logo apetyt_na_klimatProjekt „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2011 r. – kwiecień 2013 r.

Działania w nim podejmowane stanowią uzupełnienie projektu pt. „Porozumienie Burmistrzów dla poprawy klimatu” (Energy for Mayors), realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin, którego celem jest wsparcie inicjatywy „Porozumienie Burmistrzów” (Covenant of Mayors, CoM) poprzez umocnienie sieci Struktur Wspierających, pomoc w opracowaniu i wdrożeniu „Planów działań na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) w miastach i gminach oraz promocję „Porozumienia”.

Cele projektu

Polskie gminy (władze i społeczności lokalne) - wdrażając programy oszczędzania energii, wykorzystując odnawialne źródła energii i angażując się w działania na rzecz ochrony klimatu - w sposób zrównoważony gospodarują zasobami naturalnymi oraz wykorzystują najlepsze, pro-energetyczne, europejskie doświadczenia w praktyce na co dzień.

Szczegółowym celem projektu jest wypromowanie i wdrożenie wśród polskich gmin (władz i społeczności lokalnych) ponadnarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską pn. „Porozumienie Burmistrzów” jako narzędzia budowania zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości ekologicznej, kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa oraz ochrony klimatu.

Uczestnicy projektu

Bezpośrednimi beneficjentami projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” są sygnatariusze „Porozumienia Burmistrzów”. Projekt przyczyni się także do rozszerzenia tej inicjatywy pośród nowych samorządów. W Polsce do „Porozumienia” przystąpiło zaledwie kilkanaście miast i gmin, podczas gdy w Europie ponad 2800 (liczących w sumie powyżej 130 mln obywateli).

Jesteśmy przekonani, że projekt zaangażuje większą liczbę polskich samorządów w działania związane z „Porozumieniem Burmistrzów” oraz ułatwi jego wdrażanie.

Beneficjentami projektu są także wszyscy mieszkańcy gmin biorących w nim udział – poprzez Dni Energii, stronę internetową projektu czy też materiały informacyjno-edukacyjne będą mogli poznać metody oszczędzania energii oraz działania, które pozwolą chronić klimat.

Działania

 • Seminarium dla gmin – polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym (wrzesień 2011 – grudzień 2011);
 • Warsztaty dla gmin – praktyczne aspekty wdrażania „Porozumienia Burmistrzów” i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie (wrzesień 2011 – kwiecień 2012);
 • Międzynarodowe warsztaty dla gmin – europejski energetyczny „okrągły stół” (marzec – maj 2012);
 • Dni Energii w gminach – kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa (wrzesień 2011 – kwiecień 2013);
 • Kampania edukacyjno-promocyjna (wrzesień 2011 – kwiecień 2013).

Rezultaty

 • 24 zaplanowane inwestycje pro-ekologiczne
 • 23 gminy wypromowane na arenie międzynarodowej
 • 15 nowych sygnatariuszy „Porozumienia Burmistrzów”
 • 8 „Planów na rzecz zrównoważonej energii”
 • 2 nowe Struktury Wspierające
 • 1 gmina wdrażająca System Zarządzania Energią EMS (EN 16001)

Zapraszamy na stronę projektu: www.pnec.org.pl/apetyt

 

 

nfosigw

Projekt  dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Inteligentna Energia dla Europy. Odpowiedzialność za treść  spoczywa wyłącznie na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tutaj informacji.