Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii (TOGETHER)

logo TOGETHERCelem projektu jest rozpowszechnienie koncepcji zintegrowanego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie w wybranych z nich rozwiązań organizacyjnych, technicznych i finansowych prowadzących do ograniczenia zużycia energii i zmiany zachowań ich użytkowników, jak również wypracowanie narzędzi ułatwiających łączenie różnych środków efektywności energetycznej w celu maksymalizacji uzyskanych oszczędności.

Cel projektu będzie realizowany m.in. poprzez:

  • podniesienie wiedzy, kompetencji i umiejętności zarządców i użytkowników budynków w zakresie efektywnego wykorzystania energii i zarządzania energią;
  • nauczenie zarządców budynków innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów wynikających z charakterystyki energetycznej budynku (szkolenia, konkursy itd.);
  • zapewnienie wsparcia operacyjnego oraz narzędzi, które pomogą gminom pilotażowym wdrożyć wzorcowe, energooszczędne rozwiązania w wybranych budynkach użyteczności publicznej (około 100 budynków, w tym 9 z Polski), obejmujące zmianę zachowań użytkowników i usprawnienie zarządzania budynkiem;
  • wykorzystanie doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu do przygotowania wzorcowego pakietu środków poprawy efektywności energetycznej, które będą mogły zostać wdrożone na szeroką skalę w budynkach użyteczności publicznej, 
  • przygotowanie rekomendacji dla podmiotów kształtujących polityki i strategie redukcji zużycia energii w sektorze publicznym.

Więcej informacji na temat projektu i realizowanych w jego ramach działań można znaleźć w poniższych zakładkach:

W ramach projektu zaplanowano szereg działań, które mają pomóc samorządom lokalnym z Europy Środkowo-Wschodniej w zaplanowaniu optymalnej ścieżki redukcji zużycia energii w różnych typach budynków użyteczności publicznej. Ścieżka ta powinna obejmować różne rodzaje proenergetycznych rozwiązań i w maksymalnym stopniu angażować użytkowników budynków. Wybrane rozwiązania zostaną przetestowane w ponad 100 budynkach pilotażowych, w tym 9 budynkach z Polski.

W realizację projektu zaangażowanych jest kilkanaście gmin pilotażowych z 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym trzy gminy z Polski - Lublin (woj. lubelskie), Raciechowice (woj. małopolskie) oraz Żyraków (woj. podkarpackie). Podejmą się one ambitnego zadania optymalizacji zużycia energii w wybranych budynkach użyteczności publicznej (budynki administracyjne, edukacyjne, pełniące funkcje społeczno-kulturowe itp.) poprzez integrację różnego typu proenergetycznych rozwiązań oraz aktywizację pracowników i użytkowników budynków.

W ramach projektu TOGETHER opracowano wiele przydatnych dokumentów i narzędzi poświęconych tematyce efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, a także materiałów informacyjnych i promocyjnych zachęcających ich użytkowników do oszczędzania energii. Najciekawsze z nich można pobrać poniżej. Zapraszamy do lektury!

Budowaniu kompetencji zarządców i użytkowników budynków użyteczności publicznej posłużą wydarzenia organizowane w ramach projektu.

W dniach 20-23 lutego 2017 r. partnerzy projektu TOGETHER spotkali się w Krakowie, aby wziąć udział w intensywnych, 4-dniowych warsztatach poświęconych efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Dokładnie omówili najważniejsze aspekty techniczne, finansowe, behawioralne i analityczne wpływające na zużycie energii w budynkach oraz dowiedzieli się, jak skutecznie planować, wdrażać i monitorować środki oszczędności energii. Mieli też okazję obserwować zaproszonych trenerów (instruktorów) i nauczyć się od nich stosowania różnych metod oraz narzędzi służących przekazywaniu wiedzy i umiejętności.

Warsztaty te były nie tylko okazją do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności szkoleniowych partnerów (przyszłych trenerów), ale także do przetestowania materiałów szkoleniowych TOGETHER opracowanych przez Uniwersytet w Mariborze, Prowincję Treviso i Miasto Zagrzeb. Zostały one dokładnie omówione i udoskonalone przy wykorzystaniu wyników dyskusji i doświadczenia z międzynarodowego szkolenia w Krakowie.

Czytaj więcej

Cykl 12 szkoleń lokalnych - w każdym z krajów zaangażowanych w projekt - podczas których instruktorzy, korzystając z doświadczeń zdobytych w Krakowie, nauczą właścicieli i zarządców budynków pilotażowych, jak wdrożyć i zintegrować różne środki oszczędności energii i jak zaktywizować użytkowników budynków.

