Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


Świadectwo charakterystyki energetycznej

Od 1 styczna 2009 roku zobowiązania Polski zapisane w Dyrektywie 2002/91/WE, zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ustawą, świadectwo charakterystyki energetycznej staje się obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi. Świadectwo jest charakterystyką energetyczną budynku, określającą wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Działania te mają na celu "poprawianie charakterystyki energetycznej budynków we Wspólnocie, z uwzględnieniem warunków klimatycznych zewnętrznych i lokalnych oraz wewnętrznych wymagań klimatycznych i opłacalności" (art. 1, Dyrektywa 2002/91/WE)

Metodologię obliczania oraz sposób sporządzania i wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

Świadectwa, oprócz zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, powinny również zawierać wskazania dotyczące możliwych zmian w zakresie osłony zewnętrznej budynku, zmian w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii, zmian ograniczających zapotrzebowanie na energie końcową w czasie eksploatacji budynku oraz zmian ograniczających zapotrzebowanie na energie końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość energii wyrażoną w kWh/(m2rok), niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Charakterystyka energetyczna części budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednia wartością referencyjną.

Wzór - Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku.pdf

Działania budowlane przeprowadzane w okresie ważności świadectwa, mające wpływ na zmianę jego charakterystyki energetycznej, skutkują koniecznością przygotowania nowego świadectwa, potwierdzającego dokonane w nim zmiany energetyczne. Jeśli po dziesięciu latach ważności świadectwa w budynku/lokalu mieszkalnym nie dokonano, żadnych modernizacji, zadaniem audytora energetycznego jest potwierdzić jego aktualność i przedłużyć ważność na kolejne 10 lat. Uaktualnienie świadectwa nie powinno wiązać się z kosztami, które właściciel lub zarządca budynku musi ponieść przy zlecaniu świadectwa, będzie to jedynie symboliczna opłata.

Wskaźnik EP

Wskaźnik ten przedstawia roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energie pierwotna na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa, wyrażone w kWh/(m2rok); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Schemat blokowy obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną.pdf

Obowiązkowi posiadania świadectw nie podlegają budynki:
  1. podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  3. przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  4. niemieszkalne służące gospodarce rolnej;
  5. przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
  6. mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  7. wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.


USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

Schemat blokowy obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną do chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w budynkach wyposażonych w instalację chłodzenia)