cities greenCelem projektu jest wsparcie małych i średnich gmin z Polski, Rumunii, Węgier i Chorwacji w opracowaniu i wdrażaniu lokalnych strategii mających pomóc im w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Unia Europejska ma ambicję stać się pierwszym na świecie obszarem neutralnym dla klimatu. Aby udało się ten cel osiągnąć, konieczne są działania na wszystkich szczeblach, w tym na szczeblu lokalnym. Ponad połowa mieszkańców Europy żyje w małych i średnich gminach, które mają do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych, z czego coraz więcej z nich zdaje sobie sprawę. Jednocześnie jednak dysponują ograniczonymi zasobami ludzkimi, finansowymi i kompetencjami, co utrudnia podejmowanie ambitnych, skoordynowanych działań na rzecz ochrony klimatu. Projekt Ready4NetZero ma pomóc w pokonaniu tych barier poprzez:

 • stworzenie niezbędnej bazy wiedzy;
 • organizację dedykowanych wydarzeń budujących kompetencje (webinaria, warsztaty, wizyta studyjna, międzynarodowa konferencja);
 • rozpoczęcie pracy nad lokalnymi strategiami na rzecz neutralności klimatycznej w 8 miastach pilotażowych z ww. krajów (np. poprzez wypracowanie wizji zrównoważonego rozwoju energetycznego miasta do 2050 r., uruchomienie kampanii aktywizujących kluczowych interesariuszy, podjęcie badań umożliwiających zaproponowanie optymalnej sieżki dążenia do neutralności klimatycznej itp.);
 • organizację kampanii komunikacyjnej zachęcającej gminy do podejmowania ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu.

Planowane rezultaty projektu:

 • Poradnik dotyczący opracowania lokalnych długoterminowych strategii na rzecz neutralności klimatycznej.
 • Program budowania kompetencji samorządów lokalnych dążących do osiągnięcia neutralności klimatycznej, bazujący na wyjściowej ocenie potrzeb kompetencyjnych.
 • 8 lokalnych, pilotażowych działań przybliżających miasta do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto.
 • 1 publikacja obejmująca studia przypadku i rekomendacje dla miast i gmin podążających ścieżką transformacji energetycznej. 

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités“, PL (koordynator)
 • Energiaklub, HU
 • REGEA, HR
 • OER, RO
 • Ecologic Institute, DE

Okres realizacji: 1 listopad 2022 – 30 kwietnia 2025

Strona projektu: https://ready4netzero.eu

Finansowanie: Europejska Inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (European Climate Initiative - EUKI)

 

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).

logo LIFE