logo Mayors in ActionCelem projektu jest wsparcie miast-sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, w tym przede wszystkim małych i średnich samorządów lokalnych z 7 krajów uczestniczących w projekcie, we wdrażaniu i monitorowaniu ich Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAPów), jak również wzmocnienie kompetencji Koordynatorów Porozumienia (KP) i Organizacji Wspierających Porozumienie (OW) w tym zakresie.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie kompleksowego podejścia instruktażowego, obejmującego szkolenia dla samorządów lokalnych oraz KP i OW, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, współpracę sieciową i twinningową, współpracę typu „instruktor – praktykant” oraz bezpośrednie wsparcie w realizacji konkretnych działań.

Planowane działania:

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących głównych pakietów działań:

 1. Szkolenia, wzajemna pomoc i współpraca „Mistrz – Uczeń”:
  • Zebranie istniejących narzędzi i schematów finansowania, które można wykorzystać do sfinansowania realizacji działań przewidzianych w lokalnych Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPach);
  • Opracowanie podręcznika zawierającego przykłady najbardziej typowych działań przewidzianych w SEAPach oraz zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ich realizacji;
  • Organizacja cyklu szkoleń dla samorządów lokalnych poświęconych tematyce wdrażania i monitorowania SEAPów;
  • Organizacja cyklu szkoleń skierowanych do Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie poświęconych tematyce wdrażania i monitorowania SEAPów, które mają pomóc im lepiej wspierać miasta i gminy w tym zakresie;
  • Wzajemna pomoc i współpraca „Mistrz-uczeń” pomiędzy „doświadczonymi” i „uczącymi się” Koordynatorami Porozumienia i Organizacjami Wspierającymi Porozumienie;
  • Utworzenie w każdym z krajów uczestniczących w projekcie tzw. „grupy szkoleniowej”, złożonej z przedstawicieli min. 5 samorządów lokalnych (po 2 przedstawicieli na gminę), którzy uzyskają bezpośrednie wsparcie w realizacji i monitoringu działań przewidzianych w ich SEAPach. Gminy te nawiążą relację „Mistrz-uczeń” z krajowym partnerem projektu oraz będą się wzajemnie wspierały w realizacji działań.
 2. Wdrażanie SEAPów:
  • Wybór 3 działań (przewidzianych w SEAPie), które każda z gmin uczestniczących w projekcie zrealizuje w jego ramach (Uwaga: działania te nie będą finansowane z budżetu projektu Mayors in Action);
  • Wybór źródeł/narzędzi finansowania, które zostaną wykorzystane do sfinansowania realizacji wybranych działań;
  • Realizacja wybranych działań przy wykorzystaniu wybranych źródeł/narzędzi finansowania i przy wsparciu krajowego koordynatora projektu.
 3. Monitoring wdrażania SEAPów
  • Monitoring i ocena realizacji wybranych działań z SEAPów gmin uczestniczących w projekcie zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (przygotowanymi przez Wspólne Centrum Badawcze KE) oraz z wykorzystaniem wybranych wskaźników monitoringowych;
  • Szerokie rozpowszechnienie zastosowanej metodologii monitoringu i ewaluacji działań oraz najlepszych praktyk w zakresie jej zastosowania.
 4. Komunikacja i współpraca sieciowa
  • Utworzenie i regularna aktualizacja strony internetowej projektu, gdzie będzie można znaleźć wszystkie najważniejsze informacje związane z jego realizacją, dokumenty metodologiczne, przykłady dobrych praktyk, itp.;
  • Opracowanie ulotki i baneru projektu;
  • Opracowanie broszury promocyjnej, informującej o najciekawszych rezultatach osiągniętych w ramach projektu;
  • Przygotowanie 3 wydań biuletynu projektowego;
  • Organizacja Dni Energii w gminach zaangażowanych w projekt (1 wydarzenie w kraju rocznie);
  • Organizacja konferencji końcowej w Brukseli;
  • Szeroka promocja projektu i jego rezultatów przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji;

Główne rezultaty projektu:

Planuje się, że w efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące główne rezultaty:

