Poprawa efektywności energetycznej budynków na drodze renowacji (REBUS)

logo REBUSCelem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), obejmującej wzorcowe rozwiązania w zakresie planowania, realizacji i monitorowania prac renowacyjnych prowadzonych w budynkach należących do miasta/gminy, a także angażowania w ten proces kluczowych interesariuszy.

Modelowa ścieżka renowacji, opracowana dzięki międzyregionalnej i wewnątrz-regionalnej wymianie wiedzy i doświadczeń, pomoże samorządom lokalnym w pokonaniu najbardziej typowych barier związanych z wdrażaniem proenergetycznych rozwiązań w swoich budynkach, a współpracującym z nimi instytucjom pomoże lepiej wspierać samorządy w realizacji ich celów energetycznych. Ważnym elementem projektu jest również usprawnienie wybranych instrumentów wsparcia przeznaczonych dla miast i gmin podejmujących działania w ww. zakresie. W Polsce takim instrumentem jest to RPO dla Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć w poniższych zakładkach:

Planowane działania i rezultaty

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, obejmujących analizę istniejących doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mechanizmów wspierających tego typu inwestycje, a następnie wypracowanie zestawu wzorcowych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie 2 kluczowych celów projektu.

Read more...

Grupa ekspercka ds. efektywności energetycznej w budynkach

Grupa ekspercka ds. efektywności energetycznej w budynkach gromadzi kluczowych interesariuszy mogących wnieść wkład w dialog na temat inwestycji pronergetycznych realizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz możliwości podniesienia ich efektywności w przyszłości. W skład grupy wchodzą przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, uczelni wyższych, instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się tematem energii.

Read more...

Spotkania i wydarzenia

W ramach projektu zaplanowano wiele interesujących wydarzeń, które będą stanowiły okazję do wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy różnymi organizacjami zaangażowanymi w inicjatywy z zakresu renowacji energetycznej budynków. Wydarzenia te będą się odbywały zarówno na szczeblu europejskim, jak i szczeblu krajowym, i pomogą w wypracowaniu wzorcowych rozwiązań, które ułatwią europejskim samorządom poprawę efektywności energetycznej w ich budynkach, a współpracującym z nimi instytucją pomogą efektywniej wspierać takie projekty.

1. spotkanie partnerów projektu i międzyregionalna wymiana doświadczeń (Florencja, 24-25.05.2016)

1. europejskie spotkanie partnerów i interesariuszy projektu REBUS odbyło się we Florencji w dniach 24-25 maja 2016 r. Stanowiło ono okazję do poznania się i rozpoczęcia efektywnego dialogu nt. aktualnej sytuacji w obszarze renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w różnych regionach Europy. Uczestnicy spotkania analizowali stan faktyczny w odniesieniu do 4. głównych tematów:
  • planowanie inwestycji (w tym priorytetyzacja budynków, zbieranie danych, przygotowanie do realizacji)
  • realizacja inwestycji (w tym finansowanie, procedury przetargowe, metody i narzędzia realizacji, wykonanie)
  • monitorowanie inwestycji (w tym wykorzystywane narzędzia i metody, środki weryfikacji rezultatów)
  • budowanie kompetencji i angażowanie interesariuszy

Read more...

1. spotkanie grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach (Kraków, 26.09.2016)

W dniu 26 września 2016 r. miało miejsce 1. spotkanie powołanej w Małopolsce grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych podmiotów i instytucji mogących poszczycić się wieloletnią i efektywną działalnością na rzecz efektywności energetycznej i ochrony klimatu, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych, placówek naukowych i instytutów badawczych oraz organizacji pozarządowych.

Read more...

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami i narzędziami opracowanymi w ramach projektu, które można pobrać poniżej.

Read more...

Kontakt

Osoba do kontaktu:  

Patrycja Płonka
Kierownik projektu
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

ul Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel./fax 12 429 17 93

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.