logo Energy LiteracyCelem projektu EL-Practice jest wsparcie młodych dorosłych (29-39 lat) w poszerzaniu ich wiedzy oraz podnoszeniu kwalifikacji, zdolności i umiejętności w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii, a także w zwiększeniu ich pewności siebie, prowadzącego do aktywnego angażowania się w tworzenie zrównoważonego społeczeństwa oraz kształcenia u nich odpowiedzialności za swoje wybory życiowe. Opracowany w ramach projektu interaktywny, łatwo dostępny na platformie mobilnej e-kurs, będzie doskonałym narzędziem do promowania i kształtowania wśród młodych ludzi zmian nawyków, związanych z efektywnym wykorzystywaniem energii, prowadzących do współdziałania na rzecz bardziej zrównoważonej Europy.

Działania podejmowane w projekcie obejmują:

 • charakterystykę istniejących kompetencji i poziomu wiedzy w krajach partnerskich w zakresie zagadnień energetycznych, poprzez przeprowadzenie badania ankietowego wśród grupy docelowej (osoby w wieku 29-39 lat),
 • zdefiniowanie potrzeb grupy docelowej w zakresie efektywności energetycznej i ochrony klimatu na podstawie wniosków z badania ankietowego,
 • opracowanie interaktywnego e-kursu, umożliwiającego użytkownikom poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie energii,
 • opracowanie materiałów dydaktycznych dla młodych dorosłych,
 • organizację szkoleń skierowanych do młodych dorosłych,
 • działania promujące i upowszechniające projekt i jego rezultaty.

Planowane rezultaty projektu:

 • Zwiększenie kompetencji i wiedzy młodych dorosłych na temat alfabetyzacji energetycznej, poprzez udział w działaniach projektowych.
 • Opracowanie interaktywnych i innowacyjnych materiałów edukacyjnych poświęconych energetyce i efektywności energetycznej.
 • Wymiana doświadczeń i zdobywanie nowej wiedzy, dzięki e-kursowi i stronie internetowej projektu.
 • Zaznajomienie dużej liczby osób z krajów partnerskich z działaniami projektowymi głównie dzięki wydarzeniom i działaniom upowszechniającym jego rezultaty.
 • Dzięki zwiększeniu wiedzy i umiejętności młodzi dorośli będą w stanie stworzyć zrównoważone gospodarstwa domowe oraz staną się bardziej pewni siebie w obliczu wyzwań związanych z energią.

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cites” – Polska
 • INNOVATION HIVE – Grecja
 • Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja – Słowenia
 • North-West Croatia Regional Energy Agency – Chorwacja
 • LEVILO – Verein für ökologische und soziale Nachhaltigkeit – Austria
 • ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO SALESKO IN KOROSKO – Słowenia

Strona internetowa projektu:

Biuletyny:

Rezultaty Projektu:

 

Termin realizacji: 01.02.2022 r. – 31.01.2024 r.

logo EN Co funded by the EU POSFinansowanie: Projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.