Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Dyrektywa


Działania Komisji Europejskiej, dotyczące standardów zużycia energii w budynkach są skierowane w stronę budynków o niemal zerowej emisji energii. Stąd poprawki dotyczące Dyrektywy 2002/91/WE nakładają surowsze warunki certyfikowania budynków.

Dokumentem zmieniającym postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE jest przygotowana w dniu 19 maja 2010 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE.

Dyrektywa zmienia m.in. wymagania dotyczące umieszczania certyfikatów w budynkach użyteczności publicznej. Świadectwa muszą znaleźć się w widocznym miejscu dla budynków powyżej 500 m2 (a nie 1000 m2 jak dotychczas). W dniu 9 lipca 2015 r. próg 500 m2 ma obniżyć się do 250 m2.

Pierwsze krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne wdrażające zalecenia dyrektywy muszą zostać przyjęte i opublikowane przez Państwa członkowskie najpóźniej do dnia 9 lipca 2012 r.

Dyrektywa 2002/91/WE utraci moc z dniem 1 lutego 2012 r.

Poniżej treść wymienionych dokumentów.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków