logo Renergy

W odpowiedzi na strategie energetyczne UE do 2020, ogólnym celem projektu RENERGY jest poprawa skuteczności i podejścia do zrównoważonej polityki energetycznej, dzięki współpracy międzyregionalnej. Tworzenie lepszych warunków dla inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną przyczyni się również do wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia.

Nowe, bardziej efektywne podejście do tworzonej polityki może wpłynąć pozytywnie na zmianę zachowań i zoptymalizować lokalną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Nie uda się jednak tego osiągnąć bez bliskiej współpracy między władzami lokalnymi, producentami/dostawcami energii i społecznością. Dlatego szczegółowymi celami projektu RENERGY są:

 • wskazanie znaczenia oddolnego zaangażowania lokalnych interesariuszy i integracji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju;
 • podkreślenie roli sektora biznesowego w tworzeniu lokalnej polityki energetycznej - wskazanie sprzyjających warunków prawnych, finansowych i administracyjnych;
 • podkreślenie roli lokalnych/regionalnych władz w rozwijaniu i wdrażaniu trwałych narzędzi i rozwiązań, także przez zacieśnienie współpracy gmin i lokalnych firm energetycznych.

Działania w projekcie:

C1: Koordynacja i zarządzanie projektem.
C2: Komunikacja i dyseminacja - działania promujące projekt i jego rezultaty. 
C3: Jego istotą jest podejście trzech filarów: 1) zrównoważona polityka energetyczna w podejmowaniu wyzwań na szczeblu regionalnym/lokalnym, 2) optymalny poziom rozwoju biznesu OZE, 3) zaangażowanie społeczności. Wsparcie filarów gwarantują studia przypadków (case study) i obrady w ramach tzw. Energy Labs. Trzy filary projektu mają umożliwiać współpracę pomiędzy ekspertami, producentami/dostawcami oraz odbiorcami energii. Dzięki temu regiony będą mogły rozwijać lokalne rynki OZE, a przez to zwiększać własną efektywność energetyczną. Uczestnictwo w podróżach studyjnych pozwoli na wymianę doświadczeń i ułatwi przygotowanie lokalnych/regionalnych planów wykorzystania OZE i efektywności energetycznej.

Planowane rezultaty:

20 artykułów/publikacji w prasie i mediach, 350 uczestników podczas wydarzeń promocyjnych, miesięcznie 200 odwiedzin na stronie projektu, zwiększenie kompetencji 24 pracowników, skuteczny transfer 3 dobrych praktyk, stworzenie 11 planów efektywności energetycznej.

Dofinansowanie: Program INTERREG IVC finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007-2013.
Okres realizacji: 36 miesięcy (styczeń 2012 – grudzień 2014) 
Budżet: 2,2 mln EUR, w tym dla Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 122 386,88 EUR

W projekcie uczestniczy 12 Partnerów z 10 krajów:

Koordynator: Province of Potenza (IT)
Partnerzy:

 • National Research Council of Italy - Istitute of Methodologies for Environmental Analysis (IT),
 • City of Tulln (AT),
 • INTELI – Intelligence in Innovation,
 • Innovation Centre (PT),
 • City of Worms (DE),
 • Durham County Council (UK),
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć “Energie Cités” (PL),
 • Kaunas University of Technology (LT),
 • Municipality of Avrig (RO),
 • Building for Future (UK),
 • Municipality of Slagelse (DK),
 • Municipality of Szentes (HU)

 


Projekt jest współfinansowany ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC
logo INTERREG_IVC logo EU_EFRR