Przetargi i zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dostawy, montażu, uruchomienia i obsługi serwisowej systemu do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn. 

„CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE.

CPV 48900000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa, montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  • obsługa serwisowa Systemów pomiarowych przez okres 7 lat od dnia przyjęcia protokołu końcowego dostawy i montażu Systemów pomiarowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego lub odebrać w siedzibie zamawiającego

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018 o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2018 o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 60 %
  • Gwarancja – 20 %
  • Doświadczenie zawodowe – 20 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwane dalej Zamawiającym
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

 

Dostawy, montażu, uruchomienia i obsługi serwisowa 9 systemów do monitoringu zużycia energii elektrycznej i cieplnej w 9 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie 3 gmin w ramach projektu pn.
„CE51 TOGETHER” współfinansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE

CPV 48900000-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:

  • dostawa, montaż i uruchomienie Systemów pomiarowych 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  • obsługa serwisowa Systemów pomiarowych przez okres 10 lat od dnia przyjęcia protokołu końcowego dostawy i montażu Systemów pomiarowych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą.
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017 o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • Cena – 60 %
  • Gwarancja – 20 %
  • Doświadczenie zawodowe – 20 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym.

Pytania i odpowiedzi z dnia 15/18.12.2017.

Pytania i odpowiedzi z dnia 19/20.12.2017.

 

Informacja o złożonych ofertach.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 06/2017 na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités" zaprasza do złożenia oferty na wykonanie audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER współfinansowanego ze środków programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Pełna treść zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta wykonawcy.

Odpowiedź (tj. wypełniony załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w pkt. 10  prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej - osobiście, listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej w ramach projektu CE51 TOGETHER” na adres: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23.10.2017 roku, o godzinie 16.00.

Oferty, które dotrą do Wykonawcy po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.10.2017

Pytania i odpowiedzi z dnia 18/19.10.2017

Wyniki zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logo visnova

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wynik przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

logo visnovaStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwane dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

Studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

Zawiadomienie o wniesionym proteście

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

 zawiadomienie_o_protescie_23_12_2009.pdf

Rozstrzygnięcie protestu 2

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Tel/fax. 012 429 17 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 18.12.2009

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wniesionym proteście 2

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków, Tel/fax. 012 429 17 93, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kraków, 18.12.2009

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM PROTEŚCIE

Czytaj więcej...

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów użyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 236311 - 2009; data zamieszczenia ogłoszenia: 08.12.2009.

Czytaj więcej...