27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miast Płońska odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnego Zespołu Doradczego, powołanego w ramach projektu ENTRAIN. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji władz lokalnych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Uczestniczą w nim partnerzy z 6 krajów EU, a polskim miastem pilotażowym jest właśnie Płońsk, który posiada już dobrze funkcjonującą elektrociepłownię zasilaną biomasą, a w ramach Płońskiego Klastra Energii planuje  nowe moce wytworze wykorzystujące OZE. 

Zadaniem Regionalnego Zespołu Doradczego jest pomoc w ocenie potencjału produkcji ciepła z OZE w ramach małych systemów ciepłowniczych, a także przygotowaniu regionalnego planu działań  wspierającego rozwój takich systemów. Do udział w zespole zaproszeni zostali przedstawiciele władz lokalnych, zakładów energetycznych, organizacji pozarządowych, instytucji badawczych oraz firm prywatnych działających w sektorze ciepłownictwa w regionie. Tym samym w spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płońsku, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Biogazowni Skarżyn oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W trakcie spotkania omówiono cele i zadania projektu ENTRAIN oraz powołanego w jego ramach zespołu doradczego, jak również aktualny stan wykorzystania OZE w Polsce i w Europie – zarówno w energetyce ogółem, jak i w samym ciepłownictwie. Swoje cele i plany na przyszłość przedstawił też Płoński Klaster Energii. W dalszej części spotkania omawiali potencjał wykorzystania OZE w regionie oraz to, jakie warunki muszą być spełnione, aby uruchomić ten potencjał, a także zwiększyć zainteresowanie odbiorców energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Omówiono też najważniejsze bariery i szanse dla wzrostu udziału OZE w ciepłownictwie. Poruszono przy tym kilka istotnych kwestii, w tym problem ekonomicznego uzasadnienia budowy nowych systemów ciepłowniczych w kontekście wzrostu kosztów eksploatacji i zmieniającego się klimatu, możliwość dostarczenia dostatecznej ilości zrównoważonych zasobów biomasy oraz sposób w jaki mieszkańcy postrzegają wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Podkreślono też potencjalne czynniki wspierające rozwój ciepłownictwa bazującego na OZE, jakimi są jego powiązanie z poprawą jakości powietrza oraz rozwój klastrów energii – choć nie dysponują na razie konkretnymi instrumentami wsparcia, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do dekarbonizacji polskiego ciepłownictwa. Ważnym tematem, jaki pojawił się w trakcie rozmowy, był również temat edukacji energetycznej. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż podnoszenie świadomości obywateli powinno być ważną częścią dalszych działań w ramach projektu. Na zakończenie spotkania omówiono zadania zespołu na najbliższą przyszłość.

Program

Prezentacje

  1. Projekt ENTRAIN: Planowanie rozwoju systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE dla poprawy jakości powietrza. Regionalny Zespół Doradczy – rola i zadania , Anna Lachowicz, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Wykorzystanie OZE w ciepłownictwie w Polsce i w Europie , Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Płoński Klaster Energii – sytuacja wyjściowa, założenia, plany na bliższą i dalszą przyszłość , Jarosław Osiak, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Galeria