Konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę”

W rok po Cities Day, który miał miejsce podczas konferencji klimatycznej COP 19, 21 listopada 2014 r. w Warszawie na Stadionie Narodowym odbyła się konferencja „Z Warszawy do Paryża przez Limę” zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska oraz Urząd m.st. Warszawy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, ambasad, prezydenci i burmistrzowie miast oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

Rozpoczęta rok temu w Warszawie dyskusja samorządów z rządami na temat nowego globalnego porozumienia w sprawie redukcji emisji CO2 jest bardzo ważna i będzie miała swoją kontynuację podczas kolejnych szczytów klimatycznych przyczyniając się do przyjęcia ambitnej wizji przyszłości w Paryżu w 2015 r. podczas COP21 i podjęcia działań, które skierują świat na nową drogę zrównoważonego rozwoju.

Konferencję zainicjowały wystąpienia Zastępcy Prezydenta Warszawy m.st. Michała Olszewskiego oraz Prezydenta COP19 Marcina Korolca, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Kwestia świadomości jest naszym największym wyzwaniem w sprawach ochrony klimatu. To jest wyzwanie wszystkich miast włączających się w walkę ze zmianami klimatu - podkreślił Michał Olszewski.

W panelu prowadzonym przez moderatora Tomasza Zubilewicza: „Jak samorządy i biznes postrzegają szanse rozwojowe w ramach działań na rzecz ochrony klimatu?” brali udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, NFOŚiGW i Konfederacji Lewiatan, a także przedstawiciele miast Bielsko-Biała (Zastępca Prezydenta Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia i jednocześnie Zastępca Prezesa Zarządu europejskiej sieci Energy Cities) i Warszawa (Leszek Drogosz, dyr. Biura Infrastruktury m.st. Warszawy i zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia). Przedstawiciele miast w tym panelu zaakcentowali potrzebę zdynamizowania działań z zakresu efektywności energetycznej, ograniczenia emisji CO2 i wdrożenia odnawialnych źródeł energii, widząc w tym szansę dla rozwoju nowych gałęzi gospodarki, trendu w kierunku samowystarczalności energetycznej tak państwa, jak i regionu oraz nadzieję na konieczną poprawę stanu powietrza w miastach.

Przykłady dobrych praktyk miast będących członkami Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zademonstrowali przedstawiciele Częstochowy, Warszawy, Bydgoszczy (J. Mostowska) i Niepołomic (St. Nowacki). Ponadto z działaniami na niwie zarządzania energią zapoznały uczestników konferencji miasta Sosnowiec i Białystok.

W konkluzji konferencji podkreślono, że w ciągu roku znacznie wzrosła liczba projektów realizowanych w miastach z zakresu ochrony klimatu, co demonstruje potencjał miast w realizacji programu klimatyczno-energetycznego. Konieczne jest jednak dalsze rozpowszechnianie wdrażania idei ,,3x20”, zaangażowanie nowych gmin w realizację projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i stworzenie solidnej bazy prawnej i finansowej niezbędnej do osiągania zaplanowanych celów w zakresie redukcji CO2, co jest najlepszym wskaźnikiem realizacji całego pakietu klimatyczno-energetycznego.

Program

Prezentacje: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/z-warszawy-do-pary-przez-lim-0