Obecnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. zarządza jednym źródłem ciepła, ok. 20 km sieci ciepłowniczej przesyłowej i rozdzielczej oraz 108 węzłami cieplnymi jedno- i dwufunkcyjnymi.

PEC w Płońsku, wychodząc naprzeciw światowym trendom i ogólnej potrzebie zmniejszania emisji szkodliwych substancji do powietrza, nieustannie prowadzi zakrojone na szeroką skalę inwestycje proekologiczne.

Najistotniejszym elementem przeprowadzonej modernizacji Centralnej Ciepłowni w Płońsku był montaż instalacji kotłowej na biomasę o mocy 10,2 MW w parze wysokoprężnej, współpracującej z turbiną elektryczną o mocy 2,1 MWe.

Nowobudowany kocioł posiada specjalne rozwiązania techniczne ograniczające emisje ze spalania drewna. Dla eliminacji sadzy i tlenków węgla zastosowano długi czas pobytu spalin w kotle oraz precyzyjne sterowanie ilością powietrza do spalania (wskazania sondy lambda oraz regulacja obrotów wentylatorów podmuchu powietrza pierwotnego i wtórnego). Wdmuch powietrza wtórnego minimalizuje emisje tlenków węgla i ułatwia dopalenie lotnych i palnych składników spalin. Dla ograniczenia emisji tlenków azotu przewidziano częściową recyrkulację spalin. Emisje pyłów ogranicza się natomiast w odpylaczach zainstalowanych za kotłem. Podstawową zaletą zabudowy kotła na biomasę z punktu widzenia ochrony środowiska jest możliwość demontażu wyeksploatowanych, nieekologicznych i niskosprawnych kotłów parowych opalanych miałem węglowym.

tabela
Źródło: pecplonsk.pl

 

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Płońsku

1.  Złożenie wniosku dotyczącego możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Ze strony internetowej www.pecplonsk.pl należy pobrać stosowny wniosek znajdujący się w zakładce biuro obsługi klienta/formularze/wniosek dot. możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, w którym należy określić zapotrzebowanie budynku na ciepło (c.o., ciepła woda, ew. c.t.) oraz wskazać  na mapie dany obiekt do przyłączenia. Wniosek należy złożyć listownie, mailem lub osobiście w sekretariacie siedziby firmy przy ul. Przemysłowej 2.

Po otrzymaniu wniosku PEC w Płońsku przeprowadza  analizę techniczną  możliwości przyłączenia. W przypadku negatywnej odpowiedzi procedura jest zakończona.

2. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych

W przypadku pozytywnej oceny technicznej możliwości przyłączenia zainteresowana osoba otrzymuje odpowiedź z prośbą o złożenie„Wniosku o wydanie warunków przyłączenia  do sieci ciepłowniczej”, znajdującego się  w zakładce formularze na stronie www.pecplonsk.pl oraz informacje o wymaganych załącznikach (dokument określający tytuł prawny wnioskującego do korzystania z obiektu oraz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z lokalizacją podłączanego obiektu).

3. Przygotowanie projektu budowy przyłącza oraz węzła cieplnego dla danego obiektu 
Omówienie sposobu finansowania inwestycji – koszt przyłącza i węzła cieplnego

Odbiorca otrzymuje dokument określający stosowne warunki techniczne, w których ujęte są m.in. szczegółowe wytyczne dot. projektowania budowy sieci i węzłów cieplnych wraz z miejscem włączenia do msc.  Na ich podstawie Odbiorca zleca uprawnionemu projektantowi przygotowanie projektu budowlanego celem dalszego UZGODNIENIA z PEC w Płońsku.

Przy wydawaniu warunków omawiany jest dodatkowo temat udziału Odbiorcy w kosztach inwestycyjnych budowy przyłącza oraz finansowania zakupu i montażu węzła cieplnego*

- *Budowa przyłącza:

Opłata przyłączeniowa (administracyjna) stanowi 25% wartości kosztów inwestycyjnych budowy przyłącza*, pozostałe koszty tj. 75% ponosi PEC w Płońsku. Stawki opłat za wykonanie

1 mb sieci ciepł. (rob. + mat.) jakie ponosi Odbiorca znajdują się w „Taryfie dla ciepła” stosowanej w danym roku. Aktualna taryfa i stawki  opłat przyłączeniowych  dla odbiorców  znajdują się na stronie http://www.pecplonsk.pl/biuro_obslugi_klienta/Taryfa_dla_ciepla.html.

*Udział we współfinansowaniu przyłącza omawiany jest indywidualnie ze względu na charakter i miejsce prowadzenia robót (np. wykonanie dodatkowych  przecisków pod drogami, odtworzenie nawierzchni asfaltowej), które znacząco mogą podwyższać koszty wykonania całej inwestycji i stają się nieopłacalne dla obu stron.

*Zakup węzła:

Finansowania zakupu i montażu węzła cieplnego omawiane jest indywidualnie z każdym Odbiorcą. Wiąże się to z przypisaniem do odpowiedniej grupy taryfowej (C1, C2 lub C2a) i opłat z tym związanych. Najczęściej jest to uzależnione od mocy zamówionej przez Odbiorcę. W tym przypadku Dostawca lub Odbiorca ponosi 100% wartości nakładów inwestycyjnych i staje się pełnym właścicielem węzła odpowiadając za jego obsługę, konserwację, serwis i  naprawy. 

Ponadto do Odbiorcy należy także przygotowanie samego pomieszczenia węzła - wykonanie prac budowlano-instalacyjnych.

Po pozytywnym  rozpatrzeniu i uzgodnieniu projektów  budowlanych i kosztów finansowania PEC w Płońsku przygotowuje do akceptacji projekt umowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej. W nim ujęte są wszystkie szczegółowe i ustalone informacje dot. m.in. przyjętych kosztów inwestycyjnych i opłat z tym związanych, terminów rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresu obowiązków po stronie Dostawcy i Odbiorcy ciepła.

4. Podpisanie UMOWY przyłączeniowej
Wykonanie robót budowlanych

Po akceptacji umowy przyłączeniowej następuje jej podpisanie i rozpoczęcie w ustalonym terminie prac budowlanych.

Po zakończeniu wszystkich prac i protokolarnym odbiorze technicznym Odbiorca zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na sprzedaż ciepła.

5. Podpisanie UMOWY na dostawę ciepła

Podpisanie umowy należy wykonać w dziale EKPLOATACJI i ROZLICZEŃ,  znajdującym się w siedzibie firmy przy ul. Przemysłowej 2 w Płońsku. Od momentu podpisania umowy Odbiorca może rozpocząć użytkowanie węzła i wykorzystywać ciepło na własne potrzeby.

 

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
MOŻNA UZYSKAĆ W DZIALE TECHNICZNYM PEC  W PŁOŃSKU
PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 2 LUB POD NR TEL. (23) 662-33-88 w. 38