W ramach projektu zaplanowano szereg działań, które mają pomóc samorządom lokalnym z Europy Środkowo-Wschodniej w zaplanowaniu optymalnej ścieżki redukcji zużycia energii w różnych typach budynków użyteczności publicznej. Ścieżka ta powinna obejmować różne rodzaje proenergetycznych rozwiązań i w maksymalnym stopniu angażować użytkowników budynków. Wybrane rozwiązania zostaną przetestowane w ponad 100 budynkach pilotażowych, w tym 9 budynkach z Polski.

Najważniejsze działania przewidziane w projekcie obejmują:

 • budowanie kompetencji zarządców i użytkowników budynków użyteczności publicznej:
  • opracowanie materiałów szkoleniowych nt. możliwości podniesienia efektywności wykorzystania energii w budynkach, uwzględniających kwestie techniczne, finansowe oraz techniki zarządzania popytem (DSM)
  • organizacja cyklu szkoleń (12 spotkań w każdym z krajów zaangażowanych w projekt)
 • opracowanie i integrację narzędzi służących poprawie efektywności energetycznej w budynkach:
  • zakup urządzeń pomiarowych, które zostaną wykorzystane  do analizy wyjściowej sytuacji energetycznej zaangażowanych w projekt budynków
  • opracowanie wzorcowej procedury zarządzania energią dla trzech typów budynków (budynki edukacyjne, budynki administracyjne oraz budynki otwarte dla szerszej publiczności, np. domy kultury, muzea, obiekty sportowe) 
  • opracowanie wzorcowego zestawu narzędzi technicznych, finansowych i organizacyjnych ukierunkowanych na poprawę efektywności wykorzystania energii w budynkach publicznych
 • realizację działań pilotażowych w zaangażowanych w projekt budynkach:
  • zakup i instalacja inteligentnych systemów pomiarowych
  • analiza wyjściowej sytuacji energetycznej (tzw. wewnętrzny audyt energetycznych)
  • wdrożenie i ocena efektywności wybranych rozwiązań proenergetycznych (techniczne, finanswe i organizacyjne)
 • opracowanie kompleksowych strategii podniesienia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w zaangażowanych gminach, obejmujących plan reinwestycji zaoszczędzonych środków:
  • zainicjowanie lokalnego forum gromadzącego interesariuszy mogących wnieść wkład w strategię
  • opracowanie i przyjęcie strategii
  • opracowanie rekomendacji dla podmiotów odpowiadających za polityki i strategie wpływające na poziom efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej
 • kampanię komunikacyjną mającą na celu jak najszersze rozpowszechnienie projektu i jego rezultatów.

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.