Seminarium

Seminarium pn. „Polski i europejski kontekst zrównoważonego zarządzania energią i ochrony klimatu na poziomie lokalnym”, odbyło sie w dniach 6-7 grudnia 2011 r. w Warszawie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Program seminarium obejmował 5 bloków tematycznych:

 • Europejski kontekst zrównoważonego rozwoju
 • „Porozumienie Burmistrzów” – idea i wdrażanie
 • Zarządzanie jakością w gospodarce energetycznej i ochronie środowiska gminy
 • Finansowanie przedsięwzięć proenergetycznych
 • Rozwój zrównoważonej energii na Mazowszu.

Jego celem było przedstawienie idei Porozumienia Burmistrzów, dobrych przykładów miast sygnatariuszy, możliwości finansowania przedsięwzięć proenergetycznych i przede wszystkim zachęcenie władz lokalnych do przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów. Ta ambitna inicjatywa stanowi znakomite narzędzie budowania zrównoważonego rozwoju, podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania postaw ekologicznych społeczeństwa oraz ochrony klimatu.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz IEE.

pdf Program seminarium

pdf List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika do uczestników seminarium

 

 Prezentacje

 1. Kształtowanie postaw ekologicznych i proklimatycznych społeczności lokalnej – najlepsze europejskie praktyki na przykładzie Wielkiej Brytanii, Jessica GLOVER, Pierwszy Radca Ambasady i Konsul Generalny, Ambasada Brytyjska
 2. Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej a zrównoważone gospodarowanie energią w Polsce i w Europie - wyzwania i bariery, Dorota CHWIEDUK, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
 3. Dostępne środki i programy unijne przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w nowym okresie programowania 2014 – 2020, Jarosław ORLIŃSKI, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 4. Kształtowanie postaw ekologicznych i pro-klimatycznych społeczeństwa – najlepsze polskie praktyki na poziomie lokalnym, Katarzyna SOBÓTKA-DEMIANOWSKA, koordynator: energia, KPK Programów Badawczych UE
 5. Kluczowa roli władzy lokalnej/gminy w procesie wdrażania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, Krzysztof WILCZYŃSKI, główny specjalista ds. zarządzania energią, Urząd Miasta w Ełku
 6. Istota inicjatywy Komisji Europejskiej – cele, dokumenty, struktura organizacyjna, Maria STANKIEWICZ, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 7. Współpraca Struktur Wspierających i sygnatariuszy „Porozumienia Burmistrzów” – elektroniczny „toolbox”, Anna JASKUŁA, zastępca dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 8. Metodologia inwentaryzacji i obliczania emisji (ekwiwalentu) CO2, Tomasz PAWELEC, ekspert zewnętrzny
 9. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii: priorytetyzacja inwestycji/działań, budżet, monitoring, raportowanie, ewaluacja, Zbigniew MICHNIOWSKI, zastępca Prezydenta Bielska-Białej
 10. Dni Zrównoważonej Energii – proklimatyczna współpraca władzy i społeczności lokalnej oraz kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa , Katarzyna KORDAS, inspektor ds. efektywności energetycznej, Urząd Miasta Bielsko-Biała
 11. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w gminach: przegląd systemów stosowanych w UE i w Polsce zarządzanie gospodarką energetyczną, ochroną środowiska, Eco Management and Audit Scheme (EMAS), Tomasz BERGIER, prezes Zarządu Fundacji Sendzimira
 12. Doświadczenia gminy Dzierżoniów we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Modelu Doskonałości European Foundation for Quality Management/FQM, Krzysztof NAWROT, ekolog miejski, Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 13. System Zarządzania Energią BS EN 16001 dla gminy, Zygmunt KUC, inżynier miasta, Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 14. Doświadczenia gminy Trzebinia we wdrażaniu systemu EMAS, Aleksandra SOBECKA, kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Trzebini
 15. Wdrażanie przedsięwzięć w dziedzinie energooszczędności; wykorzystanie OZE; nowoczesne planowanie przestrzenne – osiedla niskoemisyjne i inne, Leszek DROGOSZ, dyrektor ds. infrastruktury UMSt Warszawa
 16. Dostępne środki i programy krajowe przeznaczone na realizację przedsięwzięć pro-energetycznych w okresie 2011-2013, Dariusz SZYMCZAK, główny specjalista NFOŚiGW
 17. Innowacyjny montaż finansowy w realizacji Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii, Stanisław NOWACKI, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
 18. Bilans energetyczny miasta na podstawie Energetycznego Audytu Miejskiego, Janina KOPIETZ-UNGER, Uniwersytet Zielonogórski
 19. Stan wdrażania programów na rzecz zrównoważonej energii na Mazowszu, Włodzimierz POMIERNY, ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE, Mazowiecka Agencja Energetyczna
 20. Plan rozwoju energetyki na Mazowszu - Projekt CENTRAL, Michał KASJANIUK, koordynator ds. planowania energetycznego, Mazowiecka Agencja Energetyczna

 

 Galeria zdjęć