cities green

Celem projektu OwnYourSECAP (pełna nazwa: MIEJ PLAN: Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu Planu SECAP) jest pomoc samorządom lokalnym w procesie transformacji energetycznej poprzez zapewnienie systematycznego podejścia do opracowywania, wdrażania i monitorowania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP). Podejście to będzie wykorzystywało trzy istotne narzędzia:

 • system zarządzania energią według normy ISO 50001;
 • koncepcję adaptacji do zmiany klimatu według normy ISO 14092;
 • innowacyjną metodę angażowania kluczowych interesariuszy (metoda Design Thinking).

Projekt OwnYourSECAP pomoże zinstytucjonalizować planowanie energetyczne i klimatyczne w gminach ustanawiając jasne struktury zarządzania, wzmacniając zaangażowanie polityczne oraz wprowadzając holistyczne podejście do planowania i integracji międzysektorowej. Projekt pomoże również włączyć zadania z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do zmiany klimatu do budżetów gminnych.

Przewidziane w projekcie działania obejmują:

 • Wsparcie europejskich gmin w opracowaniu lub aktualizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), stanowiących istotny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i obejmujących działania w trzech kluczowych obszarach: łagodzenie zmiany klimatu, adaptacja do zmiany klimatu i walka z ubóstwem energetycznym.
 • Wsparcie europejskich gmin we wdrażaniu ww. planów poprzez:
  • instytucjonalizację zintegrowanego planowania energetycznego,
  • wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania energią (EnMS) oraz rozszerzenie tych systemów o procedury dotyczące adaptacji do zmiany klimatu,
  • cyfryzację monitorowania kwestii energetycznych i klimatycznych poprzez wykorzystanie przyjaznej dla użytkownika platformy ICT służącej do monitorowania energii w celu wiarygodnego gromadzenia danych,
  • stworzenie jasnych struktur zarządzania wspierających realizację planów,
  • realizację działań w zakresie budowania potencjału oraz działań typu "peer-to-peer" (P2P),
  • wsparcie w realizacji wybranych działań na rzecz energii i klimatu.
 • Wsparcie europejskich gmin we włączaniu problematyki klimatycznej do budżetów gminnych i śledzeniu wydatkowania dedykowanych środków.

Planowane rezultaty projektu:

 • Wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych w obszarze planowania, wdrażania i monitorowania działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.
 • Wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych w obszarze zarządzania energią.
 • Wprowadzenie nowych podejść do systematycznego przygotowania i wdrażania działań przewidzianych w planach SECAP.
 • Zapewnienie długoterminowego zaangażowania politycznego i odpowiednich procedur i zasobów wspierających dążenie gminy do neutralności klimatycznej.
 • Wzmocnienie współpracy wewnątrz- i międzysektorowej (pomiędzy odpowiednimi wydziałami, z lokalnymi interesariuszami, innymi samorządami).

Wydarzenia projektowe:

Biuletyny:

Partnerzy projektu:

Koordynatorem projektu jest organizacja Ekodoma (Łotwa), a polskim partnerem Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Łącznie w projekt zaangażowanych jest 11 partnerów z 11 krajów UE.

Okres realizacji: 1 wrzesień 2022 – 31 sierpień 2025

Strona projektu: https://www.ownyoursecap.eu/

 

logo LIFEFinansowanie: Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska i klimatu LIFE+. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej zakładki spoczywa na jej autorach i niekoniecznie odzwierciedla opinie Unii Europejskiej.