logo green_twinningGreen Twinning to projekt mający na celu wsparcie samorządów lokalnych w opracowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii oraz w rozpoczęciu realizacji przewidzianych w nich działań na rzecz redukcji zużycia energii i emisji CO2.

Cel ten był realizowany poprzez bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu, jak również współpracę twinningową pomiędzy miastami doświadczonymi, tj. miastami hiszpańskimi zaawansowanymi w realizacji lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego, a miastami uczącymi się z nowych państw członkowskich UE.

W projekcie wzięło udział 37 miast „uczących się” (PoL – Pool of Learning Municipalities), w tym 7 z Polski: Kościerzyna, Jarocin, , Lubin, Lublin, Pałecznica, Piaseczno, i Śrem, oraz 10 doświadczonych miast hiszpańskich (PoE – Pool of Experienced Municipalities) z prowincji Barcelona, Grenada i Walencja.

Czas realizacji projektu: kwiecień 2012 – kwiecień 2014

Konsorcjum projektu Green Twinning tworzy 10 partnerów z 6 krajów Europy:

Koordynator: 1. PEDA – Regionalny Związek Miast Attyki (Grecja) logo PEDA
Partnerzy: 2. EXERGIA – Firma konsultingowa ds. energii iśrodowiska (Grecja)  logo Exergia
3. SEC – Centrum Energetyczne w Sofii (Bułgaria)  logo SEC new
4. ARM – Stowarzyszenie Gmin Rodopskich (Bułgaria)  logo Aro
5. Giurgiu – Urząd Miasta (Rumunia)  logo Stema PMG
6. PNEC - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (Polska) logo pnec2
7. ZRMK - Instytut Budownictwa i Inżynierii Lądowej i Wodnej (Słowenia) logo ZRMK
8. AER – Agencja Energetyczna Regionu Poszanowania La Ribera(Hiszpania) logo aer mod
9. Vrhnika - Urząd Miasta (Słowenia) logo Vrhnika
10. HEMPS – Przedsiębiorstwo Zarządzania Energią Regionu u Harghita (Rumunia) logo energia

 

Współfinansowanie:

logo iee_72Program IEE (Intelligent Energy Europe – Inteligentna Energia dla Europy) 

 

Główne podmioty zaangażowane w realizację projektu:

 • samorządy lokalne
 • stowarzyszenia, sieci miast/gmin
 • konsultanci energetyczni

W ramach projektu blisko 40 gmin z Bułgarii, Grecji, Polski, Rumunii oraz Słowenii wzmacniało swoje kompetencje w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego i jego realizacji w praktyce, ucząc się, jak opracować i z powodzeniem wdrożyć lokalny Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAP). Asystowało im w tym 10 doświadczonych gmin hiszpańskich z prowincji Barcelona, Grenada i Walencja oraz partnerzy projektu.

Szczegółowe cele projektu Green Twinning obejmowały:

 1. zintegrowanie strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego z działaniami władz lokalnych,
 2. wzmocnienie technicznych i finansowych kompetencji gmin w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego i jego realizacji,
 3. nawiązanie współpracy twinningowej pomiędzy gminami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń, która pozwoli miastom uczącym się opracować i rozpocząć wdrażanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii,
 4. opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii, zadowalających zarówno pod względem środowiskowym, jak i społecznym, oraz ich formalne zatwierdzenie,
 5. rozpoczęcie wdrażania wybranych działań przewidzianych w Planach oraz zamieszczenie opisów najciekawszych z nich na stronie Porozumienia Burmistrzów jako tzw. „wzorców doskonałości” (Benchmark of Excellence),
 6. identyfikację mechanizmów finansowych, które można wykorzystać podczas wdrażania działań przewidzianych w Planach,
 7. promocję wśród gmin inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów angażującej europejskie miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu.

