Wydarzenia

W dniu 20 grudnia 2019 r. w Cieszynie odbyły się pierwsze warsztaty dla członków Cieszyńskiej Rady Młodych ds. Klimatu powołanej przez urząd miasta, aby włączyć młodych mieszkańców w dalsze planowanie jego zrównoważonego rozwoju. Celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników na temat zmian klimatu, a także zainicjowanie dyskusji na temat ich wpływu na lokalną sytuację. Po kilku wprowadzających prezentacjach uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania:

  • Zmiany klimatu: co wiemy o tym zjawisku? Jakie są jego skutki dla Cieszyna i jego mieszkańców?
  • Ślad węglowy: czy znasz swój ślad węglowy? Jak można go zmniejszyć?
  • Wpływ żywności na klimat: czy znasz ślad węglowy potraw, które najchętniej spożywasz? Co jeść, aby być bardziej przyjaznym dla klimatu?
  • Młodzi dla klimatu: jak możemy walczyć o lepszy klimat - lokalnie i globalnie?

Na temat programów dotyczących oszczędzania energii w szkołach oraz systemów zachęt do ich długoterminowej realizacji w szerszej skali dyskutowali w dniach 19 i 20 listopada br. w Krakowie przedstawiciele samorządów z Polski, Niemiec, Czech i Rumunii. Warsztaty regionalne pn. Energy savings in schools, practical examples & reflection on scaled up incentive systems, zorganizowane w ramach projektu BEACON, były okazją do zapoznania się z praktycznymi przykładami oraz przedyskutowania skutecznych systemów motywacyjnych i doświadczeń z różnych krajów.

W dniach 29-30 października 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się organizowana przez Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” konferencja pn. Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gminy. Spotkanie przedstawicieli samorządów i biznesu oraz ekspertów niskoemisyjnej transformacji zainaugurowane zostało oficjalnym przystąpieniem Miasta Bydgoszcz do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii (Covenant of Mayors for Climate and Energy). 

W środę 12 czerwca od energii bielszczan w Parku Słowackiego aż kipiało - od najmłodszych przedszkolaków po najstarszych mieszkańców Bielska-Białej, których wczorajszy upał nie odstraszył. Po raz dziewiąty wspólnie świętowaliśmy wokół idei poszanowania energii i ochrony środowiska naturalnego. Przecież każdego z nas dotyczy potrzeba zadbania o miejsce, w którym żyjemy na co dzień. 

W czwartek, 13 czerwca 2019 roku w Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie miała miejsce konferencja końcowa projektu CLIKIS pn. ,,Zmiany klimatu od kuchni". Projekt miał na celu promocję zrównoważonego żywienia w placówkach edukacyjnych w kontekście jego wpływu na klimat. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli nie tylko szkół czy instytucji promujących zdrowe żywienie, ale również uczniów szkół gastronomicznych. 

W tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które odbyło się w dniu 9 maja br. w Serocku, uczestniczyli przedstawiciele gmin zrzeszonych w naszej sieci oraz gościnnie przedstawiciele gmin zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia. Walne Zebranie towarzyszyło dwudniowemu seminarium pn. „Miasta i gminy liderami działań na rzecz klimatu i energii” zorganizowanemu w ramach projektu TOGETHER. 

Na Przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany pan Zygmunt Kuc, przedstawiciel Dzierżoniowa, który czuwał nad przebiegiem zebrania i głosowaniem uchwał. Podczas Walnego Zebrania Anna Jaskuła, dyrektor biura, zaprezentowała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, natomiast Robert Strzeboński, księgowy, w oparciu o bilans i rachunek wyników przedstawił szczegółowy raport finansowy za ubiegły rok.

Ponad 80 przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski oraz innych zainteresowanych tematyką zmian klimatu zgromadziło się w dniach 9 – 10 maja br. w Serocku koło Warszawy na dorocznym seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cites”. Tym razem spotkanie dotyczyło tematyki zarządzania energią w budynkach, w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie tkwiącego w nich potencjału oszczędności energii. Omówiono również bardzo ważne w ostatnim czasie kwestie adaptacji miast do zmian klimatu. Uczestnicy nie tylko mieli okazję wysłuchać ciekawych prezentacji, ale również wymienić się doświadczeniami oraz przedyskutować interesujące ich zagadnienia w małych grupach. 

Pierwsza część seminarium została poświęcona działaniom adaptacyjnym i mitygacyjnym realizowanym w miastach w kontekście nowych celów polityki klimatyczno-energetycznej Polski i UE oraz zmieniających się warunków otoczenia. Spotkanie otworzyli burmistrz miasta i gminy Serock – Artur Borkowski, Leszek Drogosz - prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) oraz Anna Jaskuła, dyrektor biura Stowarzyszenia. 

Dobrze zaprojektowane miasto sprzyja aktywności fizycznej, ochronie powietrza i zasobów wodnych oraz gwarantuje bezpieczny i łatwy dostęp do terenów zielonych dla wszystkich mieszkańców, dając im w ten sposób poczucie komfortu i poprawiając ich ogólny stan zdrowia. Polscy i niemieccy eksperci, po ponad rocznych pracach w ramach projektu REVIPOWER, przygotowali zbiór rekomendacji dla samorządów lokalnych odpowiadających na pytanie: jak poprawiać jakość życia w mieście dzięki rewitalizacji?

Obrady Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP24 już się zakończyły, ale zmiany klimatyczne i problemy z nimi związane obserwujemy nadal. Tematy poruszane podczas COP w Katowicach dotyczą każdego z nas. We wrześniu 2018 r. m.st. Warszawa, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowało imprezę plenerową pn. Piknik z Klimatem, podczas której przedstawiciele Urzędu Miasta oraz znane i lubiane przez mieszkańców osoby wypowiadały się na temat zmian klimatu i poświęconej temu problemowi Konferencji Klimatycznej. Ten film pomaga zrozumieć, czy i jak ustalenia i decyzje na niej podjęte mogą przełożyć się na nasze codzienne życie.

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyły się seminarium i warsztaty pn. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimaty dla obszarów miejskich”. Były one adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonej infrastruktury, w tym przede wszystkim zielonych dachów i żyjących ścian.

Wydarzenie było organizowane w ramach projektu GRAD, finansowanego ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU), którego celem jest zainicjowanie w polskich miastach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów. Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów.