PlanUpW dniu 19 marca 2019 r. nasze Stowarzyszenie organizuje w Warszawie spotkanie okrągłego stołu pn. „Efektywna polityka państwa w obszarze energii i klimatu: rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu LIFE PLANUP, który ma na celu wsparcie rozwoju niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu gospodarki europejskiej, w tym poprzez mobilizację i aktywizację władz lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. Koordynatorem projektu jest Carbon Market Watch.

Celem spotkania okrągłego stołu, podobnie jak analogicznych spotkań odbywających się w innych krajach uczestniczących w projekcie (Hiszpania, Rumunia, Węgry i Włochy), jest omówienie projektu krajowego planu na rzecz klimatu i energii oraz roli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w jego instytucjonalizacji i realizacji kluczowych założeń. W trakcie sesji dyskusyjnych omawiać będziemy szanse i bariery dla szerszej partycypacji publicznej w procesie planowania krajowej polityki klimatyczno-energetycznej, a także to, w jaki sposób samorządy lokalne i organizacje pozarządowe mogą wesprzeć kształtowanie i realizację ww. polityki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.  Do udziału w spotkaniu i dyskusjach okrągłego stołu zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstw, władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze klimatu i energii. Wkrótce na naszej stronie zamieszczona zostanie relacja z tego wydarzenia.

 ECF  LIFE