Warsztaty w Krakowie 9-10.02.2012

Warsztaty pn. „Praktyczne aspekty wdrażania Porozumienia Burmistrzów i zrównoważonego gospodarowania energią w gminie” odbyły się w dniach 9-10 lutego 2012 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Planowany program warsztatów obejmował następujące tematy wiodące:

 • Opracowanie inwentaryzacji bazowych emisji oraz źródeł emisji CO2
 • Opracowanie oraz wdrażanie Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)
 • Analiza możliwości finansowania wybranych przedsięwzięć pro-energetycznych.

Celem warsztatów było przeszkolenie przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie opracowania Planów Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii, wymiana doświadczeń oraz przedstawienie możliwości finansowania przedsięwzięć pro-energetycznych jako konsekwencji wdrożenia przez polskie miasta i gminy inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską pn. „Porozumienie Burmistrzów”.

W warsztatach wzięło udział 47 osób: oprócz  reprezentantów 10 miast i gmin – sygnatariuszy „Porozumienia Burmistrzów” oraz 7 gmin zainteresowanych przystąpieniem do tej inicjatywy byli wśród nich przedstawiciele Polskiej Platformy Dialogu nt. Porozumienia Burmistrzów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał kompendium wiedzy nt. „Porozumienia Burmistrzów” w postaci płyty CD, na której m.in. zamieszczono:

 • informację nt. „Porozumienia Burmistrzów”,
 • opis projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin”,
 • prezentacje wygłoszone podczas seminarium w Warszawie, 6-7 grudnia 2011,
 • poradniki: „Poradnik jak zorganizować Miejskie Dni Inteligentnej Energii”, „Porady i rekomendacje dotyczące organizacji Miejskich Dni Inteligentnej Energii opracowane w oparciu o doświadczenia miast pilotażowych projektu MODEL”
 • prezentacje przygotowane przez Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli
 • broszury, ulotki, instrukcje
 • przykłady dobrych praktyk
 • przydatne linki

Warsztaty zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" w ramach projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” współfinansowanego przez NFOŚiGW.

Program warsztatów

Prezentacje, dzień 1

 1. „Porozumienie Burmistrzów” – europejska inicjatywa ochrony klimatu, Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Bazowa inwentaryzacja emisji CO2, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Analiza posiadanych przez gminę danych niezbędnych do wykonania bazowej inwentaryzacji emisji (ekwiwalentu) CO2 - przykładowe dane i obliczenia, Tomasz Pawelec, Kierownik Obszaru Usług dla Administracji, Carbon Engineering sp. z o.o.
 4. Główne elementy Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii: sektory i obszary działania, Anna Jaskuła, zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 5. Wdrażanie Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (harmonogram; priorytety realizacyjne; podział odpowiedzialności w gminie; etc.) na przykładzie Bielska-Białej , Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania energią, UM Bielsko-Biała
 6. Analiza finansowa i środowiskowa (szacowane koszty; przewidywane oszczędności energii; przewidywane wytwarzanie energii odnawialnej; przewidywana redukcja emisji CO2 lub ekwiwalentu CO2; cel w zakresie oszczędności energii; cel w zakresie lokalnego wytwarzania energii odnawialnej; cel w zakresie redukcji emisji CO2 lub ekwiwalentu CO2; budżet; monitoring; raportowanie; ewaluacja etc.), Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania energią, UM Bielsko-Biała

Prezentacja oferty uczestników Platformy Dialogu NETCOM

 1. Biogaz paliwem dla transportu projekt BIOMASTER, Dr inż. Radosław Pomykała, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie
 2. Carbon Engineering, Adriana Waszak, Wiceprezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o.
 3. LGBS Energia Sp. z o.o. Prezentacja firmy i produktów, Zofia.Wawrzyczek, Prezes Zarządu
 4. Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o., Tomasz Zachariasz, Dyrektor ds. handlowych

Prezentacje, dzień 2

 1. Zasady priorytetyzacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (ustalanie kryteriów: ekonomicznych; ekologicznych; społecznych; etc.), Zygmunt Kuc, inżynier miasta, Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 2. Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014 - 2020, Jarosław Orliński, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 3. Fundusz ELENA i inne środki na przygotowanie programów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Maria Stankiewicz, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 4. Priorytetowe inwestycje proekologiczne realizowane w ramach Planu Działań, Stanisław Nowacki, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
 5. Prezentacja wstępnie wytypowanych priorytetowych inwestycji proekologicznych do realizacji w ramach Planu Działania w gminie mieście Ełk, Krzysztof Wilczyński, Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią, Urząd Miasta Ełku
 6. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Bielska-Białej - początki realizacji, Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta ds. zarządzania energią, UM Bielsko-Biała