logo EUCF pozZ wielką przyjemnością informujemy, że dwie gminy członkowskie naszego Stowarzyszenia: Piaseczno i Sztum, jako jedyne z Polski, zostały nagrodzone w pierwszym pilotażowym naborze w ramach  inicjatywy EUCF (Europejskiego Instrumentu Miejskiego) grantem w wysokości 60 000 EUR! Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć!

Europejski Instrument Miejski (EUCF) jest finansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w opracowywaniu koncepcji inwestycyjnych przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii.

Wniosek o dofinansowanie złożony przez Piaseczno dotyczył sporządzenia studium wykonalności oraz stworzenia koncepcji budowy kompleksu energetycznego. W ramach projektu, zapoczątkowanego jeszcze w styczniu 2019 r., zaplanowano budowę ekologicznej elektrociepłowni na terenach przy oczyszczalni ścieków i rozbudowę sieci ciepłowniczej w śródmieściu Piaseczna — gdzie znajduje się jeszcze dużo budynków z kotłami na opał stały — oraz przyłączenie do sieci nowych odbiorców. Celem przedsięwzięcia stało się przekształcenie istniejącego systemu ciepłowniczego w system efektywny energetycznie, w którym ciepło i energia elektryczna będą produkowane z kilku źródeł tj. pompy ciepła odzyskujące ciepło ze ścieków oczyszczonych, kogeneracja na biogazie pozyskanym z biogazowni na odpady biodegradowalne i osady ściekowe oraz w kotle na biomasę. Efektem wdrożenia projektu ma być likwidacja palenisk na opał stały i emisji zanieczyszczeń pyłem PM10, PM2,5, benzo(a)pirenem oraz zmniejszenie emisji CO2. Dzięki realizacji inwestycji system ciepłowniczy w Piasecznie będzie mógł produkować 2 razy więcej energii cieplnej niż obecnie, czyli 70 GWh/rok, z czego 75% będzie to energia odnawialna. Działania te, pozwolą zredukować emisję CO2 o 21 tys. ton / rok.

Tak rozbudowany projekt wymaga bez wątpienia szczegółowej i krytycznej analizy od strony techniczno-finansowej, prawnej oraz instytucjonalnej z uwzględnieniem wszystkich zagadnień operacyjnych związanych z jego wdrażaniem. Tę funkcję spełni właśnie studium wykonalności, w którym analizowane będą przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022 i nie będzie wymagał własnego wkładu pieniężnego - 100% wkładu pokrywa dofinansowanie (ok. 270 000,00 zł).

Więcej informacji o zwycięskim projekcie na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Natomiast wniosek złożony przez Sztum przygotowania profesjonalnych analiz prowadzących do przeprowadzenia transformacji energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w gminie w kierunku oszczędzania zasobów i zwiększenia niezależności energetycznej.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przygotowaniu opracowań technicznych i prawnych dla następujących segmentów: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zaostrzenia i produkcji wody oraz oczyszczania ścieków. Koncepcja zakłada budowę nowej energooszczędnej oczyszczalni ścieków, odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz działania polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Ważnym elementem będzie również odpowiednie zarządzanie popytem i podażą na energię elektryczną, a także przygotowanie od strony prawnej możliwości szerszego uczestniczenia w rynku energii.

Dzięki planowanej inwestycji system wodno-kanalizacyjny stanie się niemal zeroemisyjny, zasobooszczędny i przyjazny dla mieszkańców i środowiska.