logo-netcomProjekt NET-COM miał na celu wsparcie wdrażania inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów poprzez ułatwianie współpracy sieciowej i wymiany doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Porozumienia i ich potencjalnymi partnerami.

Czas realizacji projektu: czerwiec 2011 – listopad 2013

Dofinansowanie: Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)logo iee 72

Partnerzy:

Konsorcjum projektu NET-COM tworzyło 12 partnerów z 12 krajów Europy:

 • Energy Cities (FR) - Koordynator
 • Klimatkommunerna (SE)
 • Związek Miast Bałtyckich (FI)
 • Climate Alliance (DE)
 • Climate Alliance – Austria (AT)
 • Climate Alliance – Włochy (IT)
 • Climate Alliance – Holandia (NL)
 • Rumuńska Sieć „Energy Cities” (RO)
 • Stowarzyszenie Flamandzkich Miast i Gmin (BE)
 • Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL)
 • Citenergo (SK)
 • EcoEnergy (BG)

Porozumienie Burmistrzów jest ambitną inicjatywą angażującą miasta i gminy w działania na rzecz ochrony klimatu. Sygnatariusze Porozumienia dobrowolnie zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej ustalonych dla 2020 r. poprzez ograniczenie na swoim terenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20%. W tym celu muszą opracować i wdrożyć Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zaangażować w działania społeczność lokalną, np. organizując lokalne dni energii.

Liczba sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów z roku na rok wzrasta. Pomyślna realizacja podjętych przez nich zobowiązań w znacznym stopniu zależy od efektywnej współpracy z innymi władzami lokalnymi zaangażowanymi w Porozumienie oraz kluczowymi partnerami, którzy mogą udzielić im wsparcia.  Projekt NET-COM pomógł w rozwinięciu takiej współpracy oraz w organizacji wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy tymi podmiotami.

Projekt NET-COM był realizowany na trzech poziomach:

 • na poziomie lokalnym, poprzez zachęcanie samorządów lokalnych do podjęcia aktywnej współpracy z mieszkańcami, lokalnymi interesariuszami oraz sąsiednimi miastami i gminami na rzecz opracowania i realizacji lokalnej strategii energetycznej i ochrony klimatu.
 • na poziomie krajowym, poprzez utworzenie krajowych Platform Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów, wspierających komunikację, wymianę doświadczeń oraz spójność działań realizowanych z jednej strony przez władze lokalne będące sygnatariuszami Porozumienia, a z drugiej – przez inne podmioty mogące wzmocnić tę inicjatywę (jak np. Koordynatorzy Porozumienia, Organizacje Wspierające Porozumienie, przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze, NGO itp.).
 • na poziomie europejskim, poprzez wzmocnienie kompetencji europejskich, krajowych i regionalnych sieci władz lokalnych w efekcie:
  • wymiany najlepszych praktyk,
  • szkoleń dla pracowników sieci,
  • przetestowania innowacyjnych narzędzi i metodologii i ich rozpowszechnienia w krajach objętych projektem, w tym w Polsce.

W ramach projektu NET-COM zrealizowano następujące działania:

 • utworzenie 12 krajowych/regionalnych Platform Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów (w Polsce - Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów), angażujących władze lokalne oraz podmioty, które pragną wesprzeć tę ambitną inicjatywę, np. ministerstwa, krajowe agencje energetyczne, organizacje pozarządowe,
 • regularna organizacja spotkań członków Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów, które miały na celu wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń w zakresie planowania energetycznego i zarządzania energią na szczeblu lokalnym,
 • opracowanie 12 krajowych/regionalnych Planów działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów, w tym Planu Działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce, którego celem jest usprawnienie wdrażania tej ambitnej inicjatywy na szczeblu krajowym.
 • zachęcenie 36 organizacji do zostania Organizacjami Wspierającymi Porozumienie Burmistrzów,
 • stworzenie 12 interaktywnych list dyskusyjnych,
 • publikacja raportów z wdrażania inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów na szczeblu europejskim oraz krajowym, obejmujących rekomendacje na przyszłość,
 • promocja Porozumienia Burmistrzów i zachęcenie kolejnych miast i gmin do przystąpienia do tej inicjatywy, a w konsekwencji aktywnego włączenia się w realizację celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego i poprawę jakości życia mieszkańców,
 • przetestowanie innowacyjnych narzędzi służących komunikacji i współpracy sieciowej (np. Twitter, metoda World Café),
 • publikacja opracowania zawierającego wskazówki dotyczące kreatywnej i innowacyjnej komunikacji oraz współpracy w ramach sieci (broszura „Jak stworzyć Klub Porozumienia Burmistrzów?”),
 • organizacja jednodniowego międzynarodowego seminarium poświęconego współpracy sieciowej i komunikacji,
 • organizacja warsztatów dla przedstawicieli miast i gmin służących podniesieniu ich kompetencji w ww. zakresie i pomocnych w opracowaniu i wdrożeniu Planów Działań na rzecz zrównoważonej energii.