 • podręcznik zawierający pakiet wdrożeniowy SEAP, tj. przykłady najbardziej typowych działań przewidzianych w SEAPach oraz zestaw narzędzi, które można wykorzystać do ich realizacji;
 • zbiór istniejących narzędzi i schematów finansowania, które można wykorzystać do sfinansowania realizacji działań przewidzianych w SEAPach;
 • przeszkolenie min. 40 samorządów lokalnych i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie wdrażania i monitorowania SEAPów;
 • przeszkolenie min. 24 Koordynatorów Porozumienia / Organizacji Wspierających Porozumienie i wzmocnienie ich kompetencji w zakresie wdrażania i monitorowania SEAPów;
 • zrealizowanie min. 120 działań przewidzianych w SEAPach gmin uczestniczących w projekcie;
 • wykorzystanie istniejących środków i metod finansowania do sfinansowania wybranych działań;
 • wykorzystanie metodologii monitoringu i ewaluacji opracowanej przez Wspólne Centrum Badawcze KE do monitorowania wdrażania SEAPów gmin uczestniczących w projekcie; 
 • wydanie łącznie 277 773 554 € na inwestycje pro energetyczne;
 • wzrost produkcji energii z OZE o 2 469 toe/rok;
 • ograniczenie zużycia energii pierwotnej o 3 701 toe/rok
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 29 563 t CO2e/rok.

Czas trwania projektu: 1 marca 2014 – 28 luty 2017 (36 miesięcy)

Dofinansowanie: Program „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)

Uczestnicy projektu:

9 partnerów z 7 krajów UE:

 • Koordynator: Prowincja Genua (IT)
 • Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PL), Prowincja Barcelona (ES), Miasto Zagrzeb (HR), Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania Energii (EL), Region Veneto (IT), Sogesca s.r.l (IT), INTERLEUVEN Intergemeentelijke Vereniging (BE), ICLEI – Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Europejski Sekretariat (DE)

Beneficjenci projektu: 

 • Samorządy lokalne, które są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów i mają opracowany i przyjęty Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
 • Koordynatorzy Porozumienia Burmistrzów, tj. organy administracji krajowej i regionalnej, którym oficjalnie przyznano status Koordynatorów Porozumienia
 • Organizacje Wspierające Porozumienie Burmistrzów, tj. europejskie, krajowe oraz regionalne sieci i stowarzyszenia samorządów lokalnych, którym oficjalnie przyznano status Organizacji Wspierających

Relacje prasowe

 

Platforma e-learningowa MAYORS IN ACTION

Platforma e-learningowa powstała w ramach projektu MAYORS IN ACTION ma umożliwić przedstawicielom samorządów lokalnych zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie finansowania, wdrażania i monitorowania proenergetycznych działań, w tym tych przewidzianych w ich planach SEAP i PGN. Zawiera ona kilka modułów szkoleniowych, które umożliwiają samodzielną naukę, a następnie sprawdzenie zdobytej wiedzy za pomocą specjalnie zaprojektowanego testu. Na platformę można logować się w dowolnym dogodnym terminie, zapoznając się z kolejnymi modułami. Wśród omówionych tematów znajdują się m.in. priorytetyzacja działań i analiza ryzyka, przygotowanie biznesplanu i dokumentacji projektowej, poszukiwanie optymalnego finansowania, metody i narzędzia realizacji różnych typów działań (kampanie edukacyjno-informacyjne, modernizacja energetyczna budynków, instalacja OZE, modernizacja oświetlenia publicznego, odnowa taboru transportu publicznego, wspieranie proenergetycznych inwestycji w sektorze prywatnym) oraz monitoring i ocena uzyskanych rezultatów. Zapraszamy do logowania się na platformie.

Zaloguj się w platformie e-learningowej MAYORS in ACTION.

 

Europejskie szkolenia dla Koordynatorów Porozumienia i Organizacji Wspierających Porozumienie

26.03.2014 - Genua, Włochy

genua

Celem pierwszych warsztatów szkoleniowych, które zainaugurowały realizację projektu Mayors in Action, była wymiana doświadczeń, metodologii i pomysłów związanych z lokalnym planowaniem energetycznym i zarządzaniem energią, w której udział wzięli doświadczeni oraz nowi Koordynatorzy Porozumienia  i Organizacje Wspierające Porozumienie.

 

 

02-03.10.2014 – Barcelona, Hiszpania

barcelona

Drugie szkolenie dla Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów i Organizacji Wspierających Porozumienie, które pomagają europejskim samorządom lokalnym w skutecznym planowaniu energetycznym i zarządzaniu energią, rozpoczęło się 2 października 2014 seminarium na temat możliwych źródeł finansowania projektów proenergetycznych w okresie 2014-2020 oraz zasad monitorowania i raportowania realizacji lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPów). Podczas szkolenia zainaugurowano również formułę „tutoringową” projektu MAYORS IN ACTION.

 

10-11.03.2016 – Zagrzeb, Chorwacja

logo projektuTrzecie szkolenie dla Koordynatorów Porozumienia Burmistrzów i Organizacji Wspierających odbyło się w dniach 10-11.03.2016 r. w Zagrzebiu. Dwudniowy program wydarzenia obejmował również wizytę studyjną, która była świetną okazją do zdobycia wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie wdrażania środków efektywności energetycznej i promocji zrównoważonego rozwoju w sektorze budynków, transporcie i oświetleniu ulicznym.

