W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyły się seminarium i warsztaty pn. „Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimaty dla obszarów miejskich”. Były one adresowane do przedstawicieli samorządów lokalnych z całej Polski, zainteresowanych tematyką adaptacji do zmian klimatu i rozwoju zielonej infrastruktury, w tym przede wszystkim zielonych dachów i żyjących ścian.

Wydarzenie było organizowane w ramach projektu GRAD, finansowanego ze środków niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU), którego celem jest zainicjowanie w polskich miastach opracowania wzorcowych strategii rozwoju zielonych dachów. Projekt zakłada transfer niemieckich praktyk w tym zakresie, w tym przede wszystkim doświadczeń Miasta Hamburg, które od kwietnia 2014 posiada i realizuje własną strategię dotyczącą stymulowania budowy zielonych dachów.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznali się z niemiecką i polską polityką w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz rolą zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast. Ta ostatnia była również przedmiotem dyskusji w ramach sesji panelowej z udziałem miast pilotażowych zaangażowanych w projekt. Następnie omówione zostało umiejscowienie zielonych dachów w lokalnych strategiach i planach oraz ogólnym systemie zarządzania terenami zielonymi w mieście, a także ich powiązanie ze śladem wodnym miasta. Przedstawiona i dokładnie omówiona została strategia zielonych dachów wdrażania przez Miasto Hamburg oraz polskie doświadczenia w tym temacie.

Kolejnego dnia odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy uczyli się, jak krok po kroku zbudować własną strategię promocji i rozwoju zielonych dachów, z uwzględnieniem takich kluczowych aspektów jak utworzenie zespołu opracowującego strategię, jej umiejscowienie w planowaniu zagospodarowania przestrzeni, wdrożenie systemu zachęt do zakładania zielonych dachów i żyjących ścian (w tym zachęt ekonomicznych), komunikacja i dialog z mieszkańcami oraz wdrażanie i monitorowanie strategii. Warsztaty stanowiły punkt wyjścia do opracowania własnych strategii przez 8 polskich miast pilotażowych.

Program seminarium i warsztatów

Prezentacje

 1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” , Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 2. Europejska Inicjatywa na rzecz Klimatu – nowy instrument Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU) wspierający europejską współpracę na rzecz klimatu , Benjamin STRUSS, GIZ
 3. Adaptacja do zmian klimatu w Polsce oraz działania na poziomie lokalnym, w tym realizacja przez Ministerstwo Środowiska projektu pt. Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. Mieszkańców , Szymon TUMIELEWICZ, Ministerstwo Środowiska
 4. Łagodzenie zmian klimatu w miastach europejskich , Iwona KOROHODA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 5. Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich – projekt GRAD , Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 6. Rola zielonych dachów dla zrównoważonego rozwoju miast – wprowadzenie , Ewa BURSZTA-ADAMIAK, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. Zielone dachy i żyjące ściany w lokalnych strategiach, planach i regulacjach , Izabela MAŁACHOWSKA - COQUI, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur
 8. Rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) jako narzędzia mitygacji zmian klimatu , Tomasz BERGIER, Fundacja Sendzimira
 9. Zielone dachy a ślad wodny miasta , Wiesław FIAŁKIEWICZ, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 10. Strategia zielonych dachów w Hamburgu , Cornelia PETERS, Miasto Hamburg
 11. Wdrażanie i monitorowanie strategii zielonych dachów w Hamburgu , Cornelia PETERS, Miasto Hamburg
 12. Zielone dachy i zielona infrastruktura w Krakowie , Przemysław SZWAŁKO, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 13. Opracowanie strategii zielonych dachów krok po kroku , Izabela MAŁACHOWSKA - COQUI, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur
 14. Partycypacja społeczna – zaangażowanie mieszkańców i lokalnych interesariuszy w opracowanie strategii , Izabela MAŁACHOWSKA - COQUI, COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur

Galeria zdjęć

 


 

EUKI DE bmu supported RGB en
Seminarium i warsztaty były organizowane w ramach projektu GRAD: Zielone dachy  jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, finansowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wyłączną odpowiedzialność za treść warsztatów ponoszą organizatorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.