Slajd otwierajacy24 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze szkolenie w ramach międzynarodowego projektu ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza. Miało ono na celu zapoznanie uczestników z rynkiem ciepłowniczym w Polsce, jego możliwościami współpracy z OZE oraz zaprezentowanie istniejących już dobrych przykładów obiektów, które do produkcji ciepła wykorzystują lokalne odnawialne źródła energii.

Wydarzenie rozpoczęło się od przybliżenia tematyki samego projektu ENTRAIN przez Panią Annę Lachowicz - kierownika projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.  Omówiono główny cel projektu, etapy jego realizacji oraz planowane działania i oczekiwane rezultaty. Szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli gmin oraz innych podmiotów zajmujących się ciepłownictwem, które mają zapewnić transfer wiedzy w ww. obszarze.

Pan Andrzej Rubczyński, przedstawiciel Forum Energii, zaprezentował możliwości wykorzystania OZE w ciepłownictwie – stan na dziś, potencjał, technologie. Po omówieniu aktualnego stanu tego sektora oraz miksu paliw w Polsce, przeszedł do przyszłości tej branży oraz wyzwań, którym będzie musiała ona sprostać w najbliższych latach. Obserwując rosnące ceny opłat za emisję CO2, coraz bardziej rygorystyczne limity emisji, a także coraz gorszej jakości oraz trudniej dostępny węgiel – pewne jest, że przyszłość ciepłownictwa wiąże się z OZE. Aby jednak jak najwięcej odnawialnych źródeł energii mogło produkować ciepło systemowe, potrzebne są zmiany temperatury czynnika jaki w nich krąży. Prelegent przedstawił także nowoczesne technologie wspierające rozwój OZE w tej dziedzinie.

Po prezentacji reprezentanta Forum Energii, przyszedł czas na wystąpienie Pani Patrycji Płonki - kierownika projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, którego tematem było planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE krok po kroku. Omówiony został proces inwestycyjny związany z budową systemu ciepłowniczego, skupiając się na jego trzech kluczowych etapach tj.: analizie wymogów formalno-prawnych oraz wstępnego i szczegółowego studium wykonalności inwestycji. Zaprezentowano także przykładowe narzędzie mogące pomóc przyszłym inwestorom np. w oszacowaniu zapotrzebowania na ciepło, którym jest bezpłatne narzędzie Hotmaps, służące do mapowania i planowania systemów energetycznych w zakresie usług ciepłowniczych i chłodniczych.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pana Jarosława Osiaka z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, poświęcone szacowaniu lokalnego zapotrzebowania na ciepło sieciowe oraz lokalnego potencjału OZE. Przedstawił on krótko rolę gminy w realizacji tego procesu oraz czynniki wpływające na jego wielkość. Następnie przedstawił bardzo szczegółowo potencjał techniczny biomasy - słomy, wieloletnich plantacji, lasów oraz odpadowego drewna z sadów i dróg. Po zobrazowaniu słuchaczom możliwości wykorzystywania biomasy w ciepłownictwie, podsumował także czynniki jakie powinny mieć wpływ na wybór odpowiedniego systemu dostawcy biomasy.

Po krótkiej przerwie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami Niemiec w zakresie ciepłowni zasilanych energią słoneczną. Temat ten zaprezentował Pan Patrick Geiger z instytutu badawczego Solites, który jest jednym z partnerów zaangażowanych w realizację projektu ENTRAIN. Opowiedział on także więcej o stronie Solar District Heating, która jest witryną internetową projektów nakierowanych na wspieranie rozwoju słonecznych systemów ciepłowniczych w Europie.

Ostatnim punktem szkolenia była prezentacja Pana Dariusza Marczewskiego – prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku. Zaprezentował on dobrą praktykę jaką jest elektrociepłownia opalana biomasą w Płońsku. Uczestnicy mieli szansę poznać historię obiektu, przebieg zmian i wykonanych modernizacji oraz źródła finansowania podejmowanych działań. Wystąpienie umożliwiło także zapoznanie się z tym jak wiele już osiągnięto dzięki podjętym krokom, jakie efekty redukcji emisji uzyskano, ale także jakie są plany elektrociepłowni na przyszłość tj. m.in. dołączenie większej ilości odbiorców do sieci ciepłowniczej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej. Płońsk zdecydowanie można uznać za dobry przykład ciepłownictwa w Polsce, na którym mogą wzorować się gminy z całego kraju.

Wszystkim prelegentom serdecznie dziękujemy za ciekawe wystąpienia i przekazaną wiedzę, a uczestnikom za poświęcony czas. Mamy nadzieję, że szkolenie przyniesie wiele inspiracji i zaowocuje pozytywnymi zmianami w polskim ciepłownictwie.

Prezentacje:

  1. Projekt ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza , Anna Lachowicz, PNEC
  2. Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie – stan na dziś, potencjał, technologie , Andrzej Rubczyński, Forum Energii
  3. Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE krok po kroku , Patrycja Płonka, PNEC
  4. Szacowanie lokalnego zapotrzebowania na ciepło sieciowe oraz lokalnego potencjału OZE , Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  5. Ciepłownie zasilane energią słoneczną w Niemczech , Patrick Geiger, Solites
  6. Dobra praktyka: Elektrociepłownia opalana biomasą w Płońsku , Dariusz Marczewski, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku

Nagranie: