W dniach 29-30 października 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się organizowana przez Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” konferencja pn. Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gminy. Spotkanie przedstawicieli samorządów i biznesu oraz ekspertów niskoemisyjnej transformacji zainaugurowane zostało oficjalnym przystąpieniem Miasta Bydgoszcz do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii (Covenant of Mayors for Climate and Energy). 

Porozumienie Burmistrzów to największy na świecie ruch miast na rzecz ochrony klimatu i energii. Sygnatariusze Porozumienia popierają wspólną wizję do roku 2050, która zakłada przyspieszenie niskoemisyjnej transformacji na ich terytoriach, wzmocnienie możliwości przystosowania miast do zmiany klimatu oraz umożliwienie obywatelom dostępu do pewnej, zrównoważonej i efektywnej ekonomicznie energii. 

Przystąpienie miasta Bydgoszcz do nowego Porozumienia Burmistrzów stało się inspiracją dla przygotowania i przeprowadzenia dwudniowej konferencji na temat wysiłków w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmiany klimatu, podejmowanych przez polskie miasta.  Spotkanie zorganizowane w Bydgoszczy i adresowane do przedstawicieli władz lokalnych oraz kluczowych interesariuszy transformacji odbyło się w dwóch ważnych z perspektywy ochrony klimatu oraz budowania odporności budynkach: w hotelu Przystań (1. dzień), zlokalizowanym na zrewitalizowanej Wyspie Młyńskiej oraz w Centrum Demonstracyjnym OZE w Bydgoszczy (2. dzień). 

Podczas konferencji zainaugurowanej przez Panią Wiceprezydent Miasta Bydgoszcz Marię Wasiak; Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Enegie Citiés” i Dyrektora Biura Infrastruktury Miasta Warszawy Leszka Drogosza oraz Alis Danielę Torres reprezentującą Biuro Porozumienia Burmistrzów, uczestnicy mieli okazję poznać szereg dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnej transformacji oraz budowania odporności na zmianę klimatu, wdrażanych przez polskie miasta.  Wśród omawianych przykładów znalazły się chociażby wskazane przez Dyrektora Leszka Drogosza monitoring zużycia i redukcji kosztów mediów w obiektach miejskich w stolicy (prowadzący do oszczędności 11 mln zł od 2013 r.), partycypacyjne tworzenie Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy czy inspirujące działania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej podejmowane przez władze Miasta Sztum, zaprezentowane przez Burmistrza Leszka Tabora.

Pierwsza część konferencji podsumowana została ciekawą dyskusją pomiędzy burmistrzami i wójtami reprezentującymi niewielkie jednostki samorządu terytorialnego (Elbląg, Pelplin, Unisław i Złotów), moderowaną przez Romualda Meyera z Pomorskiej Grupy Konsultingowej. Dyskusja wykazała, że gminy te z powodzeniem angażują lokalną społeczność oraz pozyskują unijne finansowanie na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Wśród zrealizowanych projektów wymieniano m.in. rozwój wypożyczalni rowerów w mieście Złotów, czy kompleksową wymianę oświetlenia w gminie wiejskiej Elbląg. Dodatkowo Złotów planuje rozwój niskoemisyjnego transportu oraz darmowe udostępnienie mieszkańcom systemu transportu publicznego wykorzystującego 4 elektryczne autobusy.

Kolejnym istotnym elementem spotkania była wizyta studyjna prezentująca dwa innowacyjne projekty zrealizowane przez Miasto Bydgoszcz. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Pro Natura Bydgoszcz, czyli ekologicznej instalacji miejskiej, która w procesie unieszkodliwiania odpadów komunalnych wytwarza energię elektryczną oraz cieplną, a także zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi wykorzystywanymi w nowoczesnym, samowystarczalnym energetycznie budynku schroniska dla zwierząt.

Drugi dzień bydgoskiej konferencji zorganizowany został w Centrum Demonstracyjnym OZE. Zainspirowani wystąpieniami dnia poprzedniego uczestnicy mieli możliwość osobistego doświadczenia komfortu, jaki dają innowacyjne rozwiązania energetyczne zastosowane w budynku oraz przede wszystkim wysłuchania ekspertów prezentujących konkretne rozwiązania, które umożliwiają skuteczne przygotowywanie struktury urzędu, pozyskiwanie środków finansowych i realizowanie projektów mających na celu niskoemisyjną transformację.  Wśród prelegentów znaleźli się: Radca Ministra, przedstawiciel Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Robert Kałuża, Dorada Energetyczny z WFOŚiGW w Toruniu Monika Pawłowicz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Aleksander Mikołajczak, Zastępca Burmistrza Opalenicy Paweł Jakubowski, a także przedstawiciele nauki - Tomasz Mania, reprezentujący Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i  biznesu - Tomasz Korczyński i Bartosz Mysiorski z Dentons oraz Mariusz Potocki z SolarEdge Technologies Ltd.

Kluczową rolę w procesie przygotowania i przeprowadzenia konferencji obok reprezentantów Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (pełniącego w Polsce rolę organizacji wspierającej Porozumienie Burmistrzów) odegrali przede wszystkim pracownicy Zespołu ds. Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Bydgoszcz z koordynatorem zespołu Panem Tomaszem Bońdosem na czele, którym w imieniu Stowarzyszenia oraz uczestników konferencji serdecznie dziękujemy! 

Prezentacje:

Materiały video:

Galeria:

logotyp Bydgoszcz  Beacon Logo Pol kompakt  mySMARTLife Logo RGB  PL logo COM 2016 vertical web