Strona główna
Aktualności
Świadectwo charakterystyki energetycznej
Dyrektywa 2002/91/WE
Jak zarządzać energią i środowiskiem?
Przegląd polityki energetycznej
Publikacje
Audyty energetyczne
Przykłady kampanii europejskich
Przykłady dobrych praktyk


PŁYTA ,,JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI"

Jako jedno z działań w projekcie ,,Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych" została opracowana płyta zawierająca scenariusze lekcji dotyczących oszczędzania energii i ochrony środowiska. Materiały można wykorzystać podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cités" składa podziękowania autorom i koordynatorom projektów, którzy zgodzili się na wykorzystanie opracowanych przez nich scenariuszy.

Warto sięgnąć po płytę, aby jako Zaklinacze Deszczu promować działania ekologiczne, zaprezentować problem zmian klimatycznych dzięki projektowi INSPIRE, czy zainteresować uczniów do oszczędzania energii dzięki materiałom z projektu EURONET 50/50.

Konspekty lekcji, pomoce dydaktyczne, filmy, łamigłówki ekologiczne i inne materiały - wszystko to na jednej płycie. Wszystkie materiały są łatwo dostępne, uczą przez zabawę jak chronić klimat, oszczędzać energię, prowadzić ,,ekologiczny styl życia". Warto edukować w tej tematyce - powszechnie wiadomo, że ,,czym skorupka nasiąknie za młodu..."

Bezpłatne egzemplarze płyt zostały przekazane placówkom oświatowym biorącym udział w projekcie ,,Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych".


PRZEWODNIK ,,PLANOWANIE ENERGETYCZNE W MIASTACH I GMINACH''

Niniejszy przewodnik, oparty na rzeczywistych praktykach i dostępny w 9 językach, został opracowany, by pomóc specjalistom oraz jednostkom ds. zarządzania energią w wywiązaniu się ze zobowiązań podjętych przez kierownictwa ich miast i gmin.

Miejski/Gminny Program Energetyczny jest dokumentem o istotnym wpływie na rozwój lokalny, wymagającym zatwierdzenia przez Radę Miasta/Gminy. Z tego właśnie powodu metodologia zaprezentowana w przewodniku jest przeznaczona przede wszystkim dla lokalnych decydentów oraz ekspertów. Koncentruje się ona w szczególności na tych działaniach, które władze lokalne mogą przedsięwziąć w ramach procesu planowania energetycznego w miastach i gminach. W celu przeprowadzenia pewnych ściśle specjalistycznych badań i analiz można zwrócić się o pomoc do zewnętrznych ekspertów i wyspecjalizowanych instytucji. Niezależnie jednak od tego, na każdym etapie lokalnego planowania energetycznego wiodąca rola powinna przypadać władzom lokalnym.

Przewodnik jest dostępny w wersji elektronicznej i drukowanej u Polskiego Krajowego Koordynatora projektu MODEL.


PORADNIK

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" wydało poradnik pt. "Zarządzanie energią w budynkach komunalnych" w ramach realizowanego projektu pt. "Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poradnik jest przewodnikiem wskazującym drogę do bardziej efektywnego zarządzania energią w budynkach komunalnych. Przedstawiono w nim zasady i cel przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, przykłady dotyczące zarządzania energią w budynkach komunalnych z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wskazaniem źródeł finansowania, bądź przeprowadzoną termomodernizację budynków. Poradnik ponadto wyjaśnia podstawowe zasady energooszczędnego oświetlenia budynków.

Zobowiązania Polski zapisane Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/WE w sprawie sporządzania charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 191, poz. 1373). Poradnik wyjaśnia jaki jest główny cel przygotowywania charakterystyki energetycznej - określenie aktualnego poziomu energetycznego budynku.

Poradnik zachęca do ograniczania emisji CO2, a więc stanowi przyczynek do działań na rzecz ochrony klimatu i realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, poprawa efektywności energetycznej o 20% oraz zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% do roku 2020).

Poprzez nieświadomość odbiorców energii znaczna jej część jest marnotrawiona (prawie 45% energii którą zużywamy pobierane jest w czasie kiedy nie używamy urządzeń elektrycznych, bo pozostają one w czasie tzw. "czuwania"). Ten ogromny, marnotrawiony kapitał można by przeznaczyć na inne cele, między innymi na rozwój energooszczędnych praktyk, technologii i inwestycji.

Budynki użyteczności publicznej to bardzo dobre obiekty, jeśli chodzi o zastosowanie środków zmierzających do zmiany zachowań użytkowników w zakresie zużycia energii oraz podnoszących świadomość społeczną i osobistą odpowiedzialność za działania w obszarze ochrony środowiska.

Ponadto siedziby urzędów powinny być przykładem wdrażania dyrektyw unijnych, a także pomocnym źródłem informowania w dziedzinie certyfikacji i etykietowania budynków.

Polityka na rzecz racjonalizacji zużycia energii przynosi znaczące oszczędności w budynkach komunalnych, a tym samym stanowi doskonały przykład dla wszystkich obywateli, warto więc sięgnąć po poradnik, aby poznać sprawdzone sposoby "Zarządzania energią w budynkach komunalnych".

Zarządzanie energią w budynkach komunalnych

Przewodnik o źródłach finansowania

Czas na oszczędzanie energii! Myśl jak pomóc całej planecie, a przy okazji sobie i działaj! - Książeczka do kolorowania!