Główne podmioty zaangażowane w realizację projektu:

 • Samorządy lokalne pragnące zaangażować się w ochronę klimatu i zrównoważony rozwój energetyczny na szczeblu lokalnym (istniejący i potencjalni sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów);
 • Organy administracji publicznej oraz sieci władz lokalnych i regionalnych, które mogą zapewnić doradztwo strategiczne oraz wsparcie finansowe i techniczne miastom-sygnatariuszom Porozumienia (istniejące i potencjalne Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów);
 • Wszystkie pozostałe instytucje, które pragną pomóc miastom i gminom na swoim terenie we wdrażaniu działań z zakresu energii i ochrony klimatu oraz w realizacji celów Porozumienia Burmistrzów (w tym: ministerstwa, agencje energetyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe…).

Najważniejsze wyniki projektu:

 • Utworzenie 12 krajowych Platform Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów skupiających samorządy lokalne oraz podmioty pragnące wesprzeć je w procesie zrównoważonego zarządzania energią (np. ministerstwa, agencje energetyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, uniwersytety i instytuty badawcze),
 • Regularna organizacja spotkań członków Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów połączonych z warsztatami tematycznymi dla gmin (6 spotkań w Polsce),
 • Opracowanie 12 krajowych Planów działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów,
 • Zwiększenie liczby sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, jak również Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie,
 • Przetestowanie innowacyjnych narzędzi służących komunikacji i współpracy sieciowej (np. Twitter, metoda World Cafe) oraz publikacja opracowania na ten temat.

Korzyści dla polskich beneficjentów:

Projekt NET-COM skierowany był do wszystkich polskich gmin zainteresowanych tematyką zrównoważonego zarządzania energią i pragnących nawiązać współpracę w tym zakresie z innymi podmiotami. W jego ramach utworzona została Polska Platforma Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów skupiająca zarówno aktualnych, jak i potencjalnych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, a także organizacje pragnące pomóc im w realizacji takich ambitnych celów jak sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji, opracowanie Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) czy zaangażowanie lokalnej społeczności w proenergetyczne projekty.

W czasie trwania projektu zorganizowane zostało 6 spotkań Polskiej Platformy Dialogu połączonych z warsztatami tematycznymi dla gmin, obejmującymi różnego rodzaju zagadnienia związane z energią i ochroną klimatu. Warsztaty te były otwarte dla wszystkich zainteresowanych gmin. Po zakończeniu projektu Polska Platforma Dialogu będzie nadal działać wspierając współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi samorządami lokalnymi i ich partnerami.

Polska Platforma Dialogu na temat Porozumienia Burmistrzów

Jednym z głównych zadań projektu NET-COM było utworzenie 12 krajowych/regionalnych Platform Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów wspierających współpracę pomiędzy obecnymi i potencjalnymi sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów oraz innymi podmiotami pragnącymi zaangażować się we wdrażanie tej ambitnej inicjatywy.

Maria StankiewiczPolska Platforma Dialogu została oficjalnie utworzona we wrześniu 2011 roku podczas międzynarodowej konferencji w Bielsku-Białej i pozostaje otwarta na nowych członków!

Gromadzi ona władze lokalne oraz krajowych aktorów działających na rynku energii. Jej celem jest stworzenie wspólnej silnej wizji oraz wypracowanie wspólnych priorytetów działań w obszarze decentralizacji produkcji energii oraz zapewnienia spójności terytorialnej. Głównym tematem rozważań jest większa autonomia energetyczna oraz lokalna produkcja energii. Coraz więcej miast i gmin wdraża politykę zrównoważonego rozwoju równolegle z lokalną polityką spójności terytorialnej. Stanowią one udany przykład na to, jak osiągnąć cele „3x20” do 2020 roku oraz inspirują partnerów NET-COM do zgłoszenia propozycji nowych rozwiązań, zarówno władzom krajowym jak i Unii Europejskiej.

