PRZEWODNIK
BAZA DANYCH
BIULETYNY RUSE
PREZENTACJE
PARTNERZY RUSE
O STOWARZYSZENIU
www.ruse-europe.org

Poprawa efektywności energetycznej
dzięki funduszom strukturalnym

Płyta ta została opracowana i wydana w ramach projektu RUSE dzięki finansowej pomocy Komisji Europejskiej (DG REGIO w ramach unijnego programu “Interreg IIIC West Zone” / Kontrakt RUSE 2W0057N) oraz WFOŚiGW w Krakowie.

Głównym celem projektu RUSE (Redirecting Urban areas development towards Sustainable Energy - Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii) było lepsze wykorzystanie funduszy strukturalnych oraz innych źródeł finansowania na realizację projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii przez gminy i instytucje zajmujące się zagadnieniami rozwoju obszarów zurbanizowanych w nowych krajach członkowskich.

Na płycie znaleźć można:

  • przewodnik pt. Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 dotyczący sytuacji w Polsce. Ponadto na płycie znajduje się publikacja Financing sustainable energy projects from the Structural Funds and the Cohesion Fund in 2007-2013 opracowana przez partnerów projektu RUSE omawiająca to samo zagadnienie w poszczególnych krajach – dostępna wyłącznie w języku angielskim
  • bazę danych dobrych praktyk zawierającą 73 przykładów projektów z zakresu zrównoważonego wykorzystania energii, możliwych do zrealizowania także w innych gminach
  • 6 numerów biuletynu RUSE zawierającego informację o postępach w realizacji projektu RUSE oraz możliwościach wykorzystania funduszy strukturalnych na realizację projektów energetycznych
  • prezentacje z seminariów i warsztatów zorganizowanych w ramach projektu RUSE - dostępne wyłącznie w języku angielskim
  • listę adresową partnerów projektu RUSE
  • informację o Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć “Energie Cités” – krajowym koordynatorze i jednym z 4 głównych partnerów projektu RUSE
  • galerię zdjęć ze spotkań zorganizowanych w ramach projektu RUSE: seminariów, warsztatów i wizyt studyjnych w różnych krajach Europy.

    Materiały na płycie powstały w wyniku działań partnerów projektu RUSE - 20 organizacji z 14 krajów europejskich