PRZEWODNIK
BAZA DANYCH
BIULETYNY RUSE
PREZENTACJE
PARTNERZY RUSE
O STOWARZYSZENIU
www.ruse-europe.org

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” jest pozarządową organizacją pożytku publicznego nie działającą dla zysku, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 40 członków – gmin i firm prywatnych.

Współpracujemy z partnerami z kilkunastu krajów, m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Niemiec, Finlandii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Serbii, Słowenii, Chorwacji i Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Kirgizji.

Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energie Cités” mającej siedzibę w Besançon we Francji.

OBSZARY DZIAŁANIA

 • lokalna polityka energetyczna
 • efektywne wykorzystanie energii
 • promocja energii odnawialnej
 • edukacja ekologiczna
 • ochrona klimatu
 • wymiana informacji o źródłach finansowania
 • wykorzystanie funduszy strukturalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym
 • transfer wiedzy „know-how”
 • poszukiwanie partnerów do projektów
 • promocja i organizacja wolontariatu

STOWARZYSZENIE OFERUJE

 • informacje o grantach na inwestycje zmierzające do redukcji zużycia energii i ochrony środowiska naturalnego
 • pomoc gminom członkowskim w przygotowywaniu wniosków grantowych
 • wymianę doświadczeń w zakresie realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystania energii i odnawialnych źródeł energii
 • organizację seminariów, szkoleń, konferencji i podróży studyjnych
 • punkt informacyjny („help desk”) udzielający konsultacji na temat funduszy strukturalnych i innych źródeł finansowania projektów energetycznych w miastach
 • transfer wiedzy „know-how”
 • bazę danych z przykładami udanych inwestycji w Polsce i na świecie (good practice case studies)
 • dostęp do sieci ekspertów, bazującej na wysoce doświadczonych gminach i agencjach,
 • wspólną prezentację na krajowym i międzynarodowym forum

CO OSIĄGNĘLIŚMY?

 • przeszkoliliśmy ok. 3 000 przedstawicieli władz lokalnych
 • zorganizowaliśmy ponad 70 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji w ramach projektów współfinansowanych z programów Unii Europejskiej (TEMPUS, SAVE, ALTENER, INTERREG IIIC), Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID i środków krajowych,
 • uczestniczyliśmy w ponad 40 projektach krajowych i międzynarodowych – jako lider bądź partner,
 • współpracujemy z ponad 20 partnerami z kilkunastu krajów (m.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Serbii, Słowenii, Chorwacji i Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Kirgizji),
 • przygotowaliśmy, wydaliśmy i rozprowadziliśmy bezpłatnie:
  • 10 000 płyt CD zawierających 170 opisów najlepszych przykładów wykorzystania energii odnawialnej w 19 krajach Unii Europejskiej
  • 10 000 płyt CD „Zarządzanie energią i środowiskiem. Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego”
  • 10 000 płyt CD „Fundusze strukturalne dla rozwoju – najlepsze praktyki”
  • 5 000 egzemplarzy poradnika „Zarządzanie energią w budynkach szkolnych”
  • 1 000 egzemplarzy poradnika „Odnawialne źródła energii w Małopolsce”.

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

„...Dzięki przynależności Cieszyna do Stowarzyszenia zyskaliśmy wiedzę o tym, jak oszczędzać energię, którą wykorzystaliśmy w działaniach inwestycyjnych takich jak: wymiana oświetlenia miasta na energooszczędne, działania termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej, pierwsze próby wykorzystania energii solarnej w Cieszynie...”

dr inż. Bogdan Ficek
Burmistrz Cieszyna

 

 

„...Nasze kontakty ze Stowarzyszeniem zaowocowały modernizacją oświetlenia ulicznego oraz miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie (...) Dzięki naszej współpracy prowadzimy także w gminie monitoring zużycia nośników energetycznych w placówkach oświatowych i dzięki kontaktom poprzez Stowarzyszenie możemy wymieniać doświadczenia z innymi partnerami europejskimi...”

Marek Piorun
Burmistrz Dzierżoniowa

 

„...Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem zrealizowaliśmy wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne i rozpoczęliśmy prace zmierzające do termomodernizacji wszystkich budynków publicznych na naszym terenie. Dzięki uczestnictwu gminy w projekcie SchooBIE-DO prowadzonym przez Stowarzyszenie mamy szansę zaoszczędzić kolejne środki budżetowe. Oprócz korzyści finansowych osiągamy to, co jest bardzo ważne na terenie atrakcyjnym turystycznie - likwidację niskiej emisji spalin.”

Dr inż. Andrzej Mikulski
Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 

„...Efektem realizacji pilotażowego projektu dla Raciechowic Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego - prowadzonego przez Stowarzyszenie –było opracowanie m.in. założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz strategii ochrony środowiska w oparciu o Europejskie Menu Klimatyczne...”

Marek Gabzdyl
Wójt Gminy Raciechowice

 

 

 

OBECNIE REALIZOWANE PROJEKTY

 1. Projekt pt. Rozwój obszarów zurbanizowanych w kierunku zrównoważonego wykorzystania energii RUSE, maj 2004 – grudzień 2007 r., współfinansowany z programu INTERREG IIIC Komisji Europejskiej. Projekt jest koordynowany przez Europejską Sieć Miast „Energie-Cités” i dotyczy zrównoważonego zarządzania energią w miastach oraz wykorzystywania funduszy strukturalnych w realizacji projektów związanych z lokalną polityką energetyczną. W projekcie uczestniczy 19 partnerów z 14 krajów Europy.
 2. Projekt Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie EURE/SMART, styczeń - grudzień 2007 r., współfinansowany z programu INTERREG IIIC. Partnerami w tym projekcie są oprócz Stowarzyszenia, Centrum Ochrony Środowiska w Kozani (Grecja), Technologiczne Centrum Badawcze Instytutu Edukacji Technologicznej w Zachodniej Macedonii (Grecja), Instytut Technologii Paliw Stałych (ISFTA, Grecja), Stowarzyszenie Rozwoju Gudar-Javalambre i Maestrazgo (Hiszpania) oraz Centrum Technologiczne Regionu Riesa-Grobenhain (TGZ, Niemcy). Celem projektu jest promocja inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie województwa małopolskiego. Stowarzyszenie planuje m.in. przygotowanie i wydanie mapy wykorzystania RES w Małopolsce.
 3. Projekt Model strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego gminy Mołdawskiej jako element strategii rozwoju regionalnego. Polskie doświadczenia dla Mołdowy, lipiec – grudzień 2007 r. , współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Pomoc Polska 2007. Założeniem projektu jest pomoc w umocnieniu lokalnych samorządów poprzez przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia strategii rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju energetycznego w tym energii odnawialnych (energii słonecznej i biomasy). Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą gminy: Cieszyn, Dobczyce i Miechów.
 4. Projekt Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL, wrzesień 2007 r. – luty 2010 r., współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy. W projekt zaangażowanych jest 11 partnerów z Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących. Jego głównym celem jest pomoc gminom, aby mogły stać się wzorcowymi modelami dla obywateli i działaczy lokalnych. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczy 8 gmin: Bielawa, Dzierżoniów, Ełk, Gorlice, Nowa Dęba, Ogrodzieniec, Poddębice, Świerzawa.

 

KONTAKT

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
31-019 Kraków, ul. Sławkowska 17
tel/fax +48 12 429 17 93
e-mail: biuro@pnec.org.pl
www.pnec.org.pl