Do zadań Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów należy:

 • usprawnienie komunikacji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi, które pragną:
  • podnieść swoje kompetencje w zakresie planowania energetycznego i zarządzania energią;
  • podnieść efektywność działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Porozumienia Burmistrzów;
 • usprawnienie komunikacji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami lokalnymi a innymi podmiotami (np. ministerstwa, krajowe/regionalne agencje energetyczne, samorządy regionalne, stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa), które pragną wspierać je w wysiłkach na rzecz osiągnięcia celów Porozumienia Burmistrzów;
 • wspieranie synergii pomiędzy działaniami realizowanymi przez wyżej wymienione podmioty;
 • zaproponowanie rozwiązań, które wzmocnią wsparcie władz krajowych dla działań z zakresu ochrony klimatu i zarządzania energią realizowanych przez władze lokalne;
 • ocena stopnia realizacji inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów na szczeblu krajowym/regionalnym;
 • pomoc w opracowaniu i wdrożeniu krajowych/regionalnych Planów działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów, które usprawnią wdrażanie tej ambitnej inicjatywy na szczeblu krajowym/regionalnym.

Członkowie Platformy spotykają się co najmniej dwa razy do roku podczas dedykowanych spotkań Platformy, warsztatów tematycznych lub innych działań sieciowych. Przez resztę czasu współpraca odbywa się przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji internetowej (poczta elektroniczna, strona internetowa, spotkania on-line).

Kto może przyłączyć się do Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów?

Członkami Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów mogą zostać:

 1. samorządy lokalne, które pragną zaangażować się w działania na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju energetycznego – zarówno te, które już są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, jak i te, które dopiero rozważają przystąpienie do tej ambitnej inicjatywy;
 2. organy administracji publicznej oraz sieci władz lokalnych i regionalnych, które mogą zapewnić doradztwo strategiczne i/lub wsparcie finansowe i techniczne miastom-sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów;
 3. wszystkie inne instytucje, które pragną pomóc miastom i gminom na swoim terenie we wdrażaniu działań z zakresu energii i ochrony klimatu oraz w realizacji celów Porozumienia Burmistrzów, w tym:
  • regionalne agencje energetyczne
  • organizacje pozarządowe
  • stowarzyszenia zawodowe zrzeszające specjalistów w takich dziedzinach jak: izolacje cieplne, instalacje grzewcze, sprzęt budowlany, zrównoważony transport, odnawialne źródła energii, kogeneracja, zarządzanie energią, finansowanie, architektura, planowanie przestrzenne itp.
  • przedsiębiorstwa
  • uczelnie wyższe
  • centra badawcze
  • media

 Członkowie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów

Jakie korzyści daje członkostwo w Platformie Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów?

Wśród korzyści, jakie daje członkostwo w Platformie Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów wymienić można:

 • włączenie się w globalną walkę ze zmianami klimatu;
 • nawiązanie nowych kontaktów oraz wzmocnienie współpracy z dotychczasowymi partnerami;
 • wymianę opinii, wiedzy oraz doświadczeń z innymi podmiotami zaangażowanymi w opracowanie i realizację lokalnych polityk energetycznych oraz realizację celów Porozumienia Burmistrzów;
 • wymianę najlepszych praktyk w zakresie planowania energetycznego i zarządzania energią;
 • zapewnienie spójności i synergii działań realizowanych przez różne podmioty;
 • wspieranie innowacji i tworzenie nowych możliwości ekonomicznych;
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym;
 • przyczynienie się do powstania nowych podmiotów na rynku energii oraz nowych miejsc pracy;
 • wykorzystanie okazji do przedyskutowania i poprawy krajowej i europejskiej polityki w zakresie ochrony klimatu i zarządzania energią;
 • zyskanie dostępu do innowacyjnych instrumentów finansowania;
 • udział w darmowych warsztatach praktycznych.

