cities greenCelem projektu DUET jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie narzędzi wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. W ramach projektu zostaną przeanalizowane możliwości bardziej efektywnego monitorowania i zarządzania energią w Mieście Bydgoszczy, a następnie udoskonalony zostanie obecnie funkcjonujący system gromadzenia danych energetycznych wprowadzony w 2020 roku. Pozostałe miasta (w szczególności te z bydgoskiego obszaru funkcjonalnego) otrzymają wsparcie w tworzeniu własnych systemów zarządzania poprzez udział w procesie testowania najlepszych rozwiązań i budowaniu bazy wiedzy. Zostanie to osiągnięte również dzięki wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu wiedzy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz ekspertami.

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

 • analiza obecnych dobrych praktyk związanych z systemami zarządzania energią,
 • identyfikacja możliwości rozwoju i poszerzanie kompetencji pracowników urzędu poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy Bydgoszczą a wybranymi niemieckimi miastami, w celu znalezienia inspiracji do udoskonalenia systemu zarządzania energią,
 • udoskonalenie narzędzi i systemu zarządzania energią stosowanego w mieście Bydgoszczy,
 • zaktualizowanie SECAP o wdrożone działania oraz zintegrowanie go z innymi lokalnymi dokumentami strategicznymi,
 • przygotowanie wytycznych do rozbudowy systemów zarządzania energią w 5 miastach z bydgoskiego obszaru funkcjonalnego (FUA),
 • szkolenia dla gmin zainteresowanych unowocześnieniem swoich baz danych i procesów zarządzania energią oraz lokalne fora dla interesariuszy, zwiększające ich świadomość energetyczną i angażujące ich w lokalne procesy zarządzania energią.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • udoskonalenie i rozbudowa istniejącego systemu zarządzania energią, baz danych energetycznych i narzędzi zarządzania energią w Bydgoszczy w celu zapewnienia właściwego kierunku przyszłego rozwoju lokalnej polityki energetycznej,
 • poprawa zdolności zarządzania energią w miastach poprzez dostarczanie, testowanie i rozpowszechnianie nowych narzędzi i rozwiązań w tym zakresie,
 • upowszechnienie wiedzy na temat budowania potencjału miast poprzez tworzenie i rozbudowę systemów zarządzania energią,
 • utworzenie przestrzeni do współpracy miast poprzez dedykowane szkolenia i fora lokalne,
 • usprawnienie procesów zarządzania energią i wspieranie transformacji energetycznej.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Miasto Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 

OKRES REALIZACJI: luty 2023 – marzec 2025

FINANSOWANIE: Europejska Inicjatywa na rzecz Klimatu (EUKI)

 

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).

logo bmwk euki standard RGB en