CommitClimate 20230201W dniach 1-2 luty 2023 r. w Rydze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu CommitClimate, którego celem jest m.in. podniesienie kompetencji przedstawicieli samorządów lokalnych w obszarze transformacji energetycznej oraz opracowanie nowego, komputerowego modelu symulacyjnego do wyliczania śladu węglowego i modelowania scenariuszy  redukcji emisji gazów cieplarnianych w przyszłości. 

Gminy i miasta są ważnymi motorami dekarbonizacji systemów energetycznych. Są one odpowiedzialne za wyznaczenie strategicznego kierunku w celu zwiększenia efektywności energetycznej, produkcji energii odnawialnej i redukcji lokalnych emisji gazów cieplarnianych. Niezbędne są również ich działania skupiające się na mobilizowaniu różnych interesariuszy i obywateli do wprowadzania rozwiązań energetycznych na rzecz neutralności klimatycznej. Jednak potencjał ten nie jest jeszcze dobrze wykorzystany ze względu na brak umiejętności i narzędzi wspierających.

Podczas spotkania, w którym wzięli udział zarówno przedstawicie organizacji partnerskich, ośrodków naukowych jak i gmin, przedstawiono główne cele i założenia projektu oraz planowane działania i ich rezultaty. Omówiono także istotne aspekty dotyczące sprawozdawczości tj. zasady kwalifikowalności, wymagania dot. komunikacji i widoczności, zasady zamówień publicznych oraz płatności. Przedstawiciele krajów partnerskich projektu przedstawili obecną sytuację w zakresie zarządzania energią i dążenia do neutralności klimatycznej w odniesieniu do gmin w danym kraju (uwzględniając liczbę gmin, krajowe/regionalne wymogi prawne, praktyki zarządzania energią, krajowe/regionalne cele w zakresie neutralności klimatycznej, inne krajowe inicjatywy, projekty, istniejące bariery itp.).

Przedstawiciele gmin w swoich wystąpieniach skupili się zaś na poziomie lokalnym w zakresie zarządzania energią i aspektów neutralności klimatycznej istotnych dla ich gminy – dane dotyczące produkcji i zużycia energii, istniejące plany energetyczne czy klimatyczne, realizowane lub planowane projekty w temacie energii i klimatu oraz inne istotne inicjatywy. Z Polski w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin Raciechowice oraz Pałecznica.

Drugiego dnia spotkania odbyły się warsztaty z modelowania dynamiki systemowej. Poruszono także kwestię działań na rzecz redukcji CO2, które gmina może realizować na swoim terytorium, a także  działań w obszarze edukacji klimatycznej, jakie można podejmować na poziomie lokalnym.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzania Uniwersytetu Technicznego w Rydze, który jest największym uniwersytetem na Łotwie i poza zapewnieniem wysokiej jakości edukację, prowadzi także zaawansowane badania i zapewnia transfer innowacyjnych technologii, poprzez praktyczne ich wdrażanie.