logo GRADCelem projektu GRAD jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, w tym zainicjowanie w polskich gminach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów

Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, a zwłaszcza doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą promowania budowy zielonych dachów na terenie miasta. Zainicjowana wymiana bilateralna oraz współpraca z ekspertami w dziedzinie zielonych dachów ma na celu:

  • opracowanie lokalnych strategii dla 8 polskich miast pilotażowych
  • szerokie rozpowszechnienie materiałów i wytycznych dotyczących wspierania rozwoju zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, 
  • poprawę ogólnej świadomości w zakresie roli zielonych dachów w ochronie klimatu.

W ramach projektu zaplanowano 3 pakiety działań:

PAKIET 1: Budowanie kompetencji i transfer niemieckich doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym przede wszystkim promowania i zakładania zielonych dachów. Działanie to realizowane będzie poprzez organizację seminarium i warsztatów z udziałem ekspertów z Niemiec, wizytę studyjną w Hamburgu dla przedstawicieli 8 polskich gmin pilotażowych, a także stworzenie broszury promującej strategie zielonych dachów i prezentującej niemieckie doświadczenia.

PAKIET 2: Opracowanie strategii zielonych dachów w gminach pilotażowychna podstawie doświadczeń miasta Hamburg. Dokumenty te po opracowaniu będą przyjęte w każdej z gmin i ujęte w innych lokalnych dokumentach strategicznych.

PAKIET 3: Rozpowszechnienie rezultatów i produktów projektu, za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz poprzez organizację konferencji końcowej, a także dzięki kampaniom miejskich, które zostaną prowadzone w gminach zaangażowanych w realizacje projektu oraz w Internecie i mediach.

Okres realizacji: październik 2018 – grudzień 2020

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités", Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg

Miasta zaangażowane: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Kalisz, Kraków, Lublin, Warszawa, Wrocław

Finansowanie: European Climate Initiative (EUKI)

Strona internetowa projektu: http://strategiezielonychdachow.pnec.org.pl/pl

Kontakt:

Stowarzyszenie Gmin
Polska Sieć „Energie Cités"
ul. Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel./fax: +48 12 429 17 93