Poprawa efektywności energetycznej budynków na drodze renowacji (REBUS)

logo REBUSCelem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy.

Modelowa ścieżka renowacji, opracowana dzięki międzyregionalnej i wewnątrz-regionalnej wymianie wiedzy i doświadczeń, pomoże samorządom lokalnym w pokonaniu najbardziej typowych barier związanych z wdrażaniem proenergetycznych rozwiązań w swoich budynkach, a współpracującym z nimi instytucjom pomoże lepiej wspierać samorządy w realizacji ich celów energetycznych. Ważnym elementem projektu jest również usprawnienie wybranych instrumentów wsparcia przeznaczonych dla miast i gmin podejmujących działania w ww. zakresie. W Polsce takim instrumentem jest RPO dla Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć w poniższych zakładkach:

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, obejmujących analizę istniejących doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mechanizmów wspierających tego typu inwestycje, a następnie wypracowanie zestawu wzorcowych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie 2 kluczowych celów projektu.

Grupa ekspercka ds. efektywności energetycznej w budynkach gromadzi kluczowych interesariuszy mogących wnieść wkład w dialog na temat inwestycji pronergetycznych realizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz możliwości podniesienia ich efektywności w przyszłości. W skład grupy wchodzą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematem energii.

W ramach projektu zaplanowano wiele interesujących wydarzeń, które będą stanowiły okazję do wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy różnymi organizacjami zaangażowanymi w inicjatywy z zakresu renowacji energetycznej budynków. Wydarzenia te będą się odbywały zarówno na szczeblu europejskim, jak i szczeblu krajowym, i pomogą w wypracowaniu wzorcowych rozwiązań, które ułatwią europejskim samorządom poprawę efektywności energetycznej w ich budynkach, a współpracującym z nimi instytucją pomogą efektywniej wspierać takie projekty.

Na szczeblu europejskim okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk były m.in.:

 • cykliczne spotkania partnerów projektu, podczas których omawiane były kolejne zadania mające zapewnić osiągnięcie jego celów, począwszy od omówienia aktualnej sytuacji w obszarze renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w różnych regionach Europy (z uwzględnieniem 4 głównych tematów: planowanie, realizacja, monitorowanie, budowanie kompetencji i angażowanie interesariuszy), poprzez zbieranie interesujących dobrych praktyk i studiów przypadku przydatnych do wypracowania ścieżki renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, po wykorzystanie ścieżki i zebranych doświadczeń do usprawnienia wybranych instrumentów politycznych. Odbyły się następujące spotkania:
  • 1. Spotkanie (Florencja, 25-25.05.2016)
  • 2. Spotkanie (Chania, 4-7.10.2016)
  • 3.Spotkanie (Malmo, 03.2017)
  • 4. Spotkanie (Miszkolc, 27-28.09.2017),
  • 5. Spotkanie (Kraków, 31.01-01.02.2018)
  • 6. Spotkanie połączone z konferencją (Florencja, 25-27.06.2018)
  • 7. Spotkanie (Durham, 5-6.09.2018)
  • 8. Spotkanie (Buzau, 5-8.11.2019)
  • 10. Spotkanie (Florencja, 17-18.03.2020)
 • spotkania w ramach tzw. bilateralnej wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami chcącymi bliżej przyjrzeć się określonym problemom, studiom przypadku i dobrym praktykom. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w takich spotkaniach z przedstawicielami miasta Malmo oraz węgierskiej organizacji BORA.
 • spotkania w ramach wymiany personelu, pozwalającej z bliska zaobserwować, jak poszczególne organizacje partnerskie radzą sobie z tematyką ochrony klimatu, poprawy efektywności energetycznej i rozwoju wykorzystania OZE – także w budynkach. Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w 4 takich spotkaniach. W przypadku dwóch, poświęconych wdrażaniu w szkołach innowacyjnej metodologii oszczędzania energii pn. 50/50 byli organizatorami, a w przypadku dwóch – odwiedzającymi. Odwiedzili Durham, gdzie zapoznali się z programem redukcji emisji CO2 w szkołach i wybranymi realizowanymi w nich projektami, a także Florencję, gdzie zapoznali się m.in. z programami zaopatrzenia w energię i zarządzania energią realizowanymi w obiektach szpitalnych.
 • konferencja końcowa on-line, gdzie każdy z partnerów podzielił się najciekawszymi rezultatami i przemyśleniami z projektu.

Na szczeblu krajowym okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk były m.in.:

 • cykliczne spotkania grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, organizowane w Krakowie. Spotkania te były okazją do szczegółowego omówienia najważniejszych barier utrudniających efektywne planowanie, realizację, monitorowanie i ewaluację projektów renowacyjnych, potrzeb, w tym potrzeb kompetencyjnych przedstawicieli lokalnej administracji, dobrych praktyk i wskazówek, jak można usprawnić prowadzone projekty renowacyjne i wspierające je instrumenty finansowe, polityczne i inne. Członkowie grupy eksperckiej byli również zaangażowani w przygotowanie kwestionariusza dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, aby poznać ich doświadczenia, opinie i rekomendacje. W trakcie realizacji projektu odbyły się następujące spotkania:
 • konferencji kończącej 1 fazę projektu organizowanej w Krakowie w dniu 22 marca 2019 r. Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się m.in. z zaproponowaną w ramach projektu ścieżką renowacji, źródłami finansowania inwestycji renowacyjnych oraz innowacyjnymi rozwiązaniami pozwalającymi zwiększyć efektywność energetyczną budynku i monitorować jego wydajność. Omówione zostały także metody i narzędzia służące zmianie zachowań użytkowników budynków w kierunku bardziej oszczędnego korzystania z energii. Na zakończenie, podczas interaktywnej sesji stolikowej, zaprezentowane zostały przykłady inspirujących dobrych praktyk, a uczestnicy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami z prezenterami. 

logo REBUSZa nami cykl trzech szkoleń „Oszczędzanie energii w budynkach – edukacja i aktywizacja użytkowników budynków” zorganizowanych w ramach projektu REBUS finansowanego z programu Interreg Europe. Wydarzenia zostały zorganizowane w formule on-line i były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprzez zmianę zachowań ich użytkowników oraz aktywne włączenie ich w procesy zarządzania energią.

Pierwsze szkolenie z cyklu, odbyło się 30 listopada 2020 r. Dotyczyło ono wpływu użytkowników na zużycie energii, a także ich roli w procesie zarządzania energią. Podczas prezentacji uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się także o systemie zachęt do oszczędzania energii, a także poszerzyć swoją wiedzę na temat wpływu mikroklimatu na komfort osób przebywających w budynku. Wydarzenie to stanowiło bazę wiedzy niezbędną do efektywnego zarządzania wszelkimi mediami w budynkach.

W 2021 r. projekt REBUS uzyskał dofinansowanie na realizację dodatkowych działań związanych z weryfikacją wypracowanej Ścieżki Renowacji Energetycznej Budynków w odpowiedzi na nowe wyzwania, związane m.in. z pandemią COVOD-19, rosnącymi cenami energii czy rosnącymi kosztami prac i niedoborem materiałów budowlanych. Celem było również usprawnienie kolejnych instrumentów wspierających renowację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Podjęte w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. dodatkowe działania obejmowały:

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami i narzędziami opracowanymi w ramach projektu, które można pobrać poniżej.

Osoba do kontaktu:  

Patrycja Płonka
Kierownik projektu
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

ul Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel./fax 12 429 17 93

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.