logo support dhcCelem projektu jest wsparcie właścicieli i operatorów sektora ciepłownictwa i chłodnictwa (DHC – District heating and cooling) oraz wszystkich powiązanych interesariuszy, takich jak władze lokalne, w procesie transformacji energetycznej, a tym samym dążenie do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest Europa neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Główne wyzwania, z którymi muszą mierzyć się przedstawiciele sektora DHC to:

 • prowadzenie niezbędnych inwestycji w infrastrukturę DHC i związane z nimi ogromne wysiłki wdrożeniowe;
 • definicja efektywnego energetycznie sektora DHC zgodnie z art. 24 dyrektywy EED określająca jasną mapę drogową do 2050 r., a tym samym wymagania holistycznego planowania transformacji operatorów DHC w celu dekarbonizacji ich systemów;
 • technologie takie jak odnawialne źródła energii (OZE) i ciepło odpadowe (WH) są nowe dla wielu operatorów i stwarzają potrzebę wsparcia technicznego dla wielu podprocesów transformacji sektora DHC i planowania nowych inwestycji.

Dlatego też ogólnym celem projektu SUPPORT DHC jest sprostanie tym wyzwaniom poprzez wspieranie szybkiego wdrażania zrównoważonej energii odnawialnej i ciepła odpadowego dla sektora DHC w Europie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie planów transformacji, a w szczególności konkretnych planów inwestycyjnych dla sektora DHC w sześciu europejskich krajach.

mapa 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 • wspieranie operatorów DHC w opracowywaniu planów transformacji, a w szczególności planów inwestycyjnych,
 • wdrożenie ulepszonych i szybszych procesów transformacji systemów DHC,
 • zwiększanie potencjału operatorów DHC w zakresie zarządzania i kierowania procesem transformacji,
 • zwiększanie umiejętności i kwalifikacji dostawców usług i innych zainteresowanych stron w celu wspierania transformacji i planowania nowych inwestycji,
 • identyfikacja potencjalnych barier rynkowych i ramowych oraz opracowanie i wprowadzenie rozwiązań mających na celu ich niwelacje,
 • wdrożenie konkretnego wsparcie dla operatorów DHC w opracowywaniu ich planów inwestycyjnych: od wsparcia dedykowanych przypadków ‘DHC frontrunner’, przez wsparcie przypadków ‘DHC follower’, po powielanie wyników poza krajami docelowymi SUPPORT DHC.

 

PLANOWANE REZULTATY PROJEKTU:

Planowanymi rezultatami projektu będzie wsparcie zrównoważonego podejścia do wykorzystania energii odnawialnej i ciepła odpadowego co pozwoli na:

 • wykazanie technicznej i ekonomicznej wykonalności takich inwestycji,
 • zapewnienie oszczędności energii pierwotnej,
 • redukcję emisji CO2,
 • złagodzenie zmian klimatycznych,
 • zmniejszenie zależności od paliw kopalnych,
 • stworzenie nowych miejsc pracy,
 • łagodzenie zjawiska ubóstwa energetycznego,
 • poprawę warunków zdrowotnych mieszkańców,
 • zmniejszenie zależności systemów DHC w Europie od gazu ziemnego,
 • zapewnienie oszczędności energii końcowej,
 • zwiększenie zdolności właścicieli i operatorów DHC oraz innych interesariuszy do realizacji inwestycji niezbędnych do integracji niskotemperaturowych OZE lub ciepła odpadowego w wysokotemperaturowych systemach DHC,
 • wspieranie sektora DHC na Ukrainie,
 • rozpowszechnianie działań i rezultatów projektu.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR GMBH & CO PLANUNGS KG (WIP), DE
 • AGFW-PROJEKTGESELLSCHAFT FUR RATIONALISIERUNG, INFORMATION UND STANDARDISIERUNG MBH (AGFW), DE
 • AEE - INSTITUT FUR NACHHALTIGE TECHNOLOGIEN (AEE INTEC), AT
 • ZENTRUM FUR ENERGIEWIRTSCHAFT UND UMWELT (E-THINK), AT
 • POLITECNICO DI MILANO (POLIMI), IT
 • EUROHEAT & POWER (EHP), BE
 • PLANENERGI FOND, DK
 • HOGSKOLAN I HALMSTAD (HALMSTAD), SE
 • LITHUANIAN DISTRICT HEATING ASSOCIATION, LT
 • MUNICIPAL INSTITUTION CITY INSTITUTE - CITY INSTITUTE, UA
 • STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEC ENERGIE CITES (PNEC), PL

 

OKRES REALIZACJI: 1 październik 2023 – 30 wrzesień 2026

EN Co funded by the EU lProjekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska i klimatu LIFE+ w ramach umowy grantu nr 101119914. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej lub CINEA. Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie ponoszą za nie odpowiedzialności