Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Przykłady kampanii na rzecz etykiet energetycznych

SchooBieDo
<<< Wróć

Projekt SchooBieDo stawia sobie za cel promocję dobrego zarządzania energią oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w szkołach i biurowcach miejskich w Irlandii oraz w Europie Centralnej i Wschodniej.
Projekt jest realizowany pod kierownictwem sieci Energie-Cités, we współpracy z władzami lokalnymi miast centralnej i wschodniej Europy, Stowarzyszeniem Gmin Polską Siecią Energie-Cites, Siecią Rumuńską Orase Energia Romania. Te sieci, wraz z członkami lokalnych władz miejskich (które w przypadku Energie-Cites obejmują kluczowe osobistości władz lokalnych w Unii Europejskiej) zamierzają promować projekty demonstracyjne wobec lokalnych władz w swoich krajach poprze rozwijanie monitoringu energetycznego szkół i innych budynków miejskich (zwykle nazywanych tam domami kultury).
Będą również wykonywane audyty w celu identyfikacji możliwości poprawy funkcjonalności energetycznej oraz integrowania lokalnych odnawialnych źródeł energii. Członek EC, Agencja Energetyczna w Hrabstwie Cork, przygotuje program promocji efektywności energetycznej oraz integrowania odnawialnych w takiej samej formie jak inni, lecz skoncentrowany na biurowcach miejskich oraz ośrodkach socjalnych, które są przyszłością małych miast irlandzkich. Są one zwykle zarządzane przez niewielkie firmy komunalne oraz urzędy miejskie na terenie Hrabstwa Cork i, jak w przypadku szkół, stosują raczej nietypowe wzorce. To dostarczy porównywalnych programów dla obszaru Europy wschodniej w tej samej dziedzinie.

Projekt obejmuje siedem głównych elementów:

- w miastach Europy Centralnej i Wschodniej wprowadzone zostaną programy monitorowania energetycznego szkół i domów kultury
- zostaną wykonane audyty szkół i domów kultury w każdym kraju, co pozwoli wykryć miejsca powstawania strat energii oraz możliwości poprawy EE i integracji odnawialnych
- dla "zaudytowanych" szkół zostaną przygotowane specyfikacje obejmujące możliwe do wykonania zabiegi zorientowane na poprawę EE oraz integrację odnawialnych, z uwzględnieniem finansowania przez "trzecią stronę", wspomagania finasowego z funduszy wewnętrznych (np. fundusz samoodnawialny) lub przygotowania zespołu inwestycji małej lokalnej elektrowni opartej na lokalnych źródłach odnawialnych
- Agencja Energetyczna w Cork uruchomi równolegle program monitoringu i audytów w budynkach komunalnych, ośrodkach socjalnych i innych budynkach użyteczności publicznej. To ma dostarczyć danych do porównań z pracami wykonanymi w Europie centralnej i wschodniej.
- partnerskie grupy robocze dla strategii (1) finasowania i (2) ogólnych wskaźników zużycia energii będą stanowiły okazję do powstania partnerskiego stowarzyszenia. Inne organizacje, z doświadczeniem w dziedzinie finansowania projektów poprawy EE z włączeniem "strony trzeciej", lokalnych funduszy odnawialnych, metodyce realizowania kontraktów, powinny również uczestniczyć w (1).
- w każdym z partnerskich krajów Europy centralnej i wschodniej odbędą się seminaria "budzenia świadomości energetycznej" aby przedstawić wyniki projektów demonstracyjnych pod rozwagę dyrektorom szkół, władzom lokalnym i radnym. Ponadto informacje o wynikach projektów demonstracyjnych staną się tematami publikacji prasowych, wydawnictw stowarzyszeniowych i publikacji tzw. "dobrych praktyk" w lokalnych językach, będą też tematami "otwartych dni" w tych szkołach szczególnie, których dotyczą.

Szczegółowy opis proponowanych działań

Cele proponowanych działań
a. Zachęcanie lokalnych władz w krajach wstępujących (do UE) do działań na rzecz poprawy zarządzania energią oraz promocji odnawialnych źródeł energii w posiadłościach miejskich, w szczególności w szkołach i podobnych budynkach.
b. Wdrożenie demonstracyjnych programów monitoringu zużycia energii w obiektach wymienionych w a) c. Wykonanie audytów energetycznych w tych obiektach, gdzie monitoring wykrył nadmierne zużycie energii lub gdzie istnieją dogodne warunki do wykorzystania odnawialnych źródeł energii
d. Wykonać program pozwalający porównywać funkcjonalność energetyczną biurowców miejskich i ośrodków socjalnych w Irlandii i zastosować go do badań i audytów różnych innych, mniejszych obiektów
e. Upowszechniać informacje o dobrym zarządzaniu energią i wdrażaniu odnawialnych w szkołach i budynkach komunalnych wśród lokalnych władz miejskich krajów wstępujących do Unii
f. Dostarczyć lokalnym władzom oraz gestorom ośrodków komunalnych wzorców wykorzystania zarówno środków własnych jak i pochodzących z innych źródeł (prywatnych) do poprawy EE oraz tworzenia spółek inwestycyjnych do budowy małych elektrowni opartych na odnawialnych
g. Wspierać tworzenie się zespołów lokalnych władz (małe sieci miast) w krajach akcesyjnych i zapewnić im dostęp do informacji o dobrych praktykach oraz ułatwiać rozwijanie działań na obszarach swoich posiadłości

Oczekiwane rezultaty (wyniki bezpośrednie) oraz potencjalny wpływ proponowanych działań

WYNIKI BEZPOŚREDNIE

Szkoły w krajach Europy centralnej i wschodniej mają ogólnie bardzo niski poziom izolacji termicznej ponieważ w okresie panowania komunizmu energia była uważana za dobro ogólne a ceny nie miały żadnego związku z kosztami produkcji i relacjami rynkowymi. Często sprzęt gospodarstw domowych (np. podgrzewacze wody) posiadał bardzo niską sprawność i bardzo rzadko bywał przystosowany do korzystania z surowców odnawialnych, takich jak biomasa lub ciepło słoneczne. Wraz z wprowadzeniem rynkowych cen na energię wydatki na potrzeby energetyczne stały się znaczącą pozycją w budżetach szkół, co znacznie ograniczyło środki materialne na działania fundamentalne – płace personelu i zaopatrzenie materiałowe. Często nie sprawdzono nawet możliwości wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych jak np. odpady drewna, co mogłoby mieć znaczący wpływ na lokalny rynek pracy.

Ponadto marnotrawstwo energii ma znaczący wpływ na emisję dwutlenku węgla. Zarządy miast zużywają ok. 2% całkowitego zużycia energii (zależy to od kraju i zadań) a główna część idzie na ogrzewanie i oświetlenie budynków. W krajach Europy centralnej i wschodniej większość instalacji grzewczych wykorzystuje zanieczyszczony węgiel o niskiej wartości opałowej.

Pierwszym krokiem w polityce poprawy budynków komunalnych jest uruchomienie monitoringu zużycia energii – wypróbowanie i sprawdzenie procedur, które już zostały wdrożone w niektórych miastach krajów Unii (szczególnie w Europie północnej), lecz które jeszcze i w Unii są dalekie od ideału. Monitoring dostarcza wiedzy o ilości zużywanej energii, pozwala wykryć miejsca, gdzie jest ona marnotrawiona, umożliwia określenie spodziewanych kosztów redukcji zużycia oraz wskazuje obiekty najlepiej nadające się do wdrożenia odnawialnych.

Korzyści z ograniczania marnotrawstwa energii i wykorzystywania odnawialnych w krajach Europy centralnej i wschodniej wydają się być większe niż w krajach Unii, ponieważ marnotrawstwo energii jest większe. SchooBIE-DO będzie przywiązywał uwagę do tych procedur w dwóch krajach spoza Unii a poprzez demonstracje programów dobrych praktyk, opartych na tych procedurach, doskonale wdrożonych wszędzie, będzie zachęcał do szerokiego stosowania tych technik w krajach aspirujących do Unii.

W Hrabstwie Cork podobne programy pomogą poprawić efektywność energetyczną i wdrażanie odnawialnych w biurowcach miejskich i obszarach wiejskich. Te biurowce zwykle zlokalizowane są na terenach wiejskich lub w małych miastach (co w przypadku rolniczej Irlandii oznacza bardzo małe miasteczka). Tam instalacje ogrzewcze i oświetleniowe są odpowiednio małe a dla niezamożnych gmin możliwość użytkowania lokalnych źródeł odnawialnych to nie tylko poprawa lokalnej ekonomii ale także promocja lokalnego rozwoju gospodarki wiejskiej.

