ANNA JASKUŁA – dyrektor biura

03b

Magister inżynier Ochrony Środowiska w planowaniu i zarządzaniu, AGH.

Ustalanie wspólnie z Prezydium Zarządu kierunku działalności i zadań Biura Stowarzyszenia, organizacja i koordynacja pracy zespołu Biura, przygotowanie zgromadzeń statutowych (zebrań Zarządu Stowarzyszenia, Walnych Zgromadzeń Członków) i realizacja ich postanowień. Kontakty z samorządami lokalnymi oraz instytucjami europejskimi i reprezentowanie Stowarzyszenia na forum krajowym i międzynarodowym. Przygotowanie nowych wniosków i poszukiwanie źródeł finansowania.

MARIA STANKIEWICZ – doradca dyrektora

Doradztwo w zakresie spraw bieżących Stowarzyszenia. Przygotowanie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych Stowarzyszenia współfinansowanych z krajowych i zagranicznych środków pomocowych. Współpraca z gminami i powiatami członkowskimi oraz członkami wspierającymi, udzielanie konsultacji wnioskodawcom i beneficjentom. Przygotowanie nowych wniosków i poszukiwanie źródeł finansowania. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich.

ANNA JAKIEL – asystent dyrektora

Prowadzenie sekretariatu biura, kontakty z samorządami lokalnymi, organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń. Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów Stowarzyszenia.

IWONA KOROHODA – kierownik projektów, specjalista ds. komunikacji

Magister Filologii Polskiej UJ.

Zakres obowiązków: przygotowanie i realizacja krajowych i międzynarodowych projektów, przygotowanie publikacji, tłumaczeń i materiałów promocyjnych, organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji, warsztatów i szkoleń, kontakty z samorządami lokalnymi, promocja Stowarzyszenia i kontakty z mediami.

ANNA FIJAS – kierownik projektów

Anna Lachowicz

Absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek: inżynieria środowiska;  specjalizacja: gospodarka niskoemisyjna) oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła certyfikowane szkolenie ,,Pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001” oraz akredytowane szkolenie PRINCE2® Foundation.

Zakres obowiązków: udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów, pomoc w przygotowaniu publikacji i raportów oraz organizacja krajowych oraz międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń.

IZABELA KUŚNIERZ – kierownik projektów

Izabela Kusnierz

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej kierunku Inżynieria Środowiska i specjalizacji Inżynieria Wodna. Ukończyła certyfikowane szkolenie "Pełnomocnika i audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania: ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (PN-N 18001), ISO 27001”

Zakres obowiązków: udział w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów proenergetycznych i proklimatycznych, pomoc w przygotowaniu tłumaczeń, publikacji tematycznych i organizacji szkoleń oraz warsztatów, wsparcie dialogu pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami w celu zwiększenia ich partycypacji publicznej.

JUSTYNA JANOSZ – kierownik projektów

jjanosz

Absolwentka międzywydziałowego kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Krakowskiej o specjalizacji: Urbanistyka i transport oraz studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne.

Zakres obowiązków: udział w realizacji międzynarodowych i krajowych projektów proklimatycznych, pomoc w przygotowaniu publikacji, tłumaczeń i raportów tematycznych oraz organizacji szkoleń, seminariów oraz warsztatów.

MONIKA GRABIEC– asystent projektów

Monika Grabiec

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Art & design na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Zakres obowiązków: pomoc w przygotowywaniu publikacji i tłumaczeń, organizacji krajowych oraz międzynarodowych szkoleń, warsztatów lub webinariów, pomoc w przygotowywaniu i realizacji projektów, kontakt z gminami, praca w programach graficznych, pomoc w projektowaniu oprawy graficznej materiałów projektowych.

TOMASZ PAWELEC – ekspert

TomaszPawelec2

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (geografia) oraz studiów podyplomowych: Inwestycje w odnawialne źródła energii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponad 15 letnie doświadczenie w pracy w zakresie ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Zakres obowiązków: przygotowywanie wniosków grantowych, wdrażanie krajowych i międzynarodowych projektów, przygotowanie publikacji, organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i webinariów, opracowanie ekspertyz i dokumentów strategicznych (PGN/SECAP).

ROBERT STRZEBOŃSKI – główny księgowy

Magister ekonomii AE.
Zarządzanie i kontrola budżetu Stowarzyszenia, prowadzenie rachunkowości jednostki, rozliczanie projektów i raporty finansowe, kontakty z bankami, współpraca w realizacji projektów.