W ramach projektu opracowano CD –ROM „Zarządzanie energią i środowiskiem. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego”,  wydany w nakładzie 10 000 egzemplarzy, zawierający m.in. opisy 60 przykładów dobrych praktyk dotyczących projektów współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania energią i ochrony środowiska oraz wspierania lokalnych mechanizmów finansowania inicjatyw obywatelskich w dziedzinach ważnych dla zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Projekt „Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego w zakresie zarządzania energią i środowiskiem”, realizowany przez Stowarzyszenie w okresie od września do grudnia 2005, finansowany był przez Ministerstwo Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Odbiorcami projektu byli potencjalni beneficjenci funduszy strukturalnych, a w szczególności samorządy wszystkich gmin i powiatów w Polsce (około 2500 gmin i powiatów), związki i stowarzyszenia gmin, organizacje pozarządowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w całym kraju.


Rezultaty projektu objęły opracowanie, przygotowanie, produkcję oraz dystrybucję w całym kraju CD –ROMów, wydanych w nakładzie 10 000 egzemplarzy, zawierających:

  1. opisy 60 przykładów dobrych praktyk z Kanady, Polski i innych krajów Unii Europejskiej dotyczących projektów współpracy między samorządem a organizacjami pozarządowymi w zakresie zarządzania energią i ochrony środowiska oraz wspierania lokalnych mechanizmów finansowania inicjatyw obywatelskich w dziedzinach ważnych dla zrównoważonego rozwoju energetycznego,
  2. poradniki: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla organizacji pozarządowych”;  „Obywatele i samorząd lokalny. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem”; „Jak zarządzać energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Poradnik dla samorządów terytorialnych”.

 

Czas realizacji: 2003-2006