Przewodnik po najlepszych praktykach projektu RURES
 

Przewodnik po najlepszych praktykach projektu RURES

Obecnie w Unii Europejskiej około jedna piąta ludności mieszka na obszarach wiejskich, a jedna trzecia w regionach będących w „okresie przejściowym”, które ulegają transformacji z wiejskich w miejskie. Na całym świecie następuje intensywny rozwój w kierunku obszarów miejskich, zaś z drugiej strony obszary przejściowe wciąż posiadają charakter regionów wiejskich, których główny potencjał leży w możliwości wytwarzania energii odnawialnej. W ramach projektu RURES koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich, biorąc pod uwagę produkcję i zużycie energii. Poprzez wymianę doświadczeń i umiejętności pomiędzy partnerami projektu, regiony te mogą wzajemnie wspierać się i czerpać inspirację do własnej walki z lokalnymi problemami - co jest niezwykle istotne, zwłaszcza dla obszarów słabiej rozwiniętych, takich jak: Medjimurje (Chorwacja); Pałecznica (Polska); Region Pomurska (Słowenia); Okręg Zala (Węgry) i Region Ústí (Czechy). Duży wpływ na problemy ekonomiczne i ekologiczne w tych obszarach mają takie czynniki jak: brak środków finansowych na inwestowanie w efektywność energetyczną i systemy energii odnawialnej, niskie zaufanie społeczne do nowych technologii oraz brak ogólnodostępnych rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej i systemów energii odnawialnej. Genezy powyższych problemów dopatruje się w małym doświadczeniu, braku dostępu do przykładów i dobrych praktyk obejmujących tematy ekologiczne w danych regionach oraz w wysokim stopniu zależności gospodarki od energii kopalnej. Dzięki działaniom projektu RURES można zmniejszyć różnice występujące pomiędzy konkretnymi regionami w zakresie poziomu rozwoju proekologicznego. Konkurencyjność regionalna wzmacniana jest przez zwiększanie efektywności i autonomii energetycznej oraz poprawę systemu energii odnawialnej. Współpraca międzynarodowa i zrównoważona niskoemisyjna strategia planowania polityki energetycznej, sprzyja efektywnemu wykorzystaniu terytorium Europy oraz jej zasobów, co stanowi kluczowy element spójności tego obszaru (Agenda terytorialna 2020 I (13) i II. (22)).

 


 

 

 

Broszura gminy Bielsko-Biała

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla miasta Bielska-Białej - oszczędzamy energię i chronimy klimat dla przyszłych pokoleń. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.


 

 

 

Broszura gminy Chorzele

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii - dla Miasta i Gminy Chorzele - Chroń klimat – zadbaj o przyszłe pokolenia. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.


 

 

 

Broszura gminy Częstochowa

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla miasta Częstochowy - Częstochowa – samorząd energetycznie świadomy. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.


 

 

 

Broszura gminy Dąbrowa-Górnicza

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla miasta Dąbrowa Górnicza - Energię oszczędzamy, o środowisko i klimat dbamy. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.


 

 

 

Broszura gminy Kościerzyna

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla miasta Kościerzyna - Kościerzyna – miasto z klimatem. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.


 

 

 

Broszura gminy Niepołomice

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla miasta Niepołomice - Oszczędzamy energię i chronimy klimat dla przyszłych pokoleń. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.


 

 

 

Broszura gminy Raciechowice

Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii dla gminy Raciechowice - Ekologiczna gmina przyjazna mieszkańcom. W broszurze znaleźć można informację o działaniach demonstracyjnych miasta w projekcie Mayors in Action, aktualnej sytuacji energetycznej gminy czy też przykłady realizacji planu w praktyce.

katalog

Katalog polskich i norweskich dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE

W niniejszym katalogu zebrano przykłady dobrych praktyk w obszarze modernizacji energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE, zrównoważonego transportu, wspierania energetyki obywatelskiej i edukacji energetycznej mieszkańców. Projekt parasolowy pn. „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, w ramach którego katalog został przygotowany, współfinansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i realizowany w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r. W tym czasie zorganizowany został konkurs na najciekawsze pomysły na innowacje w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przygotowane przez polskie miasta i gminy a inspirowane doświadczeniami norweskimi. Najlepsze projekty, które uzyskały dofinansowanie w postaci mikrograntów na przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do ich wdrożenia, obejmują m.in. budowę laboratoriów EE i OZE mających kształcić przyszłych instalatorów, wykorzystanie ciepła systemowego do produkcji chłodu, kompleksowe wykorzystanie lokalnie dostępnych OZE, wdrożenie w całej gminie systemu monitoringu zużycia mediów czy poprawę efektywności energetycznej w sektorze zagospodarowania odpadów. Przedstawiciele 10 nagrodzonych gmin (Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Lublin, Milanówek, Pałecznica, Płońsk, Raciechowice, Rumia, Sztum i Sopot) uczestniczyli we wrześniu 2016 r. w tygodniowej wizycie studyjnej w Norwegii, podczas której zapoznali się z modelowymi instalacjami i inicjatywami proenergetycznymi realizowanymi przez norweskie gminy i ich partnerów. Mieli tez okazję nawiązać współpracę bilateralną z gminami norweskimi, które pomagają im we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań. Współpraca ta polega zwłaszcza na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania OZE w sektorze komunalnym, w tym w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja działań projektowych zaowocowała sporządzeniem diagnozy sytuacji polskich i norweskich samorządów w zakresie EE i OZE, utworzeniem Polsko-Norweskiej Platformy Współpracy działającej poprzez interaktywną stronę www.

