Logo EnPoverCelem projektu jest ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego wśród narażonych na nie gospodarstw domowych poprzez włączenie w walkę z ubóstwem władz i administracji lokalnych oraz wyposażenie ich w zestaw uniwersalnych metod i narzędzi wspierających wdrażanie bez- i niskonakładowych środków oszczędności energii. Stworzona zostanie też sieć gminnych ekspertów, którzy będą wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i dobrymi praktykami, a także będą mieli możliwość wzięcia udziału w inspirujących wizytach studyjnych. Wreszcie, projekt przewiduje przygotowanie i zainicjowanie wzorcowych kampanii podnoszących świadomość energetyczną mieszkańców, które mogą zainspirować inne miasta i gminy do podjęcia podobnych działań.

 

Działania

Projekt EnPover przyczyni się do ograniczenia występowania zjawiska ubóstwa energetycznego w Europie dzięki realizacji następujących działań:

  • utworzenie sieci lokalnych ekspertów zainteresowanych podjęciem tematu w ich miastach i gminach; 
  • stworzenie mapy kluczowych interesariuszy, obejmujących przedstawicieli różnych wydziałów i jednostek budżetowych gminy, organizacji pracujących z narażonymi na ubóstwo gospodarstwami, organizacji zajmujących się tematyką energetyczną, itd., oraz włączenie ich w proces konsultacji mający na celu diagnozę problemu i wypracowanie możliwych rozwiązań;
  • zebranie dobrych praktyk – udanych inicjatyw wspierających gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym w ograniczeniu zużycia energii i poprawie komfortu życia;
  • organizacja warsztatów z udziałem ekspertów miejskich, właścicieli nieruchomości, gospodarstw domowych, podmiotów zajmujących się ochroną konsumentów, pracowników opieki społecznej, organizacji zajmujących się doradztwem energetycznym itd.
  • organizacja wizyt studyjnych, podczas których będzie można w praktyce zapoznać się z przykładami dobrych praktyk z zakresu walki z ubóstwem energetycznym;
  • opracowanie zestawu narzędzi wspierających walkę z ubóstwem energetycznym, tj. dostosowanych do potrzeb i gotowych do zastosowania kampanii edukacyjnych i systemów wsparcia zachęcających gospodarstwa domowe do wdrożenia bez- i nisko-nakładowych środków oszczędności energii;
  • zainicjowanie wzorcowych kampanii podnoszących świadomość energetyczną adresowanych do prywatnych gospodarstw domowych, zwłaszcza tych najbardziej zagrożonych ubóstwem energetycznym;
  • szerokie rozpowszechnienie rezultatów projektu.

Okres realizacji: Październik 2019 – Marzec 2021

Zaangażowane kraje: Niemcy, Polska, Węgry

Finansowanie: Europejska inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU).

Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Partnerzy: Deutsche Umwelthilfe, Energiaklub

Strona internetowa projektu: http://www.enpover.eu/pl/

 

Logo EUKIBMU EN  Projekt EnPover Municipalities jest finansowany w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81247746), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wdrażanie inicjatywy wspiera Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Nadrzędnym celem programu jest wspieranie współpracy na rzecz ochrony klimatu na terenie UE, aby doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.