Grupa ekspercka ds. efektywności energetycznej w budynkach gromadzi kluczowych interesariuszy mogących wnieść wkład w dialog na temat inwestycji pronergetycznych realizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz możliwości podniesienia ich efektywności w przyszłości. W skład grupy wchodzą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematem energii.

 

Zadania grupy

Do zadań grupy eksperckiej należy:

  • udział w analizie dotychczasowych doświadczeń w obszarze realizacji przedsięwzięć z zakresu renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (w tym identyfikacja najważniejszych potrzeb samorządów lokalnych, napotykanych barier, możliwych rozwiązań/usprawnień itd.)
  • udział w identyfikacji dobrych praktyk w obszarze modernizacji energetycznej budynków
  • udział w analizie RPO dla Województwa Małopolskiego pod kątem efektywności wydatkowania środków na projekty z zakresu efektywności energetycznej w budynkach, dopasowania do potrzeb samorządów, ewentualnych możliwości usprawnienia itd.
  • pomoc w opracowaniu modelowej „Ścieżki renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej"
  • pomoc w opracowaniu i monitorowaniu wdrażania Planu Działań określającego środki poprawy i usprawnienia instrumentów wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej w budynkach (w tym przede wszystkim RPO dla Województwa Małopolskiego)

Zaangażowanie członków grupy w realizację projektu REBUS

Członkowie grupy eksperckiej będą zaangażowani w międzyregionalną i wewnątrz-regionalną wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń, mającą na celu analizę aktualnej sytuacji i dobrych praktyk w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, jak również wypracowanie rozwiązań, które pozwolą usprawnić planowanie i wdrażanie takich przedsięwzięć oraz wydatkowanie środków pomocowych na ten cel. Wymiana ta będzie się odbywała m.in. za pomocą następujących narzędzi:

  • regularne spotkania grupy eksperckiej
  • inne wydarzenia organizowane w ramach projektu, w tym krajowe i międzynarodowe warsztaty, seminaria i wizyty studyjne
  • komunikacja elektroniczna i za pośrednictwem strony internetowej projektu
  • wymiana dokumentacji, opiniowanie przygotowanych w ramach projektu dokumentów i narzędzi

 

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.