W ramach projektu Green Twinning zrealizowano następujące działania:

 • ocenę potrzeb uczestniczących w nim władz samorządowych w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego oraz jego realizacji; 
 • opracowanie szczegółowej strategii budowania kompetencji i związanego z nią planu działania odnoszącego się do specyficznych potrzeb poszczególnych samorządów uczestniczących w projekcie;
 • organizacja dwóch międzynarodowych szkoleń (w Lubljanie, w Słowenii i w Krakowie) dla gmin, poświęconych opracowaniu i wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii
 • uruchomienie punktu doradczego (zwanego Helpdesk) dotyczącego zrównoważonego planowania energetycznego i jego realizacji w praktyce;
 • zawarcie umów twinningowych pomiędzy wybranymi miastami uczącymi się z Bułgarii, Grecji, Polski, Rumunii i Słowenii a miastami doświadczonymi (miasta hiszpańskie), formułujących zasady współpracy partnerskiej obejmującej wizyty studyjne, wymiany personelu, doradztwo itp.
 • opracowanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii przez miasta uczące się przy wsparciu miast doświadczonych oraz krajowych koordynatorów projektu;
 • przygotowanie do wdrożenia wybranych działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przewidzianych w Planach;
 • promocja międzynarodowej inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów, angażującej miasta i gminy z całej Europy w działania na rzecz ochrony klimatu.

Najważniejsze wyniki projektu:

 • 10 umów  twinningowych (w tym z 2 miastami z Polski: Kościerzyna i Piaseczno) oraz 10 umów dodatkowych (w tym 2 umowy z Polski: Dzierżoniów-Lubin, Niepołomice-Pałecznica); 
 • 18 SEAPów przygotowanych przez miasta uczestniczące w projekcie, większość z nich przedłożona do zatwierdzenia (w tym 3 z Polski: Kościerzyna, Piaseczno, Śrem);
 • 14 działań przewidzianych w SEAPach przygotowanych do realizacji; 
 • 40 przedstawicieli samorządów lokalnych przeszkolonych w przygotowaniu i wdrażaniu SEAP; 
 • nowi sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów z krajów EU-12. 

W okresie trwania projektu Green Twinning 16 gmin przyłączyło się do Porozumienia Burmistrzów, zobowiązując się do zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 20% do roku 2020, a 18 opracowało swoje Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy), z czego 12 przedłożyło je w Biurze Porozumienia Burmistrzów.

14 działań ujętych w SEAPach przygotowanych do realizacji:

 • Devin / Bułgaria, Wymiana źródła ogrzewania w szkole na kotły na biomasę
 • Giurgiu / Rumunia, Modernizacja oświetlenia publicznego
 • Ilioupoli / Grecja, Kampania społeczna dotycząca efektywnego wykorzystania energii
 • Ilion / Grecja, Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Ilion / Grecja, Zielone dachy na budynkach komunalnych 
 • Kardzhali / Bułgaria, Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Kočevje / Słowenia, Elektrownia na biomasę (drewno)
 • Kościerzyna / Polska, Budowa kolektorów słonecznych na 125 budynkach mieszkalnych
 • Lublin / Polska, Zwiększenie możliwości wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów do produkcji energii odnawialnej
 • Miercurea Ciuc / Rumunia, Modernizacja oświetlenia ulicznego w 4 dzielnicach
 • Nea Smyrni/ Grecja, Modernizacja oświetlenia ulicznego
 • Piaseczno / Polska, Modernizacja budynków publicznych i poprawa ich efektywności energetycznej
 • Smolyan / Bułgaria, Budowa układu kogeneracyjnego na biomasę  zasilającego miejski system ciepłowniczy
 • Vrhnika, Słowenia, Termomodernizacja Centrum Kultury

Zielone partnerstwa

W ramach projektu Green Twinning pomiędzy wybranymi gminami partnerskimi podpisane zostały porozumienia o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz opracowania i realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii zgodnych z zasadami Porozumienia Burmistrzów.

Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy gminami (tzw. Green Twinning) to dwukierunkowa relacja, w której obie gminy partnerskie odnoszą korzyści ze współdziałania oraz wymiany informacji i doświadczeń służących kształtowaniu społeczności niskoemisyjnej.

Podstawą współpracy twinningowej są w szczególności dwa dokumenty: Plan współpracy oraz Porozumienie o współpracy (PoW). 

Plan współpracy twinningowej obejmuje mapę drogową każdego partnerstwa, która pomoże miastom spełnić ich oczekiwania oraz osiągnąć założone cele i rezultaty. W celu sformalizowania umowy twinningowej, partnerzy podpisali Porozumienie o współpracy potwierdzając oficjalnie swoje pełne zaangażowanie w realizację działań objętych twinningiem oraz sformułowanego Planu współpracy

Porozumienia o współpracy zostały podpisane przez burmistrzów miast/gmin partnerskich lub ich zastępców. 

