logo visnovaStowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17/30, 
tel. 12 429 17 93, fax 12 429 17 93,
REGON 350710650, NIP 676-10-10-854
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwane dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

Studium wykonalności dla inwestycji pn. „System zarządzania energią w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach” opracowane w ramach projektu VIS NOVA współfinansowanego w Programie dla Europy Środkowej ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CPV 71.24.10.00-9 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej Zamawiającego, odebrać w siedzibie zamawiającego lub pocztą elektroniczną.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2014 o godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2014 o godz. 12:00 w STAROSTWIE POWIATOWYM W GORLICACH, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice , pok. nr 104.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stwierdza spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena 100 %

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Kraków 02.09.2014 r.

 

Szczegóły: