logo ENTRAINCelem projektu jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do:

  • ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2,
  • poprawy lokalnej jakości powietrza,
  • korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i  narzędzi ich finansowania.

Projekt ENTRAIN promuje współpracę pomiędzy władzami publicznymi i kluczowymi regionalnymi interesariuszami oraz buduje wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne planowanie rozwoju lokalnych sieci ciepłowniczych bazujących na OZE (energia słoneczna, energia geotermalna – głęboka  geotermia i pompy ciepła, biomasa, ciepło odpadowe…).

W ramach projektu, w wybranym regionie pilotażowym, planuje się:

  • utworzenie regionalnego zespołu doradczego, obejmującego przedstawicieli podmiotów i instytucji zainteresowanych zwiększeniem udziału OZE w ciepłownictwie oraz mogących wesprzeć ten proces (władze lokalne i regionalne, przedsiębiorstwa ciepłownicze, agencje energetyczne, agencje rozwoju, jednostki badawcze, instytucje finansowe, potencjalni odbiorcy…);
  • diagnozę rynku ciepłowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego i potencjalnego wykorzystania OZE;
  • analizę potencjału dalszego wykorzystania OZE do zaopatrzenia odbiorców w ciepło sieciowe; 
  • opracowanie planu działań mającego na celu zwiększenie wykorzystania OZE w ciepłownictwie;
  • przygotowanie inwestycji pilotażowej - małego systemu ciepłowniczego bazującego na OZE;
  • zaproponowanie innowacyjnych narzędzi finansowania i wspierania rozwoju systemów ciepłowniczych bazujących na OZE;
  • adaptację do warunków polskich austriackiego Systemu Zarządzania Jakością “QM Holzheizwerke”.

Ważnym elementem projektu, umożliwiającym skuteczną realizację ww. działań, jest transfer wiedzy z regionów, gdzie już dziś OZE są szeroko stosowane w ciepłownictwie (Austria, Niemcy) oraz kompleksowy program szkoleniowy, obejmujący 25 sesji szkoleniowych. Jego rezultatem na poziomie europejskim będzie natomiast zainicjowanie powstania 9 pilotażowych systemów ciepłowniczych bazujących na OZE, opracowanie 9 koncepcji zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie i zaproponowanie 3 innowacyjnych, lokalnych lub regionalnych, mechanizmów finansowania tego typu inwestycji.

Finansowanie: Program INTERREG CENTRAL EUROPE

Okres realizacji: Kwiecień 2019 – Marzec 2022

Zaangażowane kraje: Austria, Chorwacja, Niemcy, Polska, Słowenia, Włochy

Wydarzenia:

Lokalne szkolenia:

Publikacje:

Biuletyny:

 

Więcej informacji: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTRAIN.html

logo INTERREGProjekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.