Partnerstwa twinningowej nawiązane w ramach projektu Green Twinning objęły w sumie 10 miast – w tym dwa z Polski - wybranych z puli miast „uczących się” (PoL) oraz 10 „miast doświadczonych (PoE):

 1. Kościerzyna (województwo pomorskie, Polska) – Padul (prowincja Granada, Hiszpania)

  23 lipca 2013 r. w prowincji Granada nastąpiło oficjalne otwarcie twinningu pomiędzy miastami Kościerzyna (Polska) i Padul (Hiszpania). Celem spotkania było nawiązanie kontaktu pomiędzy przedstawicielami obu gmin – zastępcą burmistrza gminy Kościerzyna Kazimierzem Stoltzmann a Manuelem Alarcón Pérez, burmistrzem gminy Padul oraz interesariuszami, podpisanie Porozumienia o współpracy, uzgodnienie zakresu Planu współpracy oraz zapewnienie, że obie strony jednakowo rozumieją istotę projektu, swoje w nim role i planowane działania.

   

 2. Piaseczno (województwo mazowieckie, Polska) - Guadix (prowincja Granada, Hiszpania)

  W dniu 24 lipca br. reprezentanci gmin Piaseczno i Guadix spotkali się w Hiszpanii. Przedyskutowali możliwości współdziałania obu gmin i uzgodnili szczegółowy jego plan. A. Strzyżewski, doradca burmistrza Piaseczna, i zastępca burmistrza Guadix M.C. Alcala Gonzalez podpisali też Porozumienie o współpracy.

   

 3. Kyrdżali (obwód Kyrdżali, Bułgaria) – Rubí (prowincja Barcelona, Hiszpania)
 4. Ilioupoli (region Attyka, Grecja) – Maracena (prowincja Granada, Hiszpania)
 5. Giurgiu (okręg Giurgiu, Rumunia) –  L'Alcúdia (prowincja Walencja, Hiszpania)
 6. Kočevje (Słowenia) – Huétor Tájar (prowincja Granada, Hiszpania)
 7. Vrhnika (Słowenia) – Cúllar Vega (prowincja Granada, Hiszpania)
 8. Smolan (obwód Smolan, Bułgaria) – Motril (prowincja Granada, Hiszpania)
 9. Ilion (region Attyka, Grecja) – Armilla (prowincja Granada, Hiszpania)
 10. Miercurea Ciuc (okręg Harghita, Rumunia) – La Zubia (prowincja Granada, Hiszpania)

Wykorzystując doświadczenia z modelowych twinningów realizowanych w ramach projektu Green Twinning, pod koniec jego trwania podpisanych zostało 10 dodatkowych nadobowiązkowych porozumień – w tym dwa z Polski – o partnerstwie twinningowym służącym wymianie wiedzy i zdobytych w projekcie doświadczeń w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz opracowania i realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii:

 1. Dzierżoniów (Polska) – Lubin (Polska)

  Dodatkowe porozumienie o partnerstwie twinningowym między gminą Dzierżoniów, którą reprezentował burmistrz Marek Piorun a gminą Lubin, którą reprezentowała wójt Irena Rogowska, zostało podpisane w dniu 21 marca 2014 r. Współpraca między tymi gminami obejmie przede wszystkim wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz opracowania i realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

  Deklaracja współpracy partnerskiej

   

 2. Niepołomice (Polska) – Pałecznica (Polska)

  Dodatkowe porozumienie o partnerstwie twinningowym między miastem Niepołomice, które reprezentował burmistrz Roman Ptak a gminą Pałecznica, którą reprezentował wójt Marcin Gaweł, zostało podpisane w dniu 20 marca 2014 r. Współpraca między tymi gminami obejmie przede wszystkim wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze zrównoważonego zarządzania energią oraz opracowania i realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).

  Deklaracja współpracy partnerskiej

   

 3. Borsec (Rumunia) – Sfantu Gheorghe (Rumunia) 
 4. Nea Smyrni  (Grecja) – Agioi Anargyroi – Kamatero (Grecja)
 5. Castellon de la Plana (Hiszpania) – Nea Smyrni  (Grecja)
 6. Rudozem (Bułgaria) – Alginet (Hiszpania)
 7. Albal (Hiszpania) – Agios Dimitrios (Grecja) 
 8. Lanjarón (Hiszpania) – Paiania (Grecja) 
 9. Idrija (Słowenia) – Bolzano (Włochy)
 10. Kočevje (Słowenia) – Idrija (Słowenia) 

Działania i narzędzia do wykorzystania we współpracy twinningowej

 • Szkolenia i warsztaty
 • Konsultacje na poszczególnych etapach opracowania i wdrażania SEAPu
 • Wymiana specjalistów, krótkie wizyty wyspecjalizowanych ekspertów
 • Wizyty studyjne  przedstawicieli władz miasta/gminy i pracowników technicznych
 • Utworzenie internetowych forów dyskusyjnych w ramach punktu doradczego Helpdesk 
 • Wymiana informacji, danych, narzędzi, wiedzy

Zasady udanej współpracy twinningowej

 • Wspólne działanie: dwa (lub więcej) samorządy lokalne spotykają się i współpracują realizując wspólne cele, przy jednoczesnym spełnianiu swoich indywidualnych potrzeb.
 • Udostępnianie: gminy partnerskie dzielą się pomysłami, zasobami kadrowymi i programowymi w celu osiągnięcia wzajemnych korzyści.
 • Dawanie i branie: partnerstwo to wspólne przedsięwzięcie, przy realizacji którego każda ze stron coś daje i jednocześnie otrzymuje, a ostatecznie obie odnoszą korzyści. 
 • Wspólne wartości: partnerzy podzielają uzupełniające się wartości, misje i wizje i są chętni do dzielenia się swoimi zasobami na rzecz obopólnych korzyści.

Wydarzenia

Otwarcie projektu – konferencja w Warszawie

Blisko 100 przedstawicieli miast i gmin z całej Polski wzięło udział w konferencji pn. „Zrównoważony rozwój energetyczny w miastach”, która została zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie w Warszawie, w dniu 25 maja 2012 r. i stanowiła oficjalne rozpoczęcie realizacji projektu Green Twinning. Konferencja poświęcona była planowanym działaniom projektowym, problematyce efektywności energetycznej miast oraz nowym możliwościom uzyskania wsparcia przez sygnatariuszy Porozumienia, a także miasta rozważające przystąpienie do tej ambitnej inicjatywy.

Czytaj więcej

Program warsztatów i prezentacje

Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - międzynarodowe szkolenie dla miast/gmin w Słowenii

lublianaW dniach 27-30 listopada 2012 roku przedstawiciele gmin Lublin, Lubin, Śrem i Piaseczno uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu nt. zrównoważonego planowania energetycznego na szczeblu lokalnym, które odbyło się w stolicy Słowenii, Lublanie. Ponad 50 uczestników z 37 gmin z Grecji, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i z Polski miało możliwość zapoznania się z zasadami opracowywania bazowej inwentaryzacji emisji i Planu działań na rzecz zrównoważonej energii, z innowacyjnymi narzędziami i metodologiami wspomagającymi proces planowania energetycznego oraz najlepszymi praktykami w zakresie planowania energetycznego na przykładzie miast prezentujących swoje działania i osiągnięcia.

Więcej

Program warsztatów

Jak skutecznie realizować SEAP - międzynarodowe szkolenie dla miast/gmin w Krakowie

W dniach 14-16 maja 2013 r. ponad 50 osób, w tym 33 przedstawicieli miast i gmin z Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii i Polski, spotkało się w Krakowie na międzynarodowym szkoleniu dotyczącym realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Opracowanie takiego Planu działań wskazującego najważniejsze działania, jakie miasto lub gmina zamierza podjąć, aby osiągnąć założony cel w zakresie zmniejszenia emisji CO2, jest jednym ze zobowiązań sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów.

Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i grecką organizację EXERGIA S.A (będącą autorem idei projektu) objęło także podróż studyjną do Niepołomic, gdzie uczestnicy obejrzeli instalacje wykorzystujące OZE: nadążną za słońcem instalację fotowoltaiczną, energooszczędne oświetlenie publiczne i pompy ciepła w Zamku Królewskim.

Więcej

Program warsztatów i prezentacje polskich prelegentów

Podróż studyjna - polskie gminy korzystają z hiszpańskich doświadczeń w zakresie wykorzystania OZE

Przedstawiciele dwóch spośród polskich gmin zaangażowanych w realizację projektu Green Twinning – Kościerzyny i Piaseczna – w lipcu 2013 r. wzięli udział w wizycie studyjnej w południowej Hiszpanii. Mieli okazję zapoznać się z licznymi instalacjami OZE funkcjonującymi na obszarze Prowincji Grenada, a także z interesującymi rozwiązaniami, które hiszpańskie gminy wprowadziły, aby ograniczyć zużycie energii na swoim terenie. Reprezentanci Kościerzyny i Piaseczna podpisali również umowy o współpracy partnerskiej z hiszpańskimi gminami – Padul i Guadix – z którymi będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie zrównoważonego planowania energetycznego i zarządzania energią. 