W Hrabstwie Cork przewiduje się, że audytowane będą nie tylko budynki komunalne, lecz także inne obiekty użyteczności publicznej, utrzymywane przez jednostki rządowe, ale służące lokalnej społeczności. Wśród tego typu budynków można wymienić:

- teatr, podległy zarządowi miasta ( 1 Hrabstwie Cork)
- należące do lokalnej administracji biblioteki
- podlege lokalnej administracji ośrodki wizytacyjne (Visitors Centres)
- Biuro Informacji Energetycznej Rady Hrabstwa Cork
- rządowe kompleksy sportowe
- rządowy Ośrodek Młodzieżowy
- rządowy Ośrodek Socjalny

Wszystkie te budynki są otwarte dla publiczności i służą lokalnym społecznościom. To jest bardzo nowa inicjatywa irlandzka, że budynki, jak te wymienione powyżej, nie były poprzednio tak traktowane.
Przykłady kategorii budynków

Gminne sale zebrań
Większość gminnych sal zebrań wiejskiej części Irlandii została zbudowana jeszcze przed uchwaleniem nowego prawa budowlanego (pierwsze prawo budowlane weszło w zycie w 1991 roku), tak więc posiada bardzo niski poziom efektywności energetycznej. Na niektórych obszarach te budynki zlokalizowano w regionach dysponujących niewielką lub wręcz pozbawionych infrastruktury, tak więc budynki te są wyeksponowane na najgorsze warunki pogodowe. Takie budynki powinny być lokalizowane w centrum zamieszkania, aby można było zbierać się szybko i często. Użytkowanie tych budynków jest sporadyczne, zatem nie można spodziewać się dużego zużycia energii ani też dużych jej oszczędności. Niemniej jednak koszty ponosi lokalna społecynosc.

Biblioteki
Wiele miasteczek w Irladii chce posiadać swoje własne biblioteki, które były by zakładane i utrzymywane przez lokalne rady miejskie. Biblioteki te odgrywają ogromną rolę w każdej wspólnocie miejskiej i w wiekszości przypadków są otwarte dla publiczności przez znaczną część tygodnia. Większość tych placówek jest lokowana w starych budynkach dawnych ratuszy, które nie mają ani dobrego poziomu izolacji, ani regulacji ogrzewania itp.

Gminne ośrodki młodzieżowe / ośrodki socjalne
Te obiekty mają trochę lepszy stan niż sale zebrań gdyż są częściej użytkowane. Jednak budowane one były w okresie niewiele oddalonym od czasu budowy sal zebrań, jako że większość tych obiektów w małych miastach powstała przed 1991 rokiem i na listach do odnowienia nie zajmują wysokich pozycji. Z powodu ich częstego użytkowania występuje duże zużycie energii a zatem i jej wysoki koszt. Wiele z tych budynków posiada bardzo dużą kubaturę (wysokie sufity) z powodu przystosowania do uprawiania gier takich jak koszykówka, piłka nożna itp. Taka charakterystyka termiczna czyni te budynki niemal niemożliwymi do ogrzania a marnotrawstwo ciepła jest ogromne. W wielu takich ośrodkach prowadzone są różne zajęcia społeczne, jak np. bardzo lubiana przez starszych mieszkańców gra w bingo. Z racji wieku ludzie ci są mało odporni na chłód i szkodliwe dal zdrowia warunki.

Publiczne biuro informacji energetycznej
To jest siedziba Agencji Energetycznej Hrabstwa Cork. To Biuro ma rocznie średnio 900 interesantów, którym udziela porad na rozmaite tematy energetyczne. Biuro mieści się w starym, zbudowanym w roku 1850, budynku. Budynek jest ogrzewany elektrycznymi piecami akumulacyjnymi, które są bardzo mało efektywne ale jednocześnie zapewniają efekt ochrony środowiska. Do dziś nie wykonano izolacji budynku, zaizolowano jedynie poddasze. Biuro udziela przyjmuje interesantów i organizuje spotkania nocami, co jest bardzo wygodne dla społeczności.

Energia odnawialna Takie budynki, jak centrum zwiedzania, są najbardziej obciążone w sezonie turystycznym (miesiące letnie). Zostanie zbadana możliwość wykorzystania energii słonecznej w tych budynkach, gdyż okres ich wykorzystania przypada właśnie na najlepiej nasłonecznione miesiące.
Dla innych budynków zostanie zbadana możliwość wykorzystania energii geotermalnej w połączeniu z systemami ogrzewania podłogowego. Takie rozwiązania rokują duże nadzieje na znaczne poprawienie skuteczności ogrzewania szczególnie w budynkach o bardzo wysokich sufitach. Popularność ogrzewania geotermalnego w Irlandii rośnie, działa już wielu znanych dostawców.
Przewiduje się rozważenie wykorzystania energii z małych elektrowni wiatrowych dla zasilania sal zebrań w gminach wiejskich, które są wystawione na rozmaite warunki pogodowe. Dla wszystkich budynków rozważona zostanie możliwość dostarczania Zielonej Energii.

Rezultaty projektu:
  • Opracowany zostanie przewodnik dobrych praktyk na temat poszanowania energii w różnych klasach budynków.
  • Zostanie porównana EE tych budynków dla wyłonienia "najlepszego w każdej klasie".