 

 Apetyt na klimat. Ekologiczne menu polskich gmin

Projekt „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”  przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czas trwania projektu: wrzesień 2011 r. – kwiecień 2013 r. Działania w nim podejmowane stanowią uzupełnienie projektu pt. „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (Energy for Mayors), realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin, którego celem jest wsparcie inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów” (Covenant of Mayors, CoM) poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających, pomoc w opracowaniu i wdrożeniu „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) w miastach i gminach oraz promocję „Porozumienia”.

 

 

Jak chronić środowisko? Materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Płyta ta została opracowana i wydana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz projektu „50/50 Europejska Sieć Centrów Edukacyjnych (EURONET 50/50)” współfinansowanego z Programu Inteligentna Energia dla Europy. Głównym celem projektu „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych” jest aktywna edukacja na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną wdrażającą Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach komunalnych. Jednym z działań projektu jest przygotowanie i wydanie płyt, zawierających uniwersalne scenariusze przeprowadzenia lekcji dotyczących zarządzania i oszczędzania energią. Materiały te mogą zostać wykorzystane podczas lekcji (przyroda, fizyka, technika, godzina wychowawcza) oraz zajęć pozalekcyjnych (świetlice, kółka zainteresowań).

 

Zarządzanie energią w gminach - MODEL.

Płyta ta została opracowana w ramach projektu MODEL finansowanego z programu Komisji Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy oraz przez ADEME - Francuską Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią. Celem projektu MODEL jest pomoc samorządom lokalnym w staniu się modelami/wzorami dla mieszkańców oraz innych europejskich miast i gmin w dziedzinie zarządzania energią. Działania podejmowane w projekcie zmierzają do podniesienia praktycznych umiejętności władz lokalnych oraz/lub agencji energetycznych z 10 nowych państw członkowskich i Chorwacji, aby mogły lepiej radzić sobie z inteligentnym wykorzystaniem energii.

 

 

 Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie - EURE.

Głównym celem projektu była promocja energii odnawialnej w Małopolsce oraz wzrost jej wykorzystania w ogólnym bilansie energetycznym. W ramach projektu podejmowane były działania promocyjne i informacyjne jak wykorzystać energię odnawialną jak również prowadzone było praktyczne doradztwo z tego zakresu.

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej dzięki funduszom strukturalnym?

Płyta ta została opracowana i wydana w ramach projektu RUSE dzięki finansowej pomocy Komisji Europejskiej (DG REGIO w ramach unijnego programu “Interreg IIIC West Zone” / Kontrakt RUSE 2W0057N) oraz WFOŚiGW w Krakowie. Głównym celem projektu RUSE (Redirecting Urban areas development towards Sustainable Energy - Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii) było lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania na realizację projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii przez gminy i instytucje zajmujące się zagadnieniami rozwoju obszarów zurbanizowanych w nowych krajach członkowskich.

 

 

 

Fundusze strukturalne dla rozwoju - najlepsze praktyki.

W ramach projektu Stowarzyszenie dokonało identyfikacji, opisania i upowszechnienia najlepszych innowacyjnych projektów, aby mogły służyć jako wzór do naśladowania. Rezultaty projektu: przygotowanie i wydanie 10 tys. płyt CD-ROM z opisami najlepszych praktyk, przygotowanie i wydanie 10 tys. ulotek informacyjnych, opublikowanie 3 artykułów w czasopiśmie „GlobeEnergy”, utworzenie strony internetowej www.dobrepraktyki.org.pl, przygotowanie i utworzenie bazy danych najlepszych projektów oraz p\zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt Fundusze strukturalne dla rozwoju - najlepsze praktyki Kraków 15.12.2006 r. Partnerzy: kwartalnik „GlobEnergy”, Federacja Związków Gmin i Powiatów RP. Czas realizacji: maj - grudzień 2006 r.

 

 

Zarządzanie energią i środowiskiem.

Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego.

Ta płyta została opracowana przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych od Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Na płycie naleźć można:

- poradniki:

1) „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych”; publikacja wydana w ramach programu TRZECI SEKTOR, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundację im. S. Batorego

2) „Obywatele i samorząd lokalny. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem” ; publikacja wydana w ramach projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Obywatele i samorząd lokalny

3) „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Poradnik dla samorządów terytorialnych”

- 60 opisów przykładów dobrych praktyk z Unii Europejskiej, Polski i Kanady dotyczących zarządzania energię i środowiskiem.

 

 

Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym. 

Energia ze źródeł odnawialnych w Polsce 70 udanych przedsięwzięć.

Energia odnawialna jako wyzwanie dla samorządów lokalnych. Przykłady udanych przedsięwzięć w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Celem projektu było przygotowanie i wydanie 5 000 kompletów dwóch CD-ROMów. CD-ROM pt. „Energia odnawialna w Polsce. 70 udanych przedsięwzięć” zawiera opis 72 przykładów najlepszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce. Projekt był dofinansowany przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Czas realizacji: maj 2003 - marzec 2004 r.

 

 

Zmiany klimatu i zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym.
Energia ze źródeł odnawialnych na terenie miast.

CD-ROM zawiera 105 przykładów konkretnych działań, podjętych w miastach i gminach różnych krajów europejskich, w zakresie wykorzystania i promowania energii ze żródeł odnawialnych. Opracowanie przykładów zostało zrealizowane w ramach europejskiego programu ALTENER – CityRES. Przedstawione przykłady zawierają opisane szczegółowo doświadczenia 105 miast z 19  europejskich krajów. Można się z nimi zapoznawać wybierajac według zagadnień (11 haseł: podejście globalne, partnerstwo, biogaz, biomasa, energia geotermalna, słoneczna energia termalna i bioklimatyzm, „słoneczne” centralne ogrzewanie, fotowoltaika, energia wiatru, małe elektrownie wodne oraz „zielona” energia elektryczna) lub według miast (korzystając z listy alfabetycznej).