Więcej

Opis wizyty studyjnej w prowincji Granada (w j.angielskim)

 

Inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii w gminach – warsztaty w Brukseli

Bruksela

Ponad 70 osób uczestniczyło w warsztatach pn. „Zielone partnerstwo: wspólne działania gmin na rzecz inteligentnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej energii”, które miały miejsce 20 marca 2014 r. w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli. Warsztaty zostały zorganizowane na zakończenie projektu Green Twinning i były poświęcone najważniejszym rezultatom dwuletniej współpracy pomiędzy 10 partnerami i blisko 50 samorządami lokalnymi uczestniczącymi w projekcie w zakresie opracowania i realizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Podczas spotkania rozważano również wyzwania i perspektywy zrównoważonej polityki UE na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Więcej

Osiągnięcia naszych gmin

W ramach projektu Green Twinning Porozumienie Burmistrzów podpisało 16 miast i gmin z 5 krajów UE, zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 na swoim terenie o co najmniej 20% do 2020 r., a 18 gmin opracowało Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (część przystąpiła do Porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem projektu). 

W okresie trwania projektu Green Twinning

16 gmin przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów:

 • Grecja: Paiania 
 • Bułgaria: Smolyan, Laki, Banite, Chepelare, Nedelino 
 • Słowenia: Vrhnika, Idrija, Kranj, Tolmin, Kočevje 
 • Rumunia: Miercurea Ciuc, Borsec
 • Polska: Lubin (28/11/2013), Śrem (24/04/2013), Pałecznica (31/01/2013)

Swoje SEAPy przedłożyło do Wspólnego Centrum Badawczego KE (JRC) 12 gmin: 

 • Grecja: Ilion, Agioi Anargyroi-Kamatero , Ilioupoli, Nea Smyrni, Nea Ionia, Agios Dimitrios 
 • Słowenia: Idrija, Kranj 
 • Rumunia: Sfantu Gheorghe, Giurgiu
 • Polska: Kościerzyna (29/08/2012), Piaseczno (23/10/2013)

SEAPy opracowały też (choć jeszcze nie przedłożyły ich do Biura Porozumienia Burmistrzów) gminy:

 • Paiania (EL) 
 • Śrem (PL) 
 • Vrhnika (SL) 
 • Kočevje (SL)
 • Tolmin (SL) oraz
 • Zagorje ob Savi (SL) 

SEAP Piaseczna

SEAP Kościerzyny

SEAP Śremu

W ramach projektu 6 najbardziej zaawansowanych miast spośród 10 zaangażowanych w twinning oraz 8 miast spośród 37 miast „uczących się” (PoL) przygotowało do wdrożenia, z pomocą krajowych konsultantów, po 1 działaniu ze swojego SEAPu. Pod koniec trwania projektu 14 działań zostało przygotowanych do realizacji, z tego 3 w polskich gminach: Kościerzynie, Lublinie i Piasecznie.

Niektóre z tych działań została opisana na stronie Porozumienia Burmistrzów www.porozumienieburmistrzow.eu jako Wzorce Doskonałości (Benchmark of Excellence) czyli przykłady lokalnych inicjatyw zrealizowanych przez sygnatariuszy Porozumienia, które są przedmiotem ich szczególnej dumy i mogą stanowić inspirację dla innych władz lokalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi działaniami realizowanymi przez polskie gminy uczestniczące w projekcie Green Twinning.

Montaż kolektorów słonecznych w gminie Kościerzyna 

Koscierzyna for BoEGmina Kościerzyna realizuje projekt dofinansowania budowy instalacji solarnych służących do podgrzewania c.w.u. w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zatytułowany „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania OZE dla trwałej poprawy jakości powietrza”. Celem projektu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, jest poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie energii Słońca. W ramach projektu kolektory słoneczne, które zostaną zamontowane na 125 budynkach mieszkalnych, przez rok wyprodukują łącznie ok. 575 GJ czystej energii, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o 77,5 t rocznie. Szacunkowe łączne oszczędności na rachunkach za energię wszystkich gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie sięgną ok. 27 200 PLN.

