W ramach projektu zaplanowano szereg działań, obejmujących analizę istniejących doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mechanizmów wspierających tego typu inwestycje, a następnie wypracowanie zestawu wzorcowych rozwiązań, które pozwolą na osiągnięcie 2 kluczowych celów projektu.

Celem 1 jest zaprojektowanie modelowej "ścieżki renowacji energetycznej budynków" (ŚREB), która umożliwi podążającym nią samorządom lokalnym:

 • podniesienie wiedzy na temat możliwości poprawy efektywności wykorzystania zasobów w budynkach oraz związanych z tym potencjalnych oszczędności finansowych;
 • zebranie informacji na temat potencjału i potrzeb poprawy efektywności wykorzystania energii w ich budynkach;
 • wykorzystanie tych informacji do wyboru budynków, które zostaną poddane renowacji;
 • przygotowanie przetargów na prace renowacyjne z uwzględnieniem kryteriów i celów energetycznych oraz uwzględnieniem procedur monitoringowych;
 • pokonanie najbardziej typowych barier związanych z wdrażaniem proenergetycznych rozwiązań w budynkach;
 • zarządzanie budynkami poddanymi renowacji w bardziej efektywny sposób.

Aby osiągnąć ww. cel partnerzy projektu, wspierani przez kluczowych interesariuszy, podejmą m. in. następujące działania:

 • Analiza dotychczasowych doświadczeń w obszarze realizacji przedsięwzięć z zakresu renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym:
  • analiza najważniejszych barier napotykanych przez samorządy lokalne realizujące ww. projekty
  • analiza najważniejszych potrzeb samorządów lokalnych w ww. zakresie
 • Identyfikacja i analiza dobrych praktyk w obszarze modernizacji energetycznej budynków
 • Międzyregionalna i wewnątrz-regionalna wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń w celu wypracowania wzorcowych rozwiązań, obejmujących wszystkie etapy realizacji projektów pro-energetycznych w budynkach użyteczności publicznej (planowanie, wdrażane, monitoring, angażowanie interesariuszy)
 • Opracowanie modelowej „Ścieżki renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej"
 • Szerokie rozpowszechnienie ŚREB wśród zainteresowanych samorządów lokalnych

Celem 2 jest usprawnienie wybranych instrumentów wsparcia przeznaczonych dla samorządów lokalnych podejmujących działania w zakresie renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. W Polsce jest to RPO dla Województwa Małopolskiego (oś priorytetowa 4, cel tematyczny 4, priorytet inwestycyjny 4 c). W tym zakresie w ramach projektu planowane są następujące działania:

 • Analiza dotychczasowych doświadczeń i dobrych praktyk, wypracowanych zarówno na poziomie UE jak i w poszczególnych krajach zaangażowanych w projekt, dotyczących programów i mechanizmów wsparcia dla projektów mających na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej
 • Analiza wybranych instrumentów wsparcia pod kątem ich efektywności, dopasowania do potrzeb samorządów i ewentualnych możliwości usprawnienia
 • Międzyregionalna i wewnątrz-regionalna wymiana wiedzy, opinii i doświadczeń dotyczących programów i mechanizmów wsparcia przedsięwzięć z zakresu renowacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym identyfikacja zastosowanych w nich wzorcowych rozwiązań
 • Opracowanie Planu Działań określającego środki poprawy i usprawnienia wybranych instrumentów wsparcia
 • Monitorowanie wdrażani Planu Działań

Pełny opis projektu REBUS

Logo INTERREG EUROPE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.