W dniu 26 września 2016 r. miało miejsce 1. spotkanie powołanej w Małopolsce grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji mogących poszczycić się wieloletnią i efektywną działalnością na rzecz efektywności energetycznej i ochrony klimatu, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, placówek naukowych i instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję dokładniej zapoznać się z założeniami projektu REBUS, celami i zadaniami grupy oraz pierwszym stojącym przed nią zadaniem, jakim jest analiza aktualnej sytuacji w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Polsce i regionie Małopolska, w tym identyfikacja najważniejszych barier, przed jakimi stają samorządy lokalne realizujące projekty z tego zakresu, oraz możliwości ich pokonania. Po tym krótkim wprowadzeniu, członkowie grupy zaproszeni zostali do udziału w dyskusji.

Wśród najważniejszych barier, utrudniających realizację projektów pronergetycznych w gminach, wymieniono zwłaszcza brak doświadczonych energetyków miejskich, nieumiejętność formułowania jasnych oczekiwań w stosunku do wykonawców oraz brak efektywnych procedur monitoringowych. Zidentyfikowano również szereg dobrych praktyk, które warto wziąć pod uwagę podczas opracowania wzorcowej ścieżki renowacji energetycznej budynków. Należą do nich m.in. koncepcja 50/50 - od lat promowana przez Stowarzyszenie i zakładająca podział korzyści z ograniczenia zużycia energii pomiędzy gminę a użytkowników zaangażowanego budynku - oraz modelowe rozwiązania stosowane przez gminę Niepołomice.

Na zakończenie spotkania przyjęto Porozumienie o Współpracy w ramach grupy eksperckiej. Uzgodniono również, iż kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu 2017 r. Prezentacje do pobrania:

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.