cities greenCelem projektu jest towarzyszenie szkołom w ich drodze do neutralności klimatycznej. Instytucje te odgrywają szczególną rolę będąc nie tylko konsumentami energii i znaczącymi emitentami CO2 w gminach, a przede wszystkim miejscem edukacji przyszłych pokoleń. Budowanie świadomości oraz realizacja konkretnych działań wśród najmłodszych, przy jednoczesnym zaangażowaniu dorosłych interesariuszy (dyrektorów, nauczycieli, personelu technicznego i administracyjnego, rodziców oraz przedstawicieli transportu publicznego, firm energetycznych czy cateringowych), ułatwi zmierzanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej miasta i właściwego korzystania z zasobów. Dzięki holistycznemu podejściu możliwe będzie uczynienie ze szkół wzorców do naśladowania i inicjatorów procesu zmniejszania śladu węglowego oraz zaangażowanie ich w realizację lokalnych celów klimatycznych i energetycznych we współpracy z władzami samorządowymi.

Z Polski w projekcie udział wezmą dwa miasta: Zamość i Mińsk Mazowiecki, z których każde zaangażuje dwie szkoły.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Projekt zakłada zintegrowane działania wspierające dążenie miast do neutralności klimatycznej poprzez:

 • Przeprowadzenie audytu klimatycznego w szkołach i obliczenie śladu węglowego budynków szkolnych z wykorzystaniem dedykowanego kalkulatora,
 • Realizację kompleksowego cyklu warsztatów dla nauczycieli i pracowników technicznych placówek oświatowych (szkolenia lokalne oraz wizyta studyjna w Niemczech),
 • Zorganizowanie dla nauczycieli i uczniów warsztatów wizyjnych, których efektem będzie przygotowanie szkolnych Planów zmierzania do neutralności klimatycznej (tzw. map drogowych) oraz wdrożenie w szkołach pilotażowych działań klimatycznych,
 • Opracowanie dla szkół oraz dla pracowników samorządów lokalnych materiałów metodycznych, umożliwiających wdrażanie wypracowanych rozwiązań na szerszą skalę,
 • Organizację ukierunkowanych, krajowych oraz międzynarodowych wydarzeń podnoszących świadomość lokalnej społeczności oraz budowanie lokalnej sieci kontaktów i wymiany doświadczeń.

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

 • Każda ze szkół zaangażowanych w realizację projektu wdroży szkolny plan działania na rzecz neutralności klimatycznej, stając się wzorem dla kolejnych instytucji, a dzięki ocenie swojego śladu węglowego i wdrażaniu realnych działań zmniejszy generowane przez siebie emisje.
 • Uczniowie oraz lokalne społeczności zyskają przestrzeń do widocznych działań, rozwoju oraz aktywnego zaangażowania się ochronę klimatu i dążenie do neutralności klimatycznej.
 • Nauczyciele, pracownicy oświaty i inni zaangażowani interesariusze poszerzą swoją wiedzę w zakresie ochrony klimatu oraz neutralności klimatycznej, dzięki przeszkoleniu z uwzględnieniem międzynarodowych doświadczeń i zyskają kompetencje, które pozwolą im reagować na potrzeby uczniów, powiązane z celami środowiskowymi i klimatycznymi.
 • Materiały podnoszące świadomość i kompetencje zostaną rozpowszechnione poprzez dostarczenie ich – za pomocą mediów cyfrowych – do innych samorządów i placówek oświatowych.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Independent Institute for Environmental Issues (UfU) – Berlin, Niemcy
 • National Trust Ecofund – Sofia, Bułgaria
 • Energy Agency of Savinjska, Saleska and Koroska Region (KSSENA) – Velenje, Słowenia
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) – Kraków, Polska

Okres realizacji: 01.11.2022 r. – 30.04.2025 r.

Finansowanie: Europejska Inicjatywa na rzecz ochrony klimatu (European Climate Initiative - EUKI)

 

This project is part of the European Climate Initiative (EUKI) of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK).

logo bmwk euki standard RGB en