W realizację projektu zaangażowanych jest kilkanaście gmin pilotażowych z 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym trzy gminy z Polski - Lublin (woj. lubelskie), Raciechowice (woj. małopolskie) oraz Żyraków (woj. podkarpackie). Podejmą się one ambitnego zadania optymalizacji zużycia energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej (budynki administracyjne, edukacyjne, pełniące funkcje społeczno-kulturowe itp.) poprzez integrację różnego typu proenergetycznych rozwiązań oraz aktywizację pracowników i użytkowników budynków.

Wszystkie trzy polskie gminy pilotażowe już od jakiegoś czasu aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska i klimatu, mając na tym polu spore osiągnięcia. Chętnie również angażują się w kolejne proenergetyczne inicjatywy, przecierając szlaki innym miastom i gminom. Poniżej przedstawiono ich sylwetki:

Besko

LublinBesko to gmina wiejska o charakterze typowo rolniczym, położona w województwie podkarpackim, obejmująca trzy sołectwa i licząca ok. 4500 mieszkańców. Besko przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów w październiku 2013 r., w 2015 r. Rada Gminy zatwierdziła „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Besko na lata 2014-2020”, zaktualizowany w lutym 2017 r. Plan ten ma za zadanie usystematyzować lokalną politykę energetyczną gminy i pomóc w uzyskaniu współfinansowania do działań z zakresu efektywnego wykorzystania energii.

Gmina realizuje wielosektorowe zadania - poczynając od takich jak kompleksowa termomodernizacja budynków z wymianą źródeł ciepła, instalacja kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji OZE u mieszkańców, inwestycje drogowe i komunikacyjne, poprzez wymianę oświetlenia (ulicznego i w budynkach) oraz sprzętu ADG i RTV, aż po szeroko zakrojone działania edukacyjne - wieloletnią, cykliczną kampanię edukacyjną, m.in. Dni Energii, kampanię ekologiczną „Segreguj i ty”, Ekomajówkę.

Ponadto gmina w Zespole Szkół w Besku już drugi rok wdraża metodologię EURONET 50/50 realizując zadanie „Każdy WAT na wagę złota II – czyli podkarpackie dzieci i młodzież uczą się efektywnie oszczędzać energię w szkole”.

Raciechowice

Raciechowice

Raciechowice to gmina wiejska położona w województwie małopolskim, licząca ok. 6 000 mieszkańców. Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo - 67% powierzchni zajmują użytki rolne, a 28% powierzchni to lasy. Gmina cieszy się opinią gminy ekologicznej, a wśród realizowanych przez nią proekologicznych działań znajdują się działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wzrostu wykorzystania OZE. W ostatnich latach podjęto się m.in. wymiany źródeł ciepła w wybranych obiektach, termomodernizacji budynków szkolnych i OSP, modernizacji oświetlenia ulicznego, a także zamontowano kolektory słoneczne na wytypowanych budynkach.

Gmina od 2009 r. jest sygnatariuszem Porozumienia Burmistrzów i jako członek Porozumienia wdraża Plan działań na rzecz zrównoważonej energii, który ma pomóc jej ograniczyć emisję CO2 z terenu gminy aż o 20% do 2020 r.

Żyraków

Zyrakow

Żyraków to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, licząca ok. 13 000 mieszkańców. We wrześniu 2015 r. gmina przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów, zobowiązując się w ten sposób do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji CO2 na swoim obszarze. W chwili obecnej na terenie gminy trwa realizacja projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Docelowo ma być zainstalowane około 300 kolektorów słonecznych. Gmina rozpoczęła również wdrażanie proenergetycznej metodologii 50/50 w wybranych jednostkach oświatowych oraz przymierza się do wprowadzenia systemu zarządzania energią w oparciu o normę ISO 50001.

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.