Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Przegląd polityki energetycznej

W dniu 10 listopada 2009 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Określa w ten sposób podstawowe kierunki i narzędzia realizacji polityki energetycznej.
Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Zachęcamy do zapoznania się także z załącznikami do "Polityki energetycznej", a zwłaszcza:
Załącznik 1 - Ocena realizacji polityki energetycznej od 2005 roku
Załącznik 2 - Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku
Załącznik 3 - Program działań wykonawczych na lata 2009 - 2012

Ministerstwo Gospodarki publikuje pełny tekst wraz z załącznikami na stronie http://www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna.Polityka energetyczna Polski do 2025 r.
2008 broszura UE: Energia odnawialna
Europejska polityka energetyczna LexUriServ
Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej
Możliwości wykorzystania OZE do 2020 r.


"Polski konsument i przedsiębiorca potrzebują taniej energii, o wysokiej jakości, a polska energetyka wymaga w dalszym ciągu skutecznej restrukturyzacji i prorynkowej orientacji, ze szczególnym dostosowaniem się do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej.

To wyzwanie, zasługujące na miano wręcz cywilizacyjnego, musi zostać zrealizowane w możliwie krótkim czasie, by w horyzoncie do 2025 roku, zapewnić Polsce i Polakom możliwość pełnego korzystania z dobrodziejstw wspólnego, unijnego dorobku, między innymi w zakresie jednolitego rynku energii.

Realizacji tego rodzaju zamierzeń, przesądzających o przyszłości może wyłącznie podjąć się państwo i jego organy. Potrzebne jest zatem możliwie szerokie i wszechstronne opracowanie kompleksowego programu gospodarczego, adresowanego do administracji publicznej, z definicji zobowiązanej do działania w imię interesu publicznego. Konieczność posiadania takiego programu działań w odniesieniu do energetyki znajduje także swoje potwierdzenie w zapisach ustawy – Prawo energetyczne, zobowiązującej przede wszystkim ministra właściwego do spraw gospodarki do przygotowania polityki w tym zakresie."