Kościerzyna jest partnerem twinningowym hiszpańskiej gminy Padul. 

Wykorzystanie energii słonecznej w gminie Lubin 

 Oświetlenie publiczne w gminie Lubin
Fot. UG Lubin

W latach 2012 i 2013 gmina Lubin realizowała zadanie pn. „Budowa punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych”, które obejmowało dostawę i montaż 22 ulicznych zestawów oświetleniowych ze źródłem światła LED (o mocy 27-31 W) zasilanych przez akumulatory ładowane z paneli fotowoltaicznych o mocy 360-380 W. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 184 tys. zł.

W 2014 r. gmina planuje realizację nowych 25 punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych. Zaplanowane wydatki na ten cel wyniosą 200 tys. zł.

Ponadto na dachach trzech budynków świetlic wiejskich w Goli, Oborze i Zimnej Wodzie, wybudowanych w latach 2010 – 2013, zainstalowano kolektory słoneczne wspomagające c.o. i ogrzewające wodę użytkową. W instalacji wentylacji zastosowano rekuperatory.

Lubin jest partnerem twinningowym gminy Dzierżoniów.

Termomodernizacja i renowacja budynków komunalnych w gminie Piaseczno 

Gmina Piaseczno w styczniu 2014 r. zakończyła termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie, obejmującą m.in. docieplenie ścian i stropodachu, w wyniku której zużycie energii zostało ograniczone o ok. 21,36 MWh rocznie (czyli o 14%), a emisja CO2 o ok. 4,29 Mg rocznie.

W 2014 r. gmina realizuje kompleksową rewitalizację budynku dworca PKP w Piasecznie będącego przykładem architektury lat 30. XX wieku, która obejmuje m.in. izolację fundamentów i ścian, wymianę stolarki zewnętrznej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych.

Pierwotnie do ogrzewania budynku wykorzystywano olej opałowy i energię elektryczną. Docelowo planuje się podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Szacunkowe roczne oszczędności finansowe związane z modernizacją sięgają ponad 120 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji obu budynków gmina osiągnie znaczne oszczędności w skali roku. Łączna redukcja zużycia energii wyniesie 176,24 MWh/rok, a redukcja emisji CO2 - 280 ton rocznie.

Piaseczno jest partnerem twinningowym hiszpańskiej gminy Guadix. 

 Stary dworzec kolejowy w Piasecznie
Dworzec PKP (arch.UMiG Piaseczno)
Wizja nowego dworca kolejowego w Piasecznie
Wizualizacja opracowana przez
Biuro Projektów „SEMA”

Zwiększenie możliwości wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów do produkcji energii odnawialnej – Lublin

Lublin
fot. MPWiK Lublin

W oczyszczalni zostaną uruchomione dwa zespoły prądotwórcze o mocy ok. 834 kW każdy. Wysokosprawne urządzenia, opalane biogazem, będą wyposażone w moduły kogeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W celu promocji rozwiązań zostanie uruchomiony serwis internetowy służący zbieraniu i przekazywaniu informacji dotyczących produkcji energii z biogazu.Oczyszczalnia ścieków „Hajdów” jest nowoczesną i jedną z największych w Polsce. Została oddana do użytku w 1992 r.

Ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu energii pierwotnej wyniesie 48 038 GJ/rok, a szacunkowa redukcja emisji CO2 10 835 Mg.

35% kosztów inwestycji sfinansowane zostanie ze środków EFRR w ramach VI osi priorytetowej „Energia przyjazna środowisku” RPO woj. lubelskiego na lata 2007-2013.

Helpdesk

W ramach projektu Green Twinning został utworzony ogólnodostępny punkt doradczy HELPDESK w formie serwisu on-line, do korzystania z którego zaproszeni zostali wszyscy sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów oraz miasta i gminy zainteresowane tą inicjatywą. Partnerzy projektu (EXERGIA, SEC, PNEC, ZRMK i AER) oferują za jego pośrednictwem pomoc techniczną i wskazówki dotyczące opracowania udanych SEAPów oraz realizacji konkretnych działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE podejmowanych w ramach Porozumienia Burmistrzów.

Zachęcamy do zdobywania wiedzy oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami w opracowywaniu i realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii poprzez dyskusję i wymianę opinii z innymi miastami oraz członkami konsorcjum projektu Green Twinning.

Z HELPDESKU można też skorzystać wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania

 


 

logo iee 72

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.