W 2021 r. projekt REBUS uzyskał dofinansowanie na realizację dodatkowych działań związanych z weryfikacją wypracowanej Ścieżki Renowacji Energetycznej Budynków w odpowiedzi na nowe wyzwania, związane m.in. z pandemią COVOD-19, rosnącymi cenami energii czy rosnącymi kosztami prac i niedoborem materiałów budowlanych. Celem było również usprawnienie kolejnych instrumentów wspierających renowację energetyczną budynków użyteczności publicznej.

Podjęte w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. dodatkowe działania obejmowały:

 • Analiza wpływu pandemii COVID-19 i rosnących cen energii/prac budowlanych na sytuację energetyczną budynków użyteczności publicznej, a także konieczność uelastycznienia planów renowacji
 • Analiza polskich studiów przypadku z zakresu nowoczesnego, ekologicznego, elastycznego i zdrowego budownictwa
 • Regionalną wymianę doświadczeń obejmującą dwa spotkania regionalnej grupy eksperckiej ds. efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • Międzyregionalną wymianę doświadczeń obejmującą:
  • Bilateralną wymianę doświadczeń z partnerem z Florencji, dotyczącą lokalnych analiz wpływu COVID-19 na sytuację energetyczną budynków oraz wielkość i przesunięcie zużycia mediów. Wymiana odbyła się w Krakowie w dniu 12 kwietnia 2022 r. 
  • Bilateralną wymianę doświadczeń z partnerami z Węgier i Rumunii dotyczącą elastycznego i zdrowego budownictwa, konieczności zapewnienia odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom budynków oraz sposobów, w jaki można to osiągnąć. Wymiana połączona była z wizytą studyjną w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej – nowoczesnym budynku pasywnym, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe związane z energooszczędnymi technologiami. Wymiana odbyła się w Krakowie, w dniach 7-8 lipca.
   Więcej informacji.

  • Konferencję w Durham (Wielka Brytania) w dniach 6-7 września 2022 r. Podczas konferencji partnerzy podsumowani zrealizowane w ramach projektu działania i wymienili się doświadczeniami i wnioskami na przyszłość. Przedstawiciele Hrabstwa oraz uczelni i organizacji działających w Durham opowiedzieli również o realizowanych przez siebie projektach związanych z ochroną klimatu, środowiska i wspieraniem współpracy między kluczowymi interesariuszami. W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna podczas której uczestnicy odwiedzili m.in. szkołę podstawową w Woodland, wyposażoną w pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, gimnazjum w Lumley, również wyposażone w OZE, zajezdnię Morrison Busty Depot w pobliżu Annfield Plain, z wielkoskalową farmą słoneczną, a także lokalne osiedle poddane w ostatnich latach gruntownej renowacji, pozwalającej z jednej strony znacznie zwiększyć efektywność energetyczną budynków, a z drugiej zachować historyczny wygląd fasad.
   Więcej informacji.

  • Crete participantsWizytę studyjną na Krecie (Grecja), podczas której poruszono m.in. takie tematy jak wpływ pandemii COVID-19 na sytuację energetyczną budynków, dostępne źródła finansowania projektów renowacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych programów operacyjnych, rozwój i funkcjonowanie wspólnot energetycznych czy angażowanie użytkowników budynków w proces lokalnej transformacji energetycznej. W czasie wizyty przedstawiciele Stowarzyszenia mieli również okazję zobaczyć ciekawe inwestycje łączące nowe i efektywne technologie z zakresu oszczędzania energii. Odwiedzili m.in. siedzibę Regionu Kreta, położoną w centrum Heraklionu i stanowiącą przykład udanej renowacji energetycznej budynku historycznego, oraz nowopowstający budynek administracyjny, który został zaprojektowany zgodnie z zasadami architektury bioklimatycznej.
   Więcej informacji.

 • Przygotowanie i zgłoszenie uwag do projektu Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027” w ramach konsultacji społecznych. W ramach konsultacji zwrócono m.in. uwagę na konieczność zachowania dotacyjnego finansowania renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z uwagi na szczególną rolę i sytuację władz publicznych, konieczność integracji rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków z tymi poprawiającymi ich odporność na zmianę klimatu i komfort ich użytkowania, a także na potrzebę łączenia modernizacji z działaniami edukacyjnymi skierowanymi do użytkowników.
Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.