logo ENTRAINCelem projektu jest zwiększenie kompetencji władz publicznych w zakresie opracowania i wdrażania lokalnych strategii i planów działań mających na celu rozwój małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, co ma przyczynić się do:

 • ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych i redukcji emisji CO2,
 • poprawy lokalnej jakości powietrza,
 • korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających ze zwiększonej wiedzy technicznej, zainicjowania nowych inwestycji oraz zaproponowania innowacyjnych mechanizmów i  narzędzi ich finansowania.

Projekt ENTRAIN promuje współpracę pomiędzy władzami publicznymi i kluczowymi regionalnymi interesariuszami oraz buduje wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne planowanie rozwoju lokalnych sieci ciepłowniczych bazujących na OZE (energia słoneczna, energia geotermalna – głęboka  geotermia i pompy ciepła, biomasa, ciepło odpadowe…).

W ramach projektu, w wybranym regionie pilotażowym, planuje się:

 • utworzenie regionalnego zespołu doradczego, obejmującego przedstawicieli podmiotów i instytucji zainteresowanych zwiększeniem udziału OZE w ciepłownictwie oraz mogących wesprzeć ten proces (władze lokalne i regionalne, przedsiębiorstwa ciepłownicze, agencje energetyczne, agencje rozwoju, jednostki badawcze, instytucje finansowe, potencjalni odbiorcy…);
 • diagnozę rynku ciepłowniczego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego i potencjalnego wykorzystania OZE;
 • analizę potencjału dalszego wykorzystania OZE do zaopatrzenia odbiorców w ciepło sieciowe; 
 • opracowanie planu działań mającego na celu zwiększenie wykorzystania OZE w ciepłownictwie;
 • przygotowanie inwestycji pilotażowej - małego systemu ciepłowniczego bazującego na OZE;
 • zaproponowanie innowacyjnych narzędzi finansowania i wspierania rozwoju systemów ciepłowniczych bazujących na OZE;
 • adaptację do warunków polskich austriackiego Systemu Zarządzania Jakością “QM Holzheizwerke”.

Ważnym elementem projektu, umożliwiającym skuteczną realizację ww. działań, jest transfer wiedzy z regionów, gdzie już dziś OZE są szeroko stosowane w ciepłownictwie (Austria, Niemcy) oraz kompleksowy program szkoleniowy, obejmujący 25 sesji szkoleniowych. Jego rezultatem na poziomie europejskim będzie natomiast zainicjowanie powstania 9 pilotażowych systemów ciepłowniczych bazujących na OZE, opracowanie 9 koncepcji zwiększenia udziału OZE w ciepłownictwie i zaproponowanie 3 innowacyjnych, lokalnych lub regionalnych, mechanizmów finansowania tego typu inwestycji.

Finansowanie: Program INTERREG CENTRAL EUROPE

Okres realizacji: Kwiecień 2019 – Marzec 2022

Zaangażowane kraje: Austria, Chorwacja, Niemcy, Polska, Słowenia, Włochy

Wydarzenia:

Lokalne szkolenia:

Publikacje

Analizy i plany działań

Wytyczne do planowania małych systemów ciepłowniczych wykorzystujących OZE

Wytyczne do wdrażania systemu zarządzania jakością (QM) w ciepłowniach opalanych biomasą

 Publikacja dotycząca wykorzystania biomasy w ciepłownictwie

 • Wykorzystanie biomasy w ciepłownictwie oraz projektowanie i zarządzanie ciepłowniami opalanymi biomasą - publikacja omawia biomasę jako źródło energii, jej rolę w systemie energetycznym, źródła biomasy oraz parametry i wymogi, jakie muszą spełniać paliwa biomasowe. Przedstawia także kluczowe kwestie, jakie należy mieć na uwadze planując budowę systemów ciepłowniczych wykorzystujących biomasę, a następnie eksploatując je. Wreszcie, zawiera skróconą wersję wytycznych do wdrażania systemu zarządzania jakością (w wersji pełnej i uproszczonej) w trakcie planowania i uruchamiania takich systemów.

Materiały komunikacyjne i promocyjne

Materiały edukacyjne

Filmy

 • Płońsk na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i wykorzystania OZE

Notatki prasowe:

 • Badanie ankietowe wśród przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych

  W ramach projektu ENTRAIN rozpoczęto badanie wśród przedstawicieli przedsiebiorstw ciepłowniczych mające na celu określenie aktualnego stanu ciepłownictwa systemowego w Polsce, perspektyw jego rozwoju i najważniejszych potrzeb, a w efekcie – wypracowanie rekomendacji dla władz krajowych, regionalnych i instytucji finansowych dotyczących stworzenia korzystnych ram, warunków i instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora, w tym zwiększenia udziału OZE w produkcji ciepła. Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod tym linkiem.

 

Więcej informacji: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTRAIN.html

logo INTERREGProjekt jest finansowany ze środków pochodzących w programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej strony spoczywa na jej autorach.