logo MESHARTILITY

Celem projektu jest opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a władzami lokalnymi podejmującymi się opracowania planów i strategii energetycznych. Narzędzia te ułatwią miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów opracowanie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).

Aby opracować skuteczny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii czy inne plany energetyczne konieczna jest znajomość szczegółowych danych na temat tego, gdzie i ile energii jest zużywane. Tylko tak można zidentyfikować, w jakich obszarach leży największy potencjał redukcji emisji i zaplanować skuteczne działania w tym zakresie, jak również w sposób efektywny monitorować skuteczność realizowanych planów czy strategii. Dane te są w posiadaniu lokalnych producentów i dostawców energii, którzy zwykle przekazują je zainteresowanym podmiotom jedynie w formie ogólnej, zagregowanej. Firmy energetyczne zwykle nie upubliczniają tego typu informacji, jako powód podając: ochronę danych konsumentów, obawę przed konkurencją itp.

W związku z tym konieczne jest opracowanie narzędzi ułatwiających wymianę danych na temat zużycia energii pomiędzy zakładami energetycznymi a władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za opracowanie planów i strategii energetycznych tak, aby transfer danych był korzystny zarówno dla władz lokalnych jak i firm.

Planowane działania:


W ramach projektu planowana jest realizacja następujących głównych działań:

 • Zbadanie sytuacji w zakresie wymiany informacji pomiędzy firmami energetycznymi a samorządami lokalnymi w krajach uczestniczących w projekcie;
 • Zidentyfikowanie dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Opracowanie propozycji rozwiązań ułatwiających wymianę informacji pomiędzy firmami energetycznymi a samorządami lokalnymi na rzecz opracowania lokalnych strategii i planów energetycznych;
 • Opracowanie wniosku do Komisji Europejskiej z propozycją uregulowania kwestii transferu danych na temat produkcji i zużycia energii;
 • Opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii w wybranych gminach z obszarów objętych projektem przy aktywnej współpracy firm energetycznych.
 • Przygotowanie pola pod nowe inwestycje lokalne oraz przygotowanie wniosków o ich dofinansowanie;
 • Rozpowszechnienie rezultatów projektu na terenie całej Europy.

Główne rezultaty projektu:


Planuje się, że w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące główne rezultaty:

 • Analiza stanu prawnego w zakresie udostępniania danych nt. produkcji i zużycia energii obowiązującego w poszczególnych krajach zaangażowanych w projekt i w UE.
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie wymiany danych i współpracy pomiędzy firmami energetycznymi a samorządami lokalnymi w różnych krajach europejskich.
 • Broszura zawierająca wytyczne dotyczące zbierania i monitoringu danych na temat produkcji i zużycia energii na poziomie gminy.
 • 72 lokalne inwentaryzacje emisji CO2 i 72 Plany działań na rzecz zrównoważonej energii opracowane w wybranych gminach zaangażowanych w projekt.
 • Przynajmniej 144 wdrożone działania na rzecz zrównoważonej energii.
 • Plany inwestycyjne opracowane dla wszystkich obszarów objętych działaniami projektowymi.
 • Wykorzystanie istniejących funduszy i narzędzi finansowych do realizacji zadań przewidzianych w Planach działań.
 • Inwestycje o przeciętnej wartości 5 mln euro zainicjowane w każdym z obszarów objętych działaniami projektowymi.

 

Czas trwania projektu: kwiecień 2012 – kwiecień 2015 (36 miesięcy)

 

Dofinansowane: program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

 

Partnerzy: W projekcie uczestniczy 17 partnerów, wśród których znajdują się agencje energetyczne, stowarzyszenia samorządów lokalnych, firmy energetyczne i eksperci techniczni z 12 krajów europejskich. Koordynatorem projektu jest Agencja Oszczędzania Energii Regionu Murcia (ES), natomiast za realizację projektu w Polsce odpowiada Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

 

Beneficjenci projektu: Bezpośrednimi beneficjentami projektu są samorządy lokalne, firmy energetyczne oraz krajowe organizacje zrzeszające firmy energetyczne z krajów objętych projektem.

 


 

logo iee 72

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.