 

deklaracja Platforma NET-COM

Deklaracja współpracy w ramach Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów

tytulowa strona filmu o NET-COMie
Film: Przyłącz się do krajowych klubów i platform Porozumienia Burmistrzów

Spotkania i warsztaty Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów 

 Pierwsze spotkanie Platformy i warsztaty tematyczne, 9-10.02.2012 

s1Pierwsze spotkanie polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów  i warsztaty pn. „Praktyczne aspekty wdrażania Porozumienia Burmistrzów i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie” odbyły się w dniach 9-10 lutego 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Więcej

Program warsztatów i prezentacje

 

 Drugie spotkanie Platformy i warsztaty tematyczne, 3-4.10.2012

s2Drugie spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów zorganizowane 4 października 2012 r. w Krakowie zgromadziło 15 uczestników z 10 gmin: Bielsko-Biała, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Dzierżoniów, Lubin, Niepołomice, Pałecznica, Raciechowice, Słupsk i Warszawa. W dwudniowych warsztatach (3-4.10.12 r.) wzięło udział natomiast aż 84 słuchaczy.

więcej

 

Trzecie spotkanie Platformy i warsztaty tematyczne, 17.01.2013

s3Trzecie spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów i warsztaty poświęcone zielonym dachom i żyjącym ścianom oraz ich wpływowi na zużycie energii w budynkach odbyły się w Krakowie w dniu 17 stycznia 2013 r. Uczestniczyło w nich w sumie 25 osób – przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Platformy Dialogu oraz inni interesariusze. 

Więcej

Program warsztatów i prezentacje

Czwarte spotkanie Platformy i warsztaty tematyczne, 8.05.2013

s4Czwarte spotkanie Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów miało miejsce w dniu 8 maja 2013 r. w Warszawie i zgromadziło 54 uczestników. Część warsztatowa ponownie poświęcona była tematyce zielonych dachów i żyjących ścian, natomiast spotkanie interesariuszy Porozumienia obejmowało dyskusję na temat tego, jak jeszcze ulepszyć Plan działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce, a także omówienie kilku kwestii interesujących dla sygnatariuszy Porozumienia takich jak nadchodząca uroczysta ceremonia podpisania Porozumienia w Brukseli, planowane warsztaty na temat wdrażania SEAPów organizowane przez PNEC oraz rola listy dyskusyjnej stworzonej w ramach projektu NET-COM. 

Więcej

Program warsztatów i prezentacje

Piąte warsztaty tematyczne (webinarium), 5.07.2013

covenant of_mayers_banner  logo netcom

W ramach projektu NET-COM dnia 5 lipca 2013 r. zostało zorganizowane seminarium internetowe (webinarium) poświęcone zagadnieniu umów o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting), przygotowane przez Stowarzyszenie Gmin Polską Sieć „Energie Cités” we współpracy z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. 

więcej

Piąte spotkanie Platformy i 6. warsztaty tematyczne, 15.11.2013

s515 listopada 2013 r. miało miejsce V spotkanie Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów, zorganizowane w ramach projektu NET-COM, połączone z siódmą edycją FORUM Energia w Gminie, które poświęcone było zagadnieniom związanym z kogeneracją i trigeneracją.

więcej

Szóste spotkanie Platformy (webinarium), 28.11.2013

VI spotkanie Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów odbyło się 28 listopada 2013 r. i miało  charakter seminarium internetowego on-line: webinarium. Było to już ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu NET-COM.

więcej

Poznaj Ambasadorów Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów!

logo netcomMiło nam przedstawić Państwu Ambasadorów Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów, utworzonej w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu NET-COM (2011-2013). Rolą Ambasadorów jest promowanie ochrony klimatu oraz Porozumienia Burmistrzów, a także reprezentowanie jego sygnatariuszy w kraju i za granicą. 

Ambasadorowie mogą pozyskiwać nowych sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów wykorzystując własne sieci współpracy oraz swoją pozycję w innych organizacjach. Mogą też pomóc w podtrzymaniu aktywności Platformy i pogłębieniu wiedzy jej członków poprzez swój wkład w organizowane spotkania i wydarzenia. 

więcej

O Planie Działań Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów

Plan Działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w okresie 2012-2020 opracowany został wspólnie z przedstawicielami władz lokalnych i innymi członkami Polskiej Platformy Dialogu na rzecz Porozumienia Burmistrzów. Dokonawszy analizy sytuacji w Polsce w kontekście wdrażania Porozumienia Burmistrzów zdefiniowali oni cele, jakie w skali kraju pragną zrealizować oraz określili najważniejsze działania, które posłużą ich osiągnięciu oraz poprawią wdrażanie tej ambitnej inicjatywy w Polsce.