 

Cykl europejskich webinarów:

 • 05.05.2015 – Schematy szkoleniowe dla samorządów lokalnych;
 • 27.04.2015 - Angażowanie społeczności lokalnych we wdrażanie Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP);
 • 28.05.2015 - Wdrażanie SEAPów w budynkach mieszkalnych;
 • 28.09.2015 - Monitoring SEAPów;
 • 14.12.2015 - SEAPy i planowanie biznesowe;
 • 03.03.2016 - Zintegrowane działania gminne angażujące mieszkańców;
 • 27.04.2015 - Wzmocnienie strategii ogrzewania i chłodzenia na szczeblu lokalnym;
 • 20.10.2016 - Zrównoważony transport w miastach.

Konferencja końcowa pt. „Pokonywanie barier: od planowania do wdrażania działań z zakresu zrównoważonej energii”, 08.02.2017

brukselaKonferencja zorganizowana wspólnie przez przedstawicieli projektów Mayors in Action oraz BEAST w dniu 8 lutego 2017 r. w Brukseli, zgromadziła przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, agencji energetycznych, sektora biznesowego oraz sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, instytucje wspierające i koordynatorów tej inicjatywy.

Czytaj więcej...

 

 

Spotkania w ramach projektu Mayors in Action w Polsce

Spotkanie pt . „Rola samorządów lokalnych we wspieraniu niskoemisyjnej gospodarki: plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, 04.09.2014

bialystok

Ponad 100 osób uczestniczyło w dniu 4 września br. w spotkaniu poświęconym roli samorządów lokalnych we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej na rzecz zrównoważonej energii. Spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zostało zorganizowane przez UM woj. podlaskiego i Stowarzyszenie Gmin w ramach projektu Mayors in Action. Podkreślając kluczową rolę samorządów we wspieraniu gospodarki niskoemisyjnej w regionach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités" objaśniali reprezentantom władz samorządowych, jak opracować Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAPy).

Czytaj więcej...

Seminarium „Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin”, 21-22.05.2015

serock1

Ponad 80 słuchaczy zgromadziło seminarium pt.: „Plany gospodarki niskoemisyjnej oraz SEAPy szansą dla polskich miast i gmin w latach 2015 – 2020", zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli. Seminarium odbyło się w Green Park Conference Centre w Serocku k/Warszawy w dniach 21-22 maja 2015 r. i było skierowane do samorządów lokalnych z całej Polski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzka. Z ramienia Biura Porozumienia Burmistrzów w seminarium uczestniczyła Pani Kristyna Dely.

Czytaj więcej...

Seminarium „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach – aktualne wyzwania i korzyści”, 12-13.05.2016

serock2

Ponad 80 osób, w tym przedstawiciele miast i gmin z całej Polski, wzięło udział w seminarium pn. „Zrównoważone zarządzanie energią w miastach i gminach - aktualne wyzwania i korzyści", które miało miejsce w dniach 12-13 maja 2016 r. w Serocku k. Warszawy. Seminarium było organizowane przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Biurem Porozumienia Burmistrzów w Brukseli, a dotyczyło różnych aspektów związanych z zarządzaniem energią na poziomie lokalnym, począwszy od opracowania planów SEAP i PGN, poprzez finansowanie, realizację i monitoring proenergetycznych działań, aż po sposoby angażowania mieszkańców i lokalnych interesariuszy. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z inspirującymi przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez polskie samorządy w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Czytaj więcej...

Webinarium nt. organizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących energii, 14.10.2016

logo projektu

Tematem webinarium była organizacja skutecznych kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców w celu zachęcenia ich do oszczędzania energii i wykorzystania OZE oraz do włączenia się w realizację lokalnych celów energetycznych.

Czytaj więcej...

Dokumenty do pobrania:

ulotka 1strUlotka o projekcie Mayors in Action

 

poradnik 1str Poradnik dla gmin i współpracujących z nimi organizacji

Narzędzi i metody realizacji działań przewidzianych w lokalnych Planach działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

 

publKonc 1strPublikacja końcowa pt. „Osiągnięcia projektu MAYORS IN ACTION: wsparcie miast i gmin we wdrażaniu i monitorowaniu lokalnych Planów działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)

Broszury polskich gmin-beneficjentów

bielsko 1strBielsko-Biała

chorzele 1strChorzele

 

czestochowa 1strCzęstochowa

dabrowa 1strDąbrowa Górnicza

 

koscierzyna 1strKościerzyna

niepolomice 1strNiepołomice

 

raciechowice 1strRaciechowice

 

 

logo iee 72Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej. Ani EACI ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji.