Organizując Miejskie Dni Inteligentnej Energii samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

 

 

Organizując Miejskie Dni Inteligentnej Energii samorządy terytorialne będą miały znakomitą sposobność, by zaprezentować mieszkańcom swoje zaangażowanie i udział – jako liderów – w działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym na rzecz osiągania celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu.

Celem Miejskich Dni Inteligentnej Energii jest pomoc polskim gminom pilotażowym, aby stały się modelami (wzorcami) dla mieszkańców i innych władz lokalnych w dziedzinie ochrony klimatu.

Główne działania:

  • organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii – siedem jednodniowych wydarzeń w siedmiu polskich miastach pilotażowych: Bielawie, Dzierżoniowie, Ełku, Gorlicach, Nowej Dębie, Ogrodzieńcu oraz Poddębicach - stanowiących podstawę do rozwoju społeczności zrównoważonych energetycznie.

    Organizacja Miejskich Dni Inteligentnej Energii jest znakomitym sposobem na wytworzenie więzi pomiędzy miastami pilotażowymi, biorącymi udział w projekcie MODEL, ich mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami przy jednoczesnym przekazaniu im informacji na tematy związane z takimi zagadnieniami jak: efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz związek pomiędzy wykorzystywaniem energii a zmianami klimatu.

    MODELowe miasta pilotażowe we współpracy z lokalnymi instytucjami oraz mieszkańcami przygotują różnorodne imprezy, takie jak: wycieczki połączone ze zwiedzaniem, zawody i konkursy, spotkania, wystawy, itp. Władze lokalne będą miały znakomitą sposobność, by pokazać swe zaangażowanie w realizację celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu na szczeblu lokalnym, dając przy tym – jako liderzy – przykład swoim obywatelom. Miejskie Dni Inteligentnej Energii będą adresowane do tysięcy obywateli.
  • rozpowszechnienie informacji o rezultatach projektu na szczeblach: regionalnym, narodowym i europejskim poprzez opracowanie i opublikowanie ulotek, plakatów, biuletynów oraz umieszczenie informacji na stronie internetowej i w artykułach prasowych.


Czas realizacji: wrzesień 2008 - luty 2009
Koordynator: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 


banner iee_200x26_72dpi

Projekt  finansowany ze środków programu Inteligentna Energia dla Europy. Wyłączna odpowiedzialność za treść powyższego opisu spoczywa na jego autorach. Nie wyraża on opinii Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii w ramach programu Low Carbon High Growth Strategic Programme Fund.