Plan dzialan - str.tytulowa
Plan Działań na rzecz wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w okresie 2012-2020

Lista dyskusyjna NET-COM

Lista dyskusyjna Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów jest miejscem wymiany poglądów, informacji i doświadczeń związanych z wdrażaniem Porozumienia Burmistrzów w Polsce. Lista dyskusyjna jest przeznaczona dla sygnatariuszy Porozumienia oraz wszystkich organizacji, które pragną wesprzeć ich w realizacji celów tej ambitnej inicjatywy, i dostępna dla każdego, kto dokona zgłoszenia podając swój adres mailowy. 

Aby zamieścić wiadomość lub zadać pytanie korzystając z listy dyskusyjnej, należy wysłać e-mail na jej adres zbiorczy – otrzymają go wówczas wszyscy zalogowani uczestnicy tej listy. W ten sposób można prowadzić dyskusję i wymianę informacji. Lista dyskusyjna umożliwia subskrybentom stały kontakt, prowadzenie dialogu, wymianę pomysłów, nawiązywanie i kontynuowanie współpracy.

lista dyskusyjna1


Za prowadzenie krajowych list dyskusyjnych NET-COM, moderowanie i kontrolę wymiany korespondencji jej w jej ramach odpowiedzialni są poszczególni partnerzy projektu NET-COM.

http://networkingcovenantofmayors.eu/lists.php

 Dokumenty do pobrania

 

Ulotka NET-COM-str.tytulowaUlotka o projekcie NET-COM

Ulotka zachęcająca do zaangażowania się w działalność Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów oraz promująca tę inicjatywę ukazuje korzyści płynące ze współpracy sieciowej w ramach Platformy i zachęca do przyłączenia się do niej przedstawicieli ministerstw, agencji ds. energii i środowiska, ośrodków badawczych i uczelni, organizacji pozarządowych,  władz lokalnych i regionalnych oraz innych interesariuszy.

Zachęcamy członków Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów do jej pobrania i wykorzystania do promowania swojej działalności w ramach Platformy.

 

 

okladka Zbior receptur„Jak stworzyć Klub Porozumienia Burmistrzów? Zbiór najlepszych przepisów”

Końcowa publikacja przygotowana w ramach projektu w językach wszystkich partnerów projektu, także w językach polskim i angielskim, stanowi zbiór 11 najlepszych praktyk w zakresie współpracy sieciowej i komunikacji. Każdy „przepis” zawiera rekomendacje obejmujące główne „składniki”, które należy wykorzystać oraz  „wskazówki szefa kuchni” przetestowane przez partnerów projektu. Pomogą one innym samorządom, sieciom miast i strukturom wspierającym Porozumienie Burmistrzów wykorzystać w praktyce określoną metodę lub narzędzie.

 

 

1 str.Raportu nat. stanu wdrazania PBRaport nt. stanu wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce 

Opracowanie to przedstawia stan wdrażania Porozumienia Burmistrzów w Polsce w listopadzie 2013 r. wyrażony liczbą miast-sygnatariuszy, struktur wspierających Porozumienie Burmistrzów, zakresem działań polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów i wszelkiej aktywności poprawiającej i przyspieszającej realizację postanowień podjętych przez gminy i miasta członkowskie w ramach Porozumienia.

 

 

1 slajd z prezentacji o NET-COMiePrezentacja nt. projektu NET-COM

W formie prezentacji w formacie Power Point przedstawiony został projekt NET-COM i realizowane w jego ramach działania służące budowaniu sieci na rzecz Porozumienia Burmistrzów, a zwłaszcza cele i działalność polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów oraz planowane działania na rzecz jego wdrażania w Polsce.

 

 

tytulowa strona filmu o NET-COMiePrzyłącz się do krajowych klubów i platform Porozumienia Burmistrzów

Film prezentujący działalność krajowych platform i klubów Porozumienia Burmistrzów.

 

 

deklaracja Platforma NET-COMDeklaracja współpracy w ramach Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów

 


 

logo iee 72

Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.