Program szkoleń zostanie przygotowany na podstawie międzynarodowych, wspólnie opracowanych w ramach projektu wytycznych i odpowiednio dopasowany do potrzeb lokalnych. Jego przygotowanie poprzedzone zostanie badaniem ankietowym przeprowadzonym wśród uczestników grupy docelowej, mającym na celu zbadanie ich: (a) aktualnej wiedzy, postaw i nawyków w obszarze energii; (b) aktualnych sposobów zarządzania energią (na poziomie gminy i/lub budynku); (c) potrzeb szkoleniowych; (d) oczekiwań w stosunku do planowanych szkoleń i do całego projektu.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie możliwości poprawy efektywności energetycznej zarządzanych przez nich budynków, a także możliwości integracji różnego typu rozwiązań i zmiany zachowań użytkowników budynków.

Adresaci szkoleń

  • lokalni decydenci (przedstawiciele kierownictwa politycznego gmin zaangażowanych w projekt)
  • osoby bezpośrednio nadzorujące budynki użyteczności publicznej należące do gminy i/lub odpowiedzialne za podejmowanie w nich proenergetycznych działań (np. pracownicy wydziału gospodarki komunalnej, wydziału inżyniera miasta, biura zarządzania energią itd.)
  • zarządcy budynków pilotażowych (np. dyrektor szkoły, dyrektor muzeum, konserwator czy inna osoba znająca dobrze budynek i mogąca wprowadzić w nim niektóre proenergetyczne rozwiązania).

Każdy uczestnik szkoleń otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

1. Szkolenie w Krakowie w dniu 7 lipca 2017 r. dotyczyło oceny początkowej sytuacji energetycznej budynku.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich budynków pilotażowych. Tematy poruszane podczas szkolenia:
- wstępna ocena charakterystyki energetycznej budynku jako punktu wyjścia do planowania działań energooszczędnych (audyt energetyczny, obchód energetyczny budynku, badanie termowizyjne i test szczelności budynku, analiza zużycia energii i jakości powietrza w pomieszczeniach oraz jej wpływ na wielkość zużycia energii i komfort użytkowników, ocena ich nawyków i zachowań itp.); 
- korzystanie z odpowiednich urządzeń pomiarowych;
- prezentacja eksperta z Raciechowic.

2. szkolenie - Energetyczna modernizacja powłoki budynku, modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych (w tym instalacji oświetleniowej); adaptacja działania układów wewnętrznych po termomodernizacji; budynki pasywne i plus-energetyczne w warunkach krajowych (Kraków)

3. szkolenie - Instalacja OZE w budynkach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania lokalnego potencjału OZE, w tym kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła; omówienie projektu solarnego w Żyrakowie (Żyraków)

4. szkolenie - unijne i krajowe programy finansowania (w tym POIiS, RPO, NFOŚiGW), PPP, EPC, EPIC, PICO, fundusze odnawialne, finansowanie gminne, klastry energetyczne, wybór optymalnego finansowania dla konkretnych rodzajów projektów (Kraków) 

5. szkolenie - Opracowanie dobrej jakości dokumentacji projektowej (biznes plan, budżet, wniosek o finansowanie); zapewnienie akceptowalności przez banki i opłacalności projektu, ekonomicznej i finansowej oceny inwestycji / działania, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów działań planowanych w ramach działań pilotażowych (on-line) 

6. szkolenie - Zamówienia publiczne, zielone zamówienia publiczne, dialog konkurencyjny, komunikacja z wybranym wykonawcą i nadzór nad jego pracami (Kraków)

7. szkolenie – Psychologiczne i socjologiczne tło zachowań użytkowników; rodzaje użytkowników budynków użyteczności publicznej i ich wpływ na zużycie energii w budynku; niedostateczna wiedza, podejście, praktyka (KAP gap); efekt odbicia, podejście NIMBY (Not In My Back Yard – nie na moim podwórku) i sposoby radzenie sobie z tymi zjawiskami (on-line)

8. szkolenie - Skuteczna komunikacja z użytkownikami budynków; nieinwestycyjne / behawioralne środki oszczędności energii; warunki, które należy spełnić, aby umożliwić oszczędzanie energii; możliwe / modelowe systemy zachęt, w tym 50/50 (Raciechowice) 

9. szkolenie - Poziomy zaangażowania użytkowników; innowacyjne metody aktywizacji użytkowników i głębokiego ich zaangażowania w planowanie energetyczne i procesy zarządzania energią; żywe laboratoria (Kraków)

10. szkolenie - Monitorowanie danych energetycznych: gromadzenie, weryfikacja i analiza danych; metody i narzędzia; technologie; inteligentne systemy pomiarowe (on-line) 

11. szkolenie - Wykorzystanie danych dotyczących zużycia energii do (1) optymalizacji zużycia energii; (2) zmiany zachowań użytkowników budynków; standardowe i inteligentne systemy zarządzania energią; systemy zarządzania energią budynkach - BEMS (Besko)

12. szkolenie - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do optymalizacji zużycia energii w budynku; integracja różnych rodzajów środków oszczędzania energii (on-line)

Osoba do kontaktu:

Patrycja Płonka
Kierownik projektu
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
ul. Sławkowska 17/30
31-016 Kraków
tel./fax 12 429 17 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Logo INTERREG CE Projekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.