw członkowskich (Polska, Słowacja, Litwa i Czechy) do wykorzystywania Funduszy Strukturalnych – i innych źródeł finansowania – w realizacji projektów związanych z lokalną polityką energetyczną.

Czytaj więcej...

„Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie” (EURE)

Celem projektu była promocja energii odnawialnej w Małopolsce, wzrost wykorzystania energii odnawialnej w ogólnym bilansie  energetycznym oraz przygotowanie potencjalnych beneficjentów zainteresowanych wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych do aplikowania do funduszy unijnych.

Czytaj więcej...

„Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy”

Projekt miał na celu przekazanie partnerom z Mołdowy wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego, w tym energii odnawialnych (energii słonecznej i biomasy).

Czytaj więcej...

Projekty realizowane w latach 2003-2006

„Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki”

W ramach projektu Stowarzyszenie dokonało identyfikacji, opisania i upowszechnienia najlepszych innowacyjnych projektów, aby mogły służyć jako wzór do naśladowania.

Czytaj więcej...

„Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego”

Celem projektu było przekazanie partnerom z Kirgizji wiedzy i doświadczeń gminy Raciechowice w zakresie tworzenia strategii rozwoju lokalnego według przetestowanych w UE wzorców i metody Climate Menu.

Czytaj więcej...

„Wsparcie modelowego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Projekt miał na celu przekazanie przedstawicielom gmin z Mołdowy polskich doświadczeń w zakresie zarządzania energią i wykorzystania jej alternatywnych źródeł.

Czytaj więcej...

„Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego”

Celem projektu była poprawa sytuacji odbiorców energii w gminie Raciechowice poprzez stworzenie publiczno-prywatnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Czytaj więcej...

„Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych”

Celem projektu było promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych

Czytaj więcej...

„Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych”

Działania w projekcie objęły przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie 22 1-dniowych szkoleń we wszystkich powiatach Małopolski, dziesięć 6-miesięcznych staży dla absolwentów uczelni Małopolski oraz wydanie poradnika (1 000 egz.) dla sektora prywatnego zainteresowanego energetyką odnawialną „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”.

Czytaj więcej...

Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem

W ramach projektu opracowano CD –ROM „Zarządzanie energią i środowiskiem. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego”,  wydany w nakładzie 10 000 egzemplarzy, zawierający m.in. opisy 60 przykładów dobrych praktyk dotyczących projektów współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania energią i ochrony środowiska oraz wspierania lokalnych mechanizmów finansowania inicjatyw obywatelskich w dziedzinach ważnych dla zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Czytaj więcej...

„Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych” (SchooBIE-DO)

Projekt dotyczył zrównoważonego rozwoju energetycznego w szkołach oraz budynkach gminnych i komunalnych i miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej w dziedzinie zarządzania energią ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii odnawialnej w budynkach szkolnych.

Czytaj więcej...

Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Celem projektu było przygotowanie i wydanie 5 000 kompletów dwóch CD-ROMów. Pierwszy z nich jest tłumaczeniem wersji angielskojęzycznej pt. „Energia odnawialna na terenie miast” i zawiera 105 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 19 krajach Europy. Drugi CD-ROM pt. „Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć” zawiera opis 72 